GELEGENHEID MEEST GEDRONKEN DRANK 12 JAAR 13 JAAR 14 JAAR 15 JAAR 16 JAAR 17 JAAR 18 JAAR Kunt u iets zeggen over de oorzaken van het gedrag van jeugdigen? "Het omgaan van jeugdigen met alco hol heeft alles te maken met onze Ne derlandse cultuur. Die heeft in relatie tot alcohol twee gezichten. Enerzijds de afwijzende houding ten opzichte van het herkenbare misbruik; ander zijds wórdt deze afwijzende houding niet consequent volgehouden. Dron ken worden als zodanig is niet iets on vergeeflijks, als je de controle over je zelf maar niet verliest. Er zijn zelfs al gemeen geaccepteerde gelegenheden om buitensporig te drinken: denk maar aan bruiloften, carnaval, Oud en Nieuw, Kerst, geslaagd zijn, kampioen worden, etc. Dit is het beeld van de cultuur in Nederland en de Angelsak sische landen. En tussen de in feite strijdige twee gezichten van die cultuur groeit de jeugd op." Wat kan er gedaan worden? "Een van de conclusies van het I.P.M. uit het onderzoek onder de jeugd is dat alcohol-misbruik onder jongeren met een kortstondig effect zou kunnen wor den bestreden, door het alcoholge bruik buiten het ouderlijk huis in te perken. Daardoor kan dan vooral het gebruik van grotere hoeveelheden per keer tijdelijk worden aangegrepen. Maar een maatschappelijk verschijn sel laat zich niet gemakkelij k inperken Als het gebruik op de ene plaats onmo gelijk wordt gemaakt, zal het een uit weg vinden naar een andere plek. De distributiepunten van alcohol zoals die er zijn voor de volwassenen, bieden in dat opzicht voor de jongeren altijd vol doende mogelijkheden. Misbruik van alcohol door de jongeren kan echter door de methode van op voeden door de ouders wél met blij vend resultaat worden bestreden. Kennismaking met alcohol gebeurt im mers in het gezin, terwijl bovendien de frequentie ervan daar het hoogst is. Het beleid zou er mijns inziens op ge richt moeten zijn om eerst de volwasse nen zélf te leren dat het gebruik van al cohol geen automatisme dient te zijn. Pas als alcohol wordt beschouwd als iets waar je over nadenkt en waarover je zelf beslissingen neemt, bestaat er een kans op succes bij de bestrijding van misbruik onder jongeren. Het kan geen kwaad om de positieve bijdrage van alcoholgebruik in het sociale ver keer enigszins te relativeren en de ge woonte om onder bepaalde omstan digheden alcohol te gebruiken bij de jongeren ter discussie te stellen." Wat kan Heine ken hieraan doen? "Sinds 1977 bestaat er een reclame-co- de voor alcoholhoudende dranken. In deze code is precies aangegeven wat in reclame wel en niet is toegestaan. Al cohol-reclame mag bijvoorbeeld nooit op de jeugd gericht zijn. Wij kunnen hieraan blijven werken door ons ge drag in de markt constant kritisch te bekijken. Dan kun je de overheid en de belangenorganisaties duidelijk ma ken dat het ons ernst is. Met deze in stelling zou het dan beter mogelijk worden in te grijpen in de buitenspo righeden die èn niet in het belang van de volksgezondheid zijn èn niet in het belang van de industrie." Wat gaat de STIVA nu verder doen? "Bekeken wordt hoe een "extern con sumenten communicatie beleid" ge stalte zou kunnen krijgen. Dat wil zeg gen dat er wordt gewerkt aan een alge hele aanpak van voorlichting aan de consumenten, waaronder met name de jeugdigen. Heel nadrukkelijk den ken we dan aan alle consumenten en niet alleen de jongeren. Want het is duidelijk gebleken: als je alleen de jeugd probeert op te voeden zal dit botsen met het gedrag van de ouders en andere volwassenen in de samenle ving. De maatregelen, waar de overheid aan denkt zullen het misbruik niet beïn vloeden, hooguit het normale gebruik. De kans bestaat zelfs dat sommige maatregelen een tegengesteld effect zullen hebben. De STIVA is ervan overtuigd dat al leen een goede voorlichting een bijdra ge kan leveren aan het terugdringen van het alcoholmisbruik." LEEFTIJD GELEGENHEID DISCO 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9