Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 DeC.A.O .voor 1983-1986 4 Een interview met W.F. van Rossum over jeugd en alcohol n.a.v. het eerste STTV A-rapport 6 Nieuwjaarsrecepties 12 Stephan van den Berg won Heineken World Cup 13 Horecava 14 Nieuws uit de vestigingen 16 Hobby: P.J.W. Kreyger kweekt vlinders 19 Oud-medewerkers 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 29 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Het misbruik van alcohol krijgt meer en meer aandacht. Het gebruik van alcohol onder jongeren -en dan vooral het overmatig gebruik- is vaak onder werp voor de media. De Stichting Ver antwoord Alcoholgebruik, de STI- VA, heeft het tot een van haar eerste taken gerekend sinds de oprichting om een onderzoek te doen naar dat alco holgebruik onder jongeren. Want hoewel er veel over wordt gezegd en geschreven, waren er weinig betrouw bare onderzoeksgegevens over dit onderwerp. Onlangs werd het STTVA rapport afgerond, waarin wordt aan gegeven wat er aan het alcoholgebruik door jongeren te doen is. Op de pagi na's 4/5 en 8/9 leest u over het onder zoek in een interview met STIVA- adviseur W.F. van Rossum, hoofd Marketing Onderzoek bij Heineken Nederland. is afgesloten 8 Vervolg STIVA-artikel 10 Verenigingsactiviteiten Oplossing kerstpuzzel luidden het oude jaar uit 20 Mouterij Albert in Ruisbroek ingrijpend verbouwd 22 Eén uit 6-duizend: J.H. Lemmens uit Beek 28 Ideeënbuscadeaus aangepast 35e jaargang nr. 1 Februari 1984 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Het gerstsilogebouw van Mouterij Albert in Ruis broek. Op de voorgrond wordt de coaster Maritta- Johanna, die 2.700 ton gerst aan boord heeft, gelost. Wat er moet gebeu ren, voordat dit gerst mout is geworden, kunt u zien en lezen op de pagina's 20 en 21. Bij de achterpagina: Vijf medewerkers van brouwerij De Sleutel tonen hun dagelijks gereedschap in de jaren dertig. V.l.n.r. de heren Daan van der Matten (vatentapper), Rocus de Lange (hulp- vatentapper), Jan de Jong (gistkelderbaas), Bertus Smit (kuiper) en Wim Windhaus (hulpmachinist). Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 3/84 dienen uiterlijk 17 februari en voor 4/84 23 maart a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2