dat gebaseerd is op het aantal mede werkers waarvan ideeën kunnen wor den verwacht en het werkelijke aantal ingezonden ideeën per vestiging, is volgens de heer Boonen mede te dan ken aan dat toekennen van een belo ning voor een idee dat op het eigen werkterrein ligt. Het kan altijd beter Als we nu naar het jaarverslag kijken, valt in het voorwoord direct op dat de C.I.B.C. spreekt van een voortzetting van de neergaande lijn in het aantal in zendingen. Deze daling begon in 1982 en zette zich ook in 1983 voort.Ook op andere pagina's van het jaarverslag blijkt de teleurstelling van de C.I.B.C. over deze tendens. De heer Boonen legt uit waarom deze ontwikkeling spijtig is. "Het is niet zo dat het minder inzenden van ideeën het gevolg zou zijn van het feit dat alles reeds geper fectioneerd is, dat er niets meer beter zou kunnen. Er kan altijd iets beter. Uit het verslag blijkt dat er grote ver schillen bestaan tussen inzendpercen- tages van de diverse vestigingen. Leeu warden, naar verhouding maar een klein bedrijf, is met 75% duidelijk de meest enthousiaste deelnemer. De an dere G.W.N.vestiging in Zoetermeer daarentegen staat met 0,8% op de laagste plaats. Ook bij de brouwerij vestigingen doen die verschillen zich voor. Den Bosch heeft vijfmaal zoveel inzendingen als Amsterdam en drie maal zoveel als Zoeterwoude. In twee jaar tijd is het inzendpercentage in Zoeterwoude helaas teruggelopen. In Den Bosch gebeurde het omgekeerde, daar steeg het aantal inzendingen." Automatisering Een van de oorzaken voor die onder linge verschillen ligt volgens de heer Boonen bij de automatisering. "De toenemende mate van automatisering maakt het moeilijker voor de mensen verbeteringen te bedenken. Men sig naleert een bepaald probleem wel, maar kan daarvoor niet zo gemakke lijk een oplossing vinden. De automa tisering vereist meer specialistische kennis. Werkoverleg, dat steeds vaker plaats vindt, hoeft geen negatieve factor te zijn voor de ideeënbus, want ook groepsideeën zij n bij ons welkomDe heer Boonen is voorts van mening dat uit de inzendpercentages niet uitslui tend moet worden gelezen hoe geauto matiseerd een bepaalde vestiging is. Ook de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij hun vestiging kan een rol spelen. Hoewel de verwachting is dat de neer gaande lijn in het aantal inzendingen zich in geheel Nederland, en dus ook bij ons, zal voortzetten, accepteert de C.I.B.C. dit gegeven niet zonder meer. Integendeel. Dit jaar wordt even pas op de plaats gemaakt, maar in 1985 zal zeker weer een grote ideeën bus-stimulerende actie plaatsvinden. Daarbij denkt men aan een prijzenpot voor iedere P.I.B.C., zodat ook 'klei nere' vestigingen evenveel kans maken op een prijs. De gedachten worden hierover nog uitgewerkt. Zodra de ac ties bekend zijn, komen wij hierop te rug. Ogen open houden Het wil echter niet zeggen dat u ook tot 1985 moet wachten met het insturen van ideeën. Zoals de heer Boonen in het jaarverslag zegt: we hebben met z'n allen zo'n twaalfduizend ogen. Als iedereen die openhoudt, worden er vast goede ideeën geboren. "Juist in deze wat moeilijker economische tij den rekent Heineken op uw bijdra gen", voegt de heer Boonen daar aan toe. "Onze mensen en uw ideeënbus staan daarvoor altijd open. Een idee hoeft ook echt niet op een officieel for mulier te worden ingevuld. Het mag bij wijze van spreken best op een vies stukje papier. Het gaat ons niet om de uitvoering, maar om het idee dat er achter zit." de functie van chefs", licht de heer Boonen het feit toe dat leidinggevende functionarissen een lagere beloning krijgen dan niet-leidinggevende mede werkers. "Voorts hebben wij sinds kort in de richtlijnen opgenomen dat ideeën die het eigen werkterrein be treffen, wèl worden beloond; die ideeën die het eigen werk betreffen, niet. Waar precies de grens ligt is moei lijk aan te duiden. De grenzen worden collectief bepaald in de commissiever gaderingen." Hoe die scheiding tussen werk/werkterrein wordt getrokken, verduidelijkt de heer Boonen aan de hand van een voorbeeld. "Het werk van een vorkheftruckchauffeur is het verplaatsen van pallets. Wanneer hij een voorstel doet om pallets zodanig te wijzigen, dat er minder glasbreuk op treedt, ligt dat op zijn werkterrein. Het behoort echter niet tot zijn dagelijkse werkzaamheden hierover na te den ken en behoort dus niet tot zijn werk." Op goed niveau Heineken is een van de weinige bedrij ven in Nederland die beloningen toe kennen voor ideeën die op het eigen werkterrein betrekking hebben Voorts onderscheidt onze ideeënbus zich van andere doordat wij behalve redelijke tot vrij hoge geldelijke belo ningen ook cadeaus verstrekken. Uniek is natuurlijk ons ei, 'het ei van Columbus', dat in 1974 zijn intrede deed bij ons concern en er sindsdien niet meer weg te denken is. Vergele ken met andere ondernemingen is het peil van onze ideeënbus hoog. Dat wil zeggen, ons inzendpercentage is hoog. In 1982 stond ons bedrijf op de 2e plaats met een inzendpercentage van 15,5%. Dat hoge inzendpercentage,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15