In Memoriam Mr.E.J. EGBERTS Sociaal Jaarverslag Jaarcijfers over 1983 Op 7 maart 1984 overleed mr. E.J. Egberts, oud-lid van de Raad van Bestuur, op 75- jarige leeftijd. Na zijn rechtenstudie in Utrecht was de heer Egberts enige jaren werkzaam in de advoca tuur in Amsterdam. Op 1 januari 1948 kwam mr. Egberts als stafemployé in dienst van de Amstel Brouwerij N.V. Acht jaar later werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Amstel, waar hij de finan- cieel-economische zaken behartigde. Na de fusie Heineken/Amstel werd hij in 1968 lid van de Raad van Bestuur van Hei- neken NVBij hem berustte onder meer de belangrijke taak de integratie van beide ondernemingen te begeleiden, terwijl ook de Concern Stafdiensten onder hem ressor teerden. Met grote inzet, werkkracht en zijn bijzondere denkdiscipline heeft de heer Egberts veel bijgedragen aan het welslagen van het samengaan der bedrijven. Na de afronding van de herstructurering nam mr. Egberts op 1 oktober 1970 afscheid van onze onderneming. Met dankbaarheid denken velen aan de man die vooral de Amstel Brouwerij vele jaren met grote toewijding mede heeft geleid. Moge hij rusten in vrede. In dezelfde periode dat het financieel jaarverslag wordt gepubliceerd, krijgen alle Heineken medewerkers in Nederland het Sociaal Jaarverslag thuisgestuurd. Opnieuw is bij de uit voering gekozen voor een krante-ach- tige aanpak. Naast alle andere Heine ken medewerkers in Nederland, krij gen met name de Biergroep, Fris en Gedistilleerd en Wijn elk in een eigen katern extra aandacht voor de zaken die zich in 1983 op sociaal gebied heb ben afgespeeld. In het inleidende alge mene deel worden vooral de CAO- onderhandelingen met daarin de arbeidstijdverkorting als centrale kwestie besproken. In het sociaal beleid van Heineken is 1983 in die zin een uniek jaar geweest omdat voor het eerst een CAO met een looptijd van 4 jaar werd afgesloten. Ook de inhoud van het bereikte accoord, 36 uur werken eind 1986 en de daaraan ver bonden consequenties, is vrij uniek en de achtergronden daarvan worden in het sociaal jaarverslag dan ook weerge geven. Verder geeft het sociaal jaarver slag de gebruikelijke statistieken die het personeelsbestand van onze onder neming in Nederland in kaart brengen In de fotografie bij de tekst is de her kenbare menselijke factor in het werk uitgebeeld. Met als bedoeling aan te geven dat het om 'mensenwerk' gaat heeft fotograaf Pieter Tj epkema mede werkers in tal van werksituaties uitge beeld. Vanaf 12 april is het jaarverslag van Heineken N.V. verkrijgbaar. Vooruit lopend op de verschijning ervan maakte de Raad van Bestuur begin maart de belangrijkste cijfers van 1983 bekend. Medegedeeld werd dat in 1983 een netto winst is behaald van f 198,4 mil joen tegen f 153,2 miljoen over 1982. Dit is een winststijging van 29,5%. De geconsolideerde omzet van f 4.706 mil joen was 11,7% hoger dan de f 4.215 miljoen, die in het voorgaande jaar werd gerealiseerd. Per aandeel van f 25,- bedroeg in 1983 de netto winst f 10,30 tegen f 7,95 (na correctie voor uitkering in bonusaandelen) over 1982. De illustraties in het jaarverslag zijn dit jaar verzorgd door diverse fotografen. Zij geven een impressie van onze brou werijen in Canada, Ierland, Indonesië en Nigeria. In het volgende nummer van Vers van Vat komen we uitgebreider terug op het jaarverslag over 1983.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3