Drs. A. C. Redelé, nu hoofd van het horecagebied Rotterdam, nam in 1979 deel aan een BOSNO-cursus. Over zijn ervaringen zegt hij: "Op zichzelf is het al een groot voorrecht om voor een bedrijf te werken waar het mogelijk is dit soort cursussen te volgen. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is met weinig vrees de meest uiteenlopende opdrachten te behan delen. Van andere bedrijven leer je iets kennen van de sfeer en de bedrijfscultuur. In vergelijking daarmee heb ik ervaren dat Heine- ken als bedrijf teamverband en gezelligheid uitstraalt. Andere bedrijven waren soms wat indivi dueler ingesteld. Een andere reden waarom ik zo enthousiast ben over BOSNO is het feit dat er zeer des kundige en vooraanstaande inlei ders bij betrokken waren. Dat geeft aan dat de BOSNO-opzet in Neder land steeds meer autoriteit heeft gekregen. Mr. A.J.M. Hakkaart, senior pro- dukt manager in de Biergroep, neemt nu deel in het BOSNO-team dat als opdracht de vraag heeft gesteld gekregen: "Welke kenmer ken van managers zijn belangrijk om ondernemingen succesvol te laten opereren"? "Voor mij persoonlijk geldt dat ik tijdens deze cursus probeer te vol doen aan de trainingsdoelstelling die erin opgesloten zit. Dat betekent onder meer het leren plannen en coördineren van activiteiten binnen de beschikbare, vrij krap bemeten, tijd. Een tweede doel is het krijgen van inzicht in de cultuur en besluit vormingsprocessen bij andere bedrijven. En een belangrijke doel stelling is het produceren van een fei telijk rapport dat een zinvol ant woord geeft op de gestelde vragen. Het gaat dus niet alleen om het leren op zich, het eindrapport is ook belangrijk.Over het samenwerken met Heine ken collega's uit andere disciplines zegt hij: "Dat gaat prima. Je ziet dat iedereen een inbreng levert vanuit zijn eigen gezichtshoek maar met als basis dezelfde cultuur. Wat mij totnutoe is opgevallen dat er in de BOSNO-groep bedrijven zijn waar men op een heel andere manier met elkaar omgaat. En over de combinatie cursus-dage lijks werk: "De beschikbare tijd ervaar ik zelf wel als een probleem. Onderling overleg, literatuurstudie, bezoeken van seminars, het vraagt allemaal veel tijd en dat geeft wel eens moeilijkheden om het met je dagelijkse werk te combineren. samenwerken van zeer groot belang. Naarmate Heineken als organisatie groeit en verder internatio naliseert, wordt het steeds belangrijker dat de saamho righeid evenredig groeit. Dat men zich Heineken- man of -vrouw gaat voelen, dat er een dichte betrokken heid bij de onderneming is. Daar kan het BOSNO-pro- gramma aan meehelpen. De deelnemers komen uit verschillende disciplines. Verder is het altijd een mengeling van managers uit de concern-organisatie en de werkmaatschappijen. Dat is een voorwaarde." Sinds 1974 is elk jaar een BOSNO-programma opgezet. Inmiddels kwamen onderwerpen als 'de ouder wordende manager', 'small is beautiful?', 'planning als management-instrument' Mr. Van Rosmalen: "de programmaduur is zes maanden. In die periode werken de verschillende teams in hun bedrijf aan de opdracht. Vijf keer komen alle deelnemende teams bij elkaar. Maar tussen die bijeenkomsten is er natuur lijk veel uitwisseling. Er is veel contact onderling nodig om het project soepel door te laten lopen." Wat gebeurt er met de resultaten van de studie? "Het rapport dat uiteindelijk wordt geproduceerd, is niet het enige doel. Het gaat juist in eerste instantie om de leerervaring. Maar elke BOSNO-groep wordt geacht blijk te geven van de BOSNO-aanpak te hebben geleerd door een goed rapport uit te brengen. Meestal wordt het rapport aan de Raad van Bestuur aangeboden, die hiermee blijkt geeft van belangstel ling voor de originele 'formule' van BOSNO. Al naar gelang de aard ervan wordt er meer of minder mee gedaan. Grote stukken van diverse rapporten worden inmiddels in de praktijk toegepast. Maar nogmaals: de deelnemers moeten er vooral van leren, het is meegenomen als de studie uiteindelijk prakti sche waarde heeft." en 'centralisering en decen tralisering in internationale ondernemingen' aan de orde. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 11