Eind vorig jaar bereikte Heineken overeenstemming met de vakorganisaties over de hoofdpunten van een nieuwe CAO. Voor het eerst sinds jaren is de looptijd van de CAO langer dan twee jaar, bovendien wordt in deze CAO een structurele arbeidstijdverkorting gere geld. Korter werken centraal in nieuwe CAO Al geruime tijd vinden er in Neder land discussies plaats omtrent het nut van arbeidstijdverkorting. Veel bedrijven zijn daar de laatste jaren noodgedwongen toe overgegaan: ver kopen stagneerden en de magazijnen raakten vol. Arbeidstijdverkorting wordt gebruikt om de produktie in te krimpen. Maar ook vanuit een andere invalshoek is arbeidstijdverkorting uiterst actueel: als middel tegen de stij gende werkeloosheid. Korter werken door de individuele werknemers moet plaats bieden aan werkelozen. In 1982 formuleerden werkgevers en werkne mers afspraken in een centraal accoord die gericht waren op een betere verde ling van de werkgelegenheid. In dit accoord werd arbeidstijdverkorting genoemd als een van de middelen om dat te bereiken. In de onderhandelingen voor een nieuwe CAO werd Heineken dan ook geconfronteerd met de uitgesproken wens van de vakorganisaties om arbeidstijdverkorting tot inzet van de besprekingen te maken. Ook de Hei neken leiding had haar wensen in ver band met haar langere termijnvisie voor de toekomst van de onderneming. Die besprekingen hebben uiteindelijk erg lang geduurd. Resultaat: een 'voor uitstrevende' CAO die voorziet in een arbeidstijdverkorting van 10% te bereiken in 1986 zonder dat daarvoor een evenredig deel van het salaris behoeft te worden ingeleverd. Natuur lijk staat er wel iets tegenover het kor ter werken. Deze regeling kan betaald worden omdat er drie afspraken bij zijn gemaakt. Als eerste werd bepaald dat er tijdens de looptijd van de CAO géén zogenaamde 'initiële' (werkelijke) loonsverhoging zal worden uitbetaald. Ten tweede kwamen de partijen over een om de prijscompensatie in principe aan een maximum van één procent per jaar te binden. En tenslotte werd over eengekomen om de drie-ploegendienst uit te breiden tot een 4-ploegendienst die ook op zaterdag gaat werken, in eerste instantie in Zoeterwoude. Daar mee worden de bestaande machines beter benut en kunnen investeringen worden uitgesteld. Er hebben u inmiddels mededelingen bereikt waarin de belangrijkste zaken uit deze CAO uit de doeken werden gedaan. Daarom beperken wij ons hier tot wat aanvullingen. De volcontinu- dienst gaat in tegenstelling tot eerdere berichten in 1984 niet naar een werk week van 35,6 uur. De werkweek van 1983 blijft in 1984 gehandhaafd. In plaats echter van een overgangsrege ling in 1984 en 1985 wordt reeds per 1 januari 1985 definitief de 33,6-urige werkweek ingevoerd. De ploegentoe- slag voor volcontinudienst gaat dan terug van 36% naar 32%. Om die teruggang geleidelijk te laten verlopen, is deze toeslag in 1985 op 33% vastge steld. Per 1 januari 1986 zal deze dan 32% gaan bedragen. Resultaat In hoeverre de arbeidstijdverkorting nieuwe arbeidsplaatsen gaat opleve ren, is op dit moment moeilijk te beoordelen. Zeker is wel dat er in Zoe terwoude een extra ploeg moet komen Hiermee zijn rond de tweehonderd arbeidsplaatsen gemoeid. Uit ervaring zal moeten blijken wat voor gevolgen het korter werken in de onderneming heeft en hoeveel extra arbeidsplaatsen gaan ontstaan. De nu afgesloten CAO bergt nog een aantal zaken in zich die uitgewerkt moeten worden en daarom pas in de toekomst duidelijkheid zullen geven. Vers van 't Vat zal u op de hoogte hou den van de ontwikkelingen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3