In memoriam E.P. VAN NIMWEGEN In memoriam G.A.A. JOCHEMS In memoriam Mw. M.J. Jager Kumasi Brewery Ltd. GHANA De familie J.J. ten Hoor zal 13 februari naar Kumasi vertrekken. De heer Ten Hoor zal daar de functie van brewery manager overnemen van de heer A.J. Kraayo. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA Het gezin De Jager is op 16 december naar Gisenyi vertrokken, waar de heer J. de Jager de functie vervult van technicien. De heer R.A.F. Wagenaar is op 18 november met verlof in Nederland gearriveerd en was ruimschoots op tijd voor de geboorte van zijn zoontje Kevin op 16 december. Het gezin is op 22 januari teruggekeerd naar Gisenyi. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De heer F. Bloemendaal is hier met verlof geweest van 28 december t/m 15 januari. Het gezin R.H.A. Klerkx heeft het verlof gepland van eind februari t/m april. Malayan Breweries SINGAPORE De familie van Berckelaer zal op 16 februari naar Singapore vertrekken. De heer Van Berckelaer zal daar de functie van executive engineer gaan vervullen. South Pacific Brewery Ltd. PAPUA NIEUW GUINEA De heer B.A.A. Brandt heeft verlof genoten van 22 december t/m 30 januari. DANKBETUIGINGEN Voor uw warme belangstelling en medeleven betoond tijdens de korte, ongelijke strijd in het ziekenhuis en na het overlijden van onze man en vader Pieter Aanen, danken wij u welgemeend. Te weten dat hij zoveel bevriende collega's bij Heineken had, is voor ons een dierbare herinnering. M.J. Aanen-Eering G.P. Aanen Voor uw hartelijke blijken van deelneming, ondervonden na het heengaan van onze lieve vader, schoonvader en opa Cornelis Adriaan van Rooijen betuigen wij u onze oprechte dank. E. M. C. van Rooijen OVERLEDEN Op 26 oktober 1983 is de heer G. ENSING (67) overleden. Als pakhuisknecht trad hij op 1 april 1950 in dienst bij Meekma Drachten. Tot aan zijn toetreding tot de wachtgeldrege ling op 1 oktober 1974 is de heer Ensing bij Meekma werkzaam geweest. 1 maart 1981 werd hij gepensioneerd. Op 27 oktober 1983 is de heer F.A.C. LEIJERWEERT (76) overleden. De heer Leijerweert trad op 5 juli 1926 in dienst van Van Vollenhoven's Bierbrouwerij te Rotter dam. Na de gedeeltelijke overname door Heineken van deze brouwerij in 1949 werd hij chef de bureau van Filiaal Eindhoven. In 1957 ging hij als chef expeditie naar Den Bosch. Van 1960 tot aan zijn pensionering op 1 no vember 1972 vervulde hij de functie van hoofd leningen en bierverkoopadministratie. De heer Leijerweert was drager van de Ere medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Wegens zijn verdiensten voor de personeelsvereniging Den Bosch en de Heineken Fanfare is hij tot ere-lid van bei de benoemd. De heer H. VAN WOENSEL (81) is op 2 no vember 1983 overleden. De heer Van Woen- sel was van 28 juni 1920 tot aan zijn toetreding tot de wachtgeldregeling op 1 september 1965 werkzaam bij de Heineken brouwerij in Rot terdam. De heer Van Woensel is ondermeer tapper geweest en heeft in de bottelarij ge werkt. Op 1 april 1967 ging hij met pensioen. Op 6 november 1983 is de heer H. VAN STRATEN (89) overleden. De heer Van Straten kwam op 24 januari 1913 in dienst van Heineken in Rotterdam als stalknecht. Ver volgens heeft hij, na een korte tijd in de kel der werkzaam te zijn geweest, van 1915 tot 1951 in de stal gewerkt. Van 1951 tot aan zijn pensionering op 1 januari 1959 was de heer Van Straten werkzaam in de garage. De heer T. VERSCHOOR (80) is overleden op 9 november 1983. De heer Verschoor trad op 3 oktober 1957 in dienst bij Heineken in Rotterdam, waar hij werkzaam was in de bot telarij 1 april 1968 ging hij met pensioen. De heer J. DE LANGE (74) is overleden op 13 november 1983. Van 1 oktober 1941 tot zijn pensionering op 1 december 1973 was de heer De Lange werkzaam bij Heineken in Rotterdam. In die jaren is de heer De Lange chef energiedienst geweest en heeft hij op de afdeling produktie technische dienst gewerkt. Op 19 november 1983 overleed de heer H.J. BRUN1NG (96). De heer Bruning trad op 2 november 1914 in dienst bij de Amstel brou werij in Amsterdam. Op 1 januari 1948 be reikte hij de pensioengerechtigde leeftijd. De heer E.J. PIJNAKER (89) is overleden op 26 november 1983. Nadat hij op 9 april 1925 in dienst trad bij Heineken in Amster dam, was hij aanvankelijk werkzaam als bij rijder bij de afdeling garage. Van december 1955 tot 1959 hield de heer Pijnaker zich bezig met het onderhoud van gebouwen. 