Afscheid P.T. Gooren A. Doderer Afscheid A. Hulzebos A.A. van den Akker IHggHB Qen Bosch- op 16 december werd de heer Van den jf Akker met zijn echtgenote ontvangen ter gelegen- IbsIhP heid van het feit dat hij op 1 december 25 jaar in dienst was. De heer De Goederen speldde hem daarom de hierbij behorende gouden speld op. Vervolgens voerde de heer Heerens in een goed bezette Cambrinuskelder het woord. Hij memoreerde onder andere dat de heer Van den Akker na 8 jaar in de bottelarij gewerkt te hebben, in 1967 vorkheftruckchauffeur werd. Kenmerkend voor de heer Van den Akker noemde hij 'zijn altijd goede humeur, hij is er altijd en altijd waar het meest nodig is'. Hierna overhan digde de heer Heerens de enveloppe met inhoud. Namens de collega's van zijn ploeg sprak vervolgens de heer Dupuis zeer waarderende woordenDaarop kreeg de heer Van den Akker een aantal cadeaus, waaronder een verfstripper, overhandigd. Na dit officiële gedeelte volgde een gezellige receptie, waarbij de vele belangstellenden de 'stille kracht' Van den Akker de hand konden schudden en een glas kon den heffen op de jubilaris. De hele familie Van den Akker die ook op deze middag aanwezig was, had ervoor gezorgd dat het feest 's avonds in familiekring werd voortgezet. Vessem- Op 14 december werd de heer Gooren met zijn echtgenote en kinderen ontvangen door de heren Duyn- stee, Van Dongen en De Goey. De heer Gooren, die meer dan 25 jaar werkzaam is geweest in de horecasector, heeft de laatste 8 jaar als bedrijfsleider gefunctioneerd bij onze agent P. de Rooy te Vessem, waar hij door Heineken werd gedetacheerd. Het mag dan ook geen wonder heten, dat de heer Gooren juist in Café Restaurant De Gouden Leeuw te Vessem afscheid wilde nemen van Heineken. Na enkele officiële woorden van de heer Duynstee werd de receptie geopend in de bij het bedrijf behorende kelder. Deze entourage alleen al verzekerde een gezellige sfeer. Vele oud-bekenden, zowel actieve als niet-actieve Heineken medewerkers, hadden vele kilometers getrotseerd om afscheid te nemen van de heer Gooren. De heer Voermans bood tijdens de receptie namens het personeel van horeca- gebied Midden-Brabant een fiets aan, waarmee de heer Gooren zeer verguld was. Als klap op de vuurpijl bood ten slotte de heer Y. Kaenen, de nieuwe bedrijfsleider van Drankenhandel De Rooy, namens deze drankenhandel een vakantiereis voor twee personen aan. jé gPJ Amsterdam- Op 23 oktober vond de viering plaats fg j van het 40-jarig jubileum van de heer A. Doderer. TT O Enige dagen eerder had de heer Heineken in beslo ten kring de jubilerende directiechauffeur met de jubileum- speld gedecoreerd. Op de dag van het jubileum werden de heer en mevrouw Doderer, die vergezeld waren van hun zoon en schoondochter, door de heren Pels Rijcken en Kar man en de dames Ketting en Van Gaans ontvangen. De heer Pels Rijcken sprak in een volle Kuiperij als eerste de heer Doderer toe. Hij maakte van de gelegenheid gebruik een aantal gelukstelegrammen voor te lezen. Hierna spraken respectievelijk de heren Karman en Alles de jubilaris toe. Zij lieten hun woorden vergezeld gaan van enkele cadeaus van zijn naaste collega's. Tot besluit van het officiële gedeel te bedankte de heer Doderer alle aanwezigen voor de ca deaus en de getoonde belangstelling. Hij vond datje er maar mooi klaar mee bent, als je het middelpunt bent van zo'n re ceptie. Hij besloot zijn dankwoord met zijn eigen kernachti ge slogan: 'Maar dat is het punt niet'. Zoeterwoude- In gezelschap van zij n echtgenotedochter en schoonzoon, was op 7 december de heer A. Hulzebos hèt middelpunt tijdens zijn afscheidsreceptie. Lovende woor den werden aan zijn adres geuit door de heer Wijhenke. Hij omschreef de heer Hulzebos van de afdeling beheer admini stratieve systemen als 'een vraagbaak met een ijzeren ge heugen', bij wie iedereen met vragen terecht kon en het zo formuleerde dat het leek of de vragensteller zelf op het ant woord was gekomen. Omdat zijn loopbaan bij Heineken al uitvoerig bij het 25-jarig jubileum in '77 belicht was, beperk te de heer Wijhenke zich tot het karakteriseren van de per soon Hulzebos. Een aantal bekende personen die ook 'Abel' heetten, diende daarbij als voorbeeld. Tweede spre ker was de heer Matser. Met een zeer geestige speech kreeg hij direct de lachers op zijn hand. 'Dè oplossing voor het probleem van de arbeidstijdverkorting', noemde hij het af- scheidnemen van de heer Hulzebos. 'Ook zit je niet meer met het onderwerp 'Tweeverdieners'. Want al krijg en ver dien je het wel, binnenkort verdien je niet meer'. Ook bracht hij de kerstpuzzels ter sprake, waarmee de scheiden de jarenlang de mensen had geplaagd, omdat deze zich mo reel verplicht voelden de puzzels op te lossen. Tot slot kreeg de heer Hulzebos een huiscomputer aangeboden. In aansluiting op het in het kerst nummer geplaat ste overzicht van jubilea en pensio neringen in 1984, vermelden wij hierbij dat de heer J. Ch. v.d. Velden van de afdeling bedrijfsveiligheid in Zoeterwoude op 6 april a.s. 25 jaar in dienst is 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 25