ALCOHOLGEBRUIK NAAR LEEFTIJD TOTALE PENETRATIE 12 JAAR 13 JAAR 14 JAAR 15 JAAR 16 JAAR 17 JAAR 18 JAAR DRINKT GEEN 'ALCOHOL' DRINKT ALLEEN SHANDY DRINKT ALLEEN 'OVERIGE ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN- DRINKT BEIDE Wat waren de aanleidingen tot dit uitge breide onderzoek? "De STTVA heeft als doelstelling om een verantwoord omgaan met alcohol te bevorderen en te bewerkstelligen dat de industrie zich op een maatschap pelijk aanvaardbare wijze in de markt beweegt. Tegen die achtergrond is de problema tiek van alcohol en jeugd een speciaal aandachtsveld voor de STIVA. Immers, op de andere drie terreinen, gezondheid, verkeer en werk, zijn resp. de medische wereld, de overheid zoals ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie en de indivi duele werkgevers de eerst-verant- woordelijken. Verder valt te denken aan de rol van Veilig Verkeer Neder land met zijn 'glaasje op, laat je rij- den'-actie. Een tweede aanleiding om de jeugd eens onder de loep te nemen was het feit dat juist rond deze groep veel publicaties verschenen die betrekking hadden op de eerder genoemde deel onderzoeken. Met als gevolg dat er geen duidelijk en objectief beeld van de problematiek bestond. Onduidelijk was bijvoorbeeld wat men onder gebruik, respectievelijk misbruik ver stond." Hoe is de werkelijke situatie in Neder land? "Het onderzoek leverde een aantal op merkelijke uitkomsten op. Een ervan is dat in de groep 12 tot 14 jarigen inci denteel alcohol wordt gebruikt en dat men vanaf 16 jaar een min of meer 'vol wassen' drinkpatroon vertoont. Dat is daarom opmerkelijk omdat enerzijds de industrie dit gegeven voorheen niet serieus nam en anderzijds de tegen standers van alcohol er een drama van maakten en het gebruik in de groep 12 tot 14 jarigen veel hoger schatten. Geen van beide ideeën blijkt dus te recht. Een tweede opmerkelijke uit komst is dat in het noorden en zuiden van het land aanzienlijk vaker en meer gedronken wordt dan in de rest van Nederland. De drie grote steden in het westen vertonen in beide opzichten een relatief laag cijfer. Deze uitkomst is interessant omdat de publieke opinie de grote steden vaak als "haard" van alcohol-misbruik onder jongeren be schouwt. Het onderzoek verschaft ook inzicht in de plaats waar alcohol vooral wordt ge bruikt en dat levert ook opmerkelijke gegevens op: 12- en 13-jarigen gebrui ken de alcoholhoudende drank vrijwel zonder uitzondering thuis. Naarmate men ouder wordt, neemt het buitens huis drinken toe. In het café en de dis co worden gemiddeld grotere hoeveel heden, ongeveer 4 consumpties per keer, gedronken dan thuis. Daar ligt dat aantal op 1 a 2 consumpties per keer." Het zijn toch niet alleen café en disco waar de jeugd buitenshuis alcohol ge bruikt? "Sportkantines en buurthuizen staan momenteel erg ter discussie. De staats secretaris voor Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat hij maatregelen wil nemen om de verkoop van alcohol houdende dranken op die plaatsen te beperken. Maar wat zegt nu het onder zoek? Noch in frequentie, noch in hoe veelheid per keer doen zich in sport kantines en buurthuizen gemiddeld ge nomen buitensporigheden voor. Er zijn mensen die willen doen geloven dat sportkantines en buurthuizen de 'bakermat' van het alcoholisme zijn. Uit het onderzoek blijkt dat dit idee zwaar is overtrokken. Bovendien is het zo: wanneer men de verkoop in bij voorbeeld sportkantines en buurthui zen zou verbiedenzal men het gewone gebruik aantasten en niet het misbruik. Immers, mensen die met alle geweld willen drinken, zullen dan andere gele genheden bezoeken. Het eventuele misbruik zal zich dan verplaatsen van de ene gelegenheid naar de andere. Een andere gedachte die leeft, is dat een beperking van of zelfs verbod op reclame misbruik kan tegengaan. We tenschappelijk onderzoek leert dat in bepaalde landen, waar een reclame verbod voor alcohol is ingesteld, de consumptie niet afwijkt van naburige landen, waar wèl reclame is toege staan. De reclame die gevoerd wordt, is gericht op het kweken van merk voorkeur. Het totale consumptieni veau zal door een verbod niet worden aangetast." Lees verder op pag. 8 (ALS PERCENTAGE VAN ALLE ONDERVRAAGDE JONGEREN (N=1303), PER LEEFTIJDSCATEGORIE) LEEFTIJD ALCOHOLGEBRUIK 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5