Afscheid C.M.J. de Vey Mestdagh Afscheid W.P. Kreemers Afscheid Mw. A.E.M. Jongma-Theil G.J. Stil Rotterdam - Op 8 februari nam in de overvolle Raadskelder de heer De Vey Mestdagh, in bijzijn van zijn echtgenote en familie, afscheid van Heineken. Vierendertig jaar bedrijfs- tandarts in Rotterdam en Zoeterwoude, niet als werkne mer, maar als medewerker zó met charme en grote kennis voor het vak bij het gebit van de Heineken werknemers betrokken, dat zijn vertrek als het ware 'een groot gat' ach terlaat. In gloedvolle bewoordingen werd de heer De Vey Mestdagh door de heren Bakx en Redelé toegesproken. De gouden speld met briljant werd het juiste zinnebeeld van de goede relatie met Heineken; de sportieve fiets, een afbeel ding van de oude Rotterdamse brouwerij plus een juweel van een kies aan een halsketting completeerden de reeks van huldeblijken. Tijdens zijn 'praatje bij een gaatje' dankte de heer De Vey Mestdagh op treffende wijze allen onder andere voor de ondervonden samenwerking en de voorma lige patiënten vooral voor hun volharding en doorzettings vermogen tijdens hun verblijf in de bekende stoel! Den Bosch - Omdat de heer Kreemers per 1 februari gebruik maakte van de Overbruggingsregeling, werd hij op 16 februari met zijn echtgenote ontvangen door de heer Scheltema, om officieel afscheid te nemen van de brouwerij De heer Brouwer begon zijn toespraak met een terugblik op het 25-jarig jubileum, dat ongeveer 4 jaar geleden op zo'n typisch Bossche wijze is gevierd. Hij zei verder dat de heer Kreemers na anderhalfjaar dagdienst in de tapstangenrepa- ratie toch heeft gekozen voor de vervroegde uittreding na 29 dienstjaren. In die tijd is hij hoofdzakelijk werkzaam geweest als etiketteerder, een functie die hem het beste lag. De heer Brouwer benadrukte dat alle werkzaamheden, ver richt door de scheidende, in het teken van kwaliteit en betrouwbaarheidstonden. Ook sprak hij zijn waardering uit over de manier waarop de heer Kreemers met zijn collega's omging en zei er niet aan te twijfelen hem na deze dag nog vele malen op de brouwerij te zullen zien. Tot slot werd het personeelscadeau in de vorm van een enveloppe met inhoud overhandigd als bijdrage in de kosten van een van zijn hob by's. De heer Venrooy bood tenslotte de heer Kreemers nog een mondharmonika aan. De laatste spreker was de heer Kreemers zelf, die kort en krachtig iedereen bedankte voor deze onvergetelijke dag. Leeuwarden- Op 28 februari werd na een 10V2-jarig dienst verband bij Bokma afscheid genomen van mevrouw Jongma-Theil. Mevrouw Jongma werd, vergezeld door haar echtgenoot en jongste dochter, eerst ontvangen door mevrouw Van Olst en de heren Zwaagstra en V.d. Wey uit Zoetermeer. Daarna volgde in de ontvangstruimte "d'Oude Bok" een geanimeerde receptie. Daarbij waren ook veel oudgedienden en ambtenaren van de plaatselijke dienst der accijnzen aanwezig. In zijn toespraak memoreerde de heer Zwaagstra dat mevrouw Jongma al snel naar de kantine overging, na aanvankelijk in de handwerkafdeling werk zaam te zijn geweest. Als waardering voor de kwaliteit van de vele geserveerde koppen koffie overhandigde de heer Zwaagstra haar de versierselen behorende bij de orde van het gouden Bokma glaasje. Om deze beter te kunnen dra gen, werd mevrouw Jongma daarna door de personeelsver eniging van Bokma verrast met een zilveren halsketting. In haar 'laatste woord' dankte mevrouw Jongma voor de pret tige samenwerking en de belangstelling getoond bij 'haar' receptie. Den Bosch - Op 2 februari werd de heer Stil, verge zeld van zijn echtgenote, ontvangen door de heer Bakx, die hem de gouden speld met diamant op speldde. De heer Stil, die in Rotterdam zijn loopbaan bij Heineken begon, wilde zijn jubileum in Den Bosch vieren omdat hij bijna 20 jaar in Zuid-Nederland werkzaam is ge weest. Sinds 1979 leidt hij vanuit Baarn horeca-onderne- mers op die Heineken en/of Amstel bier verkopen en nog geen vakbekwaamheidspapieren bezitten. Ondanks het feit dat de jubilaris niet van lange officiële toespraken houdt, stelde de heer Huizenga dat er toch wel iets moest worden gezegd. "Na een samenwerking van amper 3 jaar kan ik niet veel vertellen over jouw loopbaanMaar als iemand zijn 40- jarig jubileum bij een zaak viert, zijn werk nog zeer gemoti veerd verricht en er nog echt plezier in heeft, kun je alleen nog maar vaststellen dat hij het gewoon goed heeft gedaan." Zijn huidige werkzaamheden omschreef de heer Huizenga met Belangrijk Werk. Als personeelsgeschenk overhandig de hij de heer Stil gereedschap voor zijn 'treintjes en bootjes' met daarbij nog een startbedrag voor aanvullingen. De heer Tak gaf vervolgens een totaalbeeld van de carrière van de jubilaris, doorspekt met bijzondere gebeurtenissen. Ter illustratie hiervan bood hij hem een oude foto en een bril met Heineken glazen aan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 37