IDEEËNBUS DOET BEROEP OP BETROKKENHEID BIJ BEDRIJF: In het midden van dit nummer treft u het j aarverslag van de Centrale Ideeënbuscommissie over 1983 aan. Naar aanleiding van het verschijnen van dit verslag en de vermelding daarin dat ook in 1983 het aantal ingezonden ideeën is teruggelopen, spraken wij met ir. J. Boonen, voorzitter van de Centrale Ideeënbuscommissie, over de ideeënbus bij ons concern. Er kan altijd iets beter Op 1 juli 1974 ging de Heineken ideeënbus 'nieuwe stijl' van start. "Zeg op wat beter kan!" was toen het motto, dat nu ook nog wordt gebruikt. Want de gedachte achter de ideeënbus is dat er toch altijd iets is dat béter kan. Artikel I uit het Reglement voor de ideeënbus van Hei neken luidt dan ook: "Het doel van de ideeënbus is al de werknemers aan te moedigen om mee te denken over ver beteringen en besparingen in de onderneming." Dat reglement is in 1974 onder alle medewerkers verspreid. Ook het per soneel dat sindsdien in dienst is getre den, heeft zo'n reglement gekregen. We kunnen ons echter voorstellen dat u dit reglement niet (meer) direct bij de hand hebt en daardoor niet precies weet hoe onze ideeënbus is georgani seerd en hoe de beoordeling van een ingezonden idee tot stand komt. Daarom zetten wij dat hieronder nog even in het kort uiteen. Plaatselijke commissies Zoals u in het jaarverslag ziet, heeft elke vestiging een Plaatselijke Ideeën buscommissie, afgekort: P.I.B.C. Ook is er één overkoepelende commissie voor alle horecagebieden, die wel elk een eigen contactpersoon hebben, ingesteld. In een P.I.B.C. heeft de bedrijfsleider zitting: hij vervult de functie van voorzitter. Daarnaast is er o.a. een lid dat op voordracht van de ondernemingsraad wordt benoemd door de Centrale Ideeënbuscommissie (C.I.B.C.) èn een lid dat door de C.I.B.C. wordt benoemd op voor dracht van de P.I.B.C. Dit laatste lid is bij voorkeur niet afkomstig uit de pro- duktie, maar uit een sector die in de desbetreffende vestiging sterk is verte genwoordigd. Een functionaris van de plaatselijke personeeldienst is secreta ris. De plaatselijke commissies behan delen de ingezonden ideeën aan de hand van het bepaalde in het bovenge noemde reglement en het bepaalde in 'Richtlijnen voor de Plaatselijke Ideeënbuscommissies'. Zij kennen beloningen toe tot maximaal f 2.500,-. Eenvormig beleid door C.I.B.C. Een commissie die functioneert als overkoepelend orgaan, dat bepalingen opstelt voor de ideeënbus, het systeem coördineert en stimuleert door acties, is de Centrale Ideeënbuscommissie. De leden van deze commissie verte genwoordigen diverse sectoren uit de onderneming. Zij zijn alle door de Directie benoemd, waarvan één op voordracht van de COR. De C.I.B.C. krijgt als overkoepelend orgaan alle ideeën van de P.I.B.C.'s opgestuurd die mogelijk voor een octrooi in aan merking komen, die wellicht op een andere vestiging kunnen worden toe gepast alsmede die ideeën die in aan merking komen voor een beloning hoger dan f 2.500,-. Tevens, al komt dit in de praktijk zelden voor, is de C.I.B.C. de commissie waarbij een inzender in beroep kan gaan tegen een dooreen P.I.B.C. genomen beslissing. Het vergt enige tijd "Ik heb de indruk dat de meeste mede werkers wel de weg kunnen vinden naar de ideeënbus", zegt ir. J. Boonen, voorzitter van de C.I.B.C. "Maar misschien is hen niet geheel dui delijk wat er daarna met het idee gebeurt, voordat een beslissing wordt genomen over belonen, aanmoedigen of afwijzen. Zoals we in het jaarverslag schrijven, zou als richtlijn een periode van acht weken kunnen gelden voor dat een beloning is vastgesteld. 90% van de ideeën zijn technische ideeën. Vaak vergt het dan meer tijd uit te rekenen wat de investering is en wat de werkelijke besparing. Want aan de hand van die besparing wordt de belo ning vastgesteld. Als een P.I.B.C. een idee door de bedrijfsleiding laat uit voeren, dient eerst het benodigde materiaal te worden besteld en geïn stalleerd en moet in de praktijk het nieuwe systeem worden uitgetest. Voordat de resultaten bij de P.I.B.C. bekend zijn, kunnen er maanden, in een heel enkel geval wel een jaar of langer, overheen gaan." Een goed voorbeeld van een idee dat lange tijd in beslag heeft genomen voordat het effect van het idee was berekend, is dat van de heren Klaver en Schreutelkamp, dat u op pagina 23 ziet omschreven. Bijzondere omstandigheden Indien een idee in de praktijk wordt toegepast, wordt altijd een beloning toegekend, met een minimum van f 50,-. Hoe hoogde beloning precies is, hangt af van de besparing. In het alge meen bedraagt de beloning 15% van de besparing gedurende het eerste jaar dat het idee wordt toegepast. De maxi male beloning die kan worden toege kend, bedraagt f 10.000,-. Bij het behandelen van een idee houdt de P.I.B.C. ook rekening met 'bijzondere omstandigheden'. Hiertoe behoren de gegevens of een idee niet geheel nieuw is, op het werkterrein van de inzender ligt of ingezonden is door iemand die een leidinggevende functie vervult. In die gevallen wordt de berekende belo ning verminderd met voor die omstan digheden vaststaande percentages. Het verschil tussen werk en werkter rein "Het signaleren en toepassen van ver beteringen behoort in zekere mate tot 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14