miiiiiiiniiimi Afscