WEES ER ZUINIG OP In vele gevallen kan lawaai ongewenst, zelfs hinderlijk zijn. Dan leidt het tot irritatie. Achtergrondgeluiden kunnen daarentegen een rustgevend effect hebben, zoals het ruisen van de wind of het kabbelend geluid van de golven. Wat voor een geluid het echter ook is, als u het niet meer hoort, als u 'lawaaidoof bent, mist u veel. Een goede gehoorfunctie is onontbeerlijk. Het volgende artikel gaat over lawaai, en het effect dat lawaai of hin derlijk geluid heeft op ons gehoor. UW GEHOOR Een drukloze singleliner (waarbij de flesjes zich niet naast elkaar maar in één rij achter elkaar verplaat- Geluidsafscherming op de uitvoervar, t sen) zorgt voor een stille aanvoer naar de etiketteerder op colonne 8 in Den Bosch 10 in Den Bosch In het septembernummer van 1980 en in het maartnummer van 1982 van Vers van 't Vat is aan de hand van twee artikelen uiteengezet wat lawaai- slechthorendheid is, hoe het tot stand komt en wat de gevolgen van een ver minderd gehoorvermogen betekenen voor het verstaan van wat er gesproken wordt. Het leek de Gespreksgroep ARBO en de C. O. R. -commissie Arbeidsomstandigheden nuttig om na twee jaar weer eens de aandacht te vesti gen op het gehoor en gehoorbeschadi- ging. De heer H. E. Lindeman van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg heeft het volgende artikel hierover geschreven. Verstaan is belangrijk Het goed kunnen verstaan van wat er gesproken wordt is van groot belang voor het functioneren van de mens, zowel in zijn of haar werksituatie als in de tijd daarbuiten. Gesteld kan worden dat voor een optimaal welzijn een goede gehoorfunctie onontbeerlijk is. Schadelijkheidsaspecten van geluid op ons gehoor De grens tussen schadelijk en niet scha delijk geluid is helaas niet strikt aan te geven. Hierbij speelt de gevoeligheid van het individu een grote rol. Wat voor de één schadelijk is - wat op den duur zelfs leidt tot een blijvende gehoorscherptevermindering - is voor de ander minder of nauwelijks schade lijk. Ook is er een groot verschil in blij vende gehoorschade tussen personen van gelijke leeftijd en dezelfde lawaai- belasting. Dit zou onder meer te maken hebben met een verschil in het gebruik van gehoorbeschermingsmid delen en ook fysieke verschillen tussen personen spelen een rol. Tot nu toe is het helaas niet gelukt een onderzoek methode te ontwikkelen, waarmee de schadelijke invloed van lawaai is te voorspellen. Lawaai Het begrip 'Lawaai' is moeilijk te omschrijven. Veelal wordt de definitie gehanteerd: "Lawaai is ongewenst of hinderlijk geluid". Nu wordt onge wenst of hinderlijk zijn voornamelijk bepaald door de instelling van de luiste - raar. Bepaalde vormen van muziek kunnen sommige mensen in extase brengen, terwijl ditzelfde geluid ande ren tot razernij kan voeren. In de lawaaidefinitie wordt niet gesproken over de sterkte van het geluid. Als he:t lawaai betreft moet de geluidsintens - teit groot zijn, terwijl dit in veel mir- dere mate geldt voor hinderlijk geluid. Voorbeelden van lawaai zijn er genoeg zoals het geluid, voortgebracht docr 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4