1 maart 1959 ging de heer Pijnaker met pensioen. Op 4 december 1983 is overleden de heer A.J. DE VEER (59). De heer De Veer trad op 3 mei 1971 in dienst bij Heineken Den Bosch, waar hij tot 19 december 1977 werk zaam was in de afdeling verpakken. Vervol gens werkte hij bij de interne dienst totdat hij op 1 november 1980 overging naar de Heine ken Invaliditeits Regeling. Op 15 november 1983 overleed toch nog onverwachts op 59-jarige leeftijd de heer E.P. van Nimwegen, kantine- beheerder van de vestiging in Leeu warden. De heer Van Nimwegen is op 24 oktober 1955 in dienst getreden bij Bokma als produktiemedewerker. De laatste jaren was hij met veel enthou siasme en volledige inzet werkzaam in de bedrijfskantine van deze vestiging. De heer Van Nimwegen, die begin 1983 zijn werkzaamheden moest sta ken in verband met een ernstige ziekte, heeft vanaf die tijd meerdere malen be langstelling getoond voor zijn werk en collega's en bezocht regelmatig de ves tiging. Zijn inzet, enthousiasme en be langstelling voor zijn collega's blijven in gedachten bij degenen, die hem ge kend hebben. Wij wensen zijn echtge note, dochters en zijn familie veel sterkte toe. Hij moge rusten in vrede. Groot was de verslagenheid toen het droeve bericht bekend werd dat in de nacht van 1 op 2 december 1983, op 49- jarige leeftijd de heer G.A.A. Jo- chems was overleden. Hoewel hij reeds enige tijd ernstig ziek was, kwam het bericht van zijn overlijden voor ve len van ons nog onverwacht. De heer Jochems trad in februari 1960 in onze dienst. Gedurende een groot aantal jaren vervulde hij de functie van wachtchef bij de afdeling intern trans port in Bunnik. Sedert maart van dit jaar was de heer Jochems werkzaam op de afdeling Planning en Werkvoor bereiding van de Technische Dienst. Wij verhezen in Gerrit een fijne en goede collega die zich door zijn hou ding en warme menselijke belangstel ling voor allen in zijn omgeving zo'n ei gen plaats had verworven. Wij zullen hem node missen. Onze gevoelens van deelneming gaan allereerst uit naar zijn echtgenote en hun kinderen die naar wij wensen de kracht zullen kunnen vinden om dit tragische verlies te dragen. Groot was de verslagenheid toen op 21 december jl. het droeve nieuws bekend werd dat volkomen onverwacht Marjan Jager was overleden. Zij werd slechts 33 jaar. Maijan kwam op 19 september 1966 in dienst bij Amstel als medewerk ster op de afdeling Bedrijfs- en Budget administratie. Vervolgens ging zij in 1973 over naar de Plaatselijke Perso- neeldienst en was ondermeer belast met personeelbeheer en informatie. Sinds 1 mei 1982 was zij Chef van de Plaatselijke Salaris Administratie op de le Van der Helststraat. In al deze jaren heeft zij bewezen vakbekwaam te zijn en door dit te koppelen aan een grote mate van bereidheid om anderen te helpen, waar bij zij haar eigen problemen altijd op de tweede plaats zette, heeft zij een grote vriendenkring opgebouwd. Nooit werd tevergeefs een beroep op haar gedaan, of het nu ging om de organisatie van het Sinterklaasfeest of het zitting nemen in het bestuur van de Personeelsvereni ging. Marjan laat dan ook een grote leegte achter. Onze gedachten gaan uit naar de achtergebleven familieleden en wij wensen dezen alle sterkte toe om dit verlies te dragen. Moge zij rusten in vre de. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27