OPMERKELUKE RESULTATEN IN EERSTE ONDERZOEK Vorig jaar werd het eerste rapport van de STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) gepresen teerd. Het betreft een onderzoek naar de relatie alcohol en jeugd. De redactie sprak over het rapport en de achtergron den met W.F. van Rossum, hoofd Marketing Onder zoek bij Heineken Neder land en adviseur van de STIVA. Aan het eind van 1980 werd steeds duidelijker dat voor de bier- en gedistilleerd-industrie en wijnimporteurs in Nederland een taak was weggelegd om mede beleidsbe palend te zijn in sociale en maatschappelijke aspecten rond alcoholgebruik. Er tekenden zich in die periode twee gezichtspunten af, die een grotere betrokkenheid nodig maakten. Als eer ste was er het voornemen van de overheid om een aantal beperkende maatregelen te nemen. Gedacht werd aan een geheel of gedeeltelijk verbod van reclame voor alcoholhoudende dranken op radio en televisie. Verder waren er ideeën over andere maatregelen zoals bijvoor beeld een vermindering van verkooppunten, extra accijnsverhoging, een verhoging van de leeftijdsgrens waarop jongeren alcoholhoudende dranken zouden mogen drinken en kopen. Het tweede gezichtspunt was de spiegel die de buitenwe reld aan de industrie voorhield. De maatschappij achtte de industrie mede-verantwoordelijk voor de oorzaken van alcohol-misbruik. De industrie diende op deze beide gezichtspunten te reageren. Heineken nam binnen het Centraal Brouwerij Kantoor het initiatief tot de oprichting van de "Stichting Verantwoord Alcoholgebruik van de industrie voor alcoholhoudende dranken". Later zou deze stichting eenvoudigweg STIVA worden genoemd. De heer W.F. van Rossum is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de STIVA en is nu adviseur van het hoofdbestuur. STIVA onderzoekt relatie alcohol-jeugd Is er een alcoholprobleem in Neder land? "Helaas moet ik daar een bevestigend antwoord op geven. Naar schatting zijn er in Nederland 600.000 - 800.000 mensen die problemen hebben met het gebruik van alcoholhoudende dran ken. Ongeveer ]/3 van deze mensen drinkt gemiddeld meer dan 12 glazen alcohol per dag. Volgens de literatuur zijn dat 'alcoholisten'. Die mensen hebben of krijgen zonder twijfel medi sche, financiële en sociale problemen. Hierbij maakt het geen verschil of dit glazen bier, wijn of gedistilleerd zijn. Daarnaast drink van deze mensen gemiddeld 'te veel' alcohol per dag en onder 'te veel' wordt verstaan tussen de 8 en 12 glazen per dag. Een derge lijke consumptie brengt - waarschijn lijk - medische problemen teweeg. Daaruit kunnen dan later ook weer sociale en financiële problemen voort komen." Hoe komt dit in de maatschappij naar voren? "Je kunt, in z'n algemeenheid, een viertal probleemgebieden onderschei den. Dat zijn gezondheid, verkeer, werk, en jeugd. Het zal duidelijk zijn dat de gezondheid door de overmatige consumptie van alcohol kan worden aangetast. In relatie tot het verkeer is bekend dat bijna 10% van de ongeval len met letsel en 15% van het aantal dodelijke ongevallen gebeurt onder invloed van alcohol. En ook op het werk vinden er relatief meer ongeval len plaats en is er een hoger ziektever zuim bij mensen die onder invloed van alcohol hun werk uitoefenen. Afge zien van het individuele probleem, levert dit het bedrijf extra kosten op in verband met het arbeidsverzuim. En dan de jeugd. De STIVA heeft een onderzoek geïnitieerd in juist deze groep. Het is een voor Nederland uniek onderzoek omdat tot nu toe slechts gegevens bekend waren die betrekking hadden op onderzoeken in bepaalde steden, op bepaalde scholen en dergelijke. Een compleet beeld van de Nederlandse situatie ontbrak. Het onderzoek is uitgevoerd door het Insti tuut voor Psychologisch Marktonder zoek (I.P.M.) te Rotterdam, dat al veel ervaring heeft met onderzoeken op vergelijkbare terreinen." 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4