In memoriam M. SONDERVAN Brasserie de Brazzaville S.A. VOLKSREPUBLIEK KONGO De heer E.J. de Geest is op 26 maart met verlof uit Brazzaville gekomen, terwijl zijn gezin hier sinds 12 maart is. Zij zullen t/m 29 mei in Nederland blijven. Malayan Breweries Singapore MALEISIË Op 9 maart is de heer G. C. M. Meijer met zijn gezin definitief teruggekeerd uit Singapore. De heer P.A. Stapleton is op 5 april definitief met zijn gezin uit Kuala Lumpur teruggekeerd. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer en mevrouw A.J. Kraayo zullen op 26 april naar Jalarta reizen, waar de heer Kraayo de functie van brewery manager zal vervullen. Jordan Brewery Co. Ltd. JODANIË De heer en mevrouw H. van Schaik zijn op 22 februari definitief terugge keerd uit Amman. Zijn opvolger is de heer J. W. Kroonen. Hij is op 20 maart, vier dagen na de geboorte van zijn zoontje Arne Willem, afgereisd naar Amman, om daar als brewmaster werkzaam te zijn. Zijn echtgenote en kinderen zullen zich later bij hem voegen. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA De heer H. W. Bellekes is op 19 maart voor 6 maanden naar Hamilton vertrokken, waar hij als quality con troller gedetacheerd is. Project Bahama's Op 9 maart is de heer/, van der Krieke naar Nassau gereisd, waar hij voor drie maanden als general project manager gedetacheerd is. DANKBETUIGINGEN Concernvestigingen"horecagebieden ex-relaties, nog werkenden en gepen sioneerden, uit alle sectoren mocht ik blijken van belangstelling ondervinden bij mijn 40-jarig jubileum. Al die aan- en afwezigen belangstellenden maar ook degenen die deze dag verzorgden in de meest uitgebreide zin van 't woord zeg ik -mede namens mijn vrouwen kinderen-van harte dank. In stilte heb ik ook mijzelf bedankt voor het besluit te recipiëren i.p.v. het z.g. 'alternatief. We hadden 't voor geen goud willen missen! G.J. Stil Het grote aantal vrienden, collega's en medewerkers, die bij mijn afscheid van de brouwerij van hun vriendschap en belangstelling blijk gegeven heb ben, maakt het voor mij onmogelijk om u allen persoonlijk te bedanken. Daarom langs deze weg: mede namens mij n vrouw heel hartelij k dank voor de hartverwarmende belangstelling, waaraan wij een onvergetelijke herin nering zullen bewaren. Ik besluit daarom niet met een vaarwel, maar met een welgemeend tot ziens. Kees Ham Nu ik sinds kort gepensioneerd benna een bijna 48-jarig dienstverband bij Heineken, waarvan de laatste 5 jaar niet meer actief, dank ik mede namens mijn vrouw en kinderen, allen die hebben meegewerkt dat het voor ons een prettige, welhaast zorgeloze tijd was. We zien nu verder vol vertrouwen ook de toekomst tegemoet. H. Anthonisse Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik eenieder bedanken voor de belangstelling en attenties die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en mijn herstelpe riode thuis. A.L. v.d. Bergh Mede namens mijn kinderen wil ik eenieder hartelijk dankzeggen voor het medeleven, ondervonden bij het overlijden van mijn man Willem H. van Berkel. C. B. van Berkel-Ruyter OVERLED Op 17 februari is de heer C.D. NAP (70) overleden. De heer Nap trad op 1 februari 1951 in dienst bij Heineken in Amsterdam. In 1953 werd hij chef van de hoofdboekhouding. Van 1969 tot juni 1977 was hij werkzaam bij de afde ling financiën en concernverslagge- ving, waarna hij tot juli 1978 in Indone sië heeft gewerkt bij P.B.I. In maart 1973 werd de heer Nap lid van de Alge mene Raad van de Stichting Heineken Pensioenfonds. 1 augustus 1978 ging de heer Nap met pensioen. De heer J.WESTERHOF (69) is over leden op 27 februari. De heer Wester hof kwam op 18 september 1950 in dienst bij Van Olffen, waar hij werk zaam was als chef van de vruchtenwij n- afdeling. 1 april 1977 trad de heer Wes terhof toe tot de wachtgeldregeling; op 1 oktober 1979 bereikte hij de pen sioengerechtigde leeftijd. De heer H.J. BLOEMRAAD (60) is op 2 maart overleden. De heer Bloem- raad werkte sinds 11 maart 1955 bij Heineken in Amsterdam in de afdeling bottelarij. 1 januari 1983 trad hij toe tot de wachtgeldregeling. Op 7 maart is de heer J.J. VAN ROO SENDAAL (64) overleden. De heer Van Roosendaal was van 1959 tot 1963 werkzaam in de bottelarijen van Den Bosch en Rotterdam. 4 januari 1965 trad hij opnieuw in dienst bij Heineken Rotterdam, waarna hij sinds 1974 werkzaam was in de bottelarij in Zoe- terwoude tot hij op 11 april 1980 afscheid nam van de brouwerij, gebruikmakend van de wachtgeldre geling. Op 14 maart is overleden de heer H.W. SMITS (48). De heer Smits trad op 17 februari 1975 in dienst bij de brouwerij in Den Bosch, waar hij werkzaam was als produktiemedewer- ker in de bottelarij. Op 1 februari 1981 werd de heer Smits opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. De heer H.P.H.A. VERWEIJ (75) is overleden op 20 maart. De heer Ver- weij trad op 15 juli 1963 in dienst bij de brouwerij in Den Bosch. Daar is hij achtereenvolgens werkzaam geweest als medewerker in de bottelarijschou wer en etiketteerder. 31 maart 1974 ging de heer Verweij met pensioen. Op zondag 4 maart j.l. overleed geheel overwachts de heer M. Sondervan op de leeftijd van 50 jaar. De heer Sondervan was sedert 1967 werkzaam bij de bouwkundige dienst van Vrumo- na B.V. te Bunnik en was sinds januari 1977 chef van deze afde ling. Gedurende de ruim 16 jaar dat hij als bouwkundige bij ons werkzaam was, werden vele in- en externe verbouwingen door hem voorbereid, ontworpen en onder zijn leiding uitgevoerd. Naast de verbouwingen had hij ook de verantwoording voor de nieuwbouwprojecten waarvan de nieuwe opslagloods vol goed, helaas, zijn laatste zou zijn. Naast zijn drukke werkzaamhe den maakte de heer Sondervan altijd tijd voor collega's die met suggesties of vragen bij hem kwa men. De vele vrienden die hij in de loop der jaren gemaakt had zullen hem node missen. We ho pen dat zijn echtgenote en kinde ren de moed en de kracht zullen vinden om het geleden verlies te verwerken. Moge hij rusten in vrede. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 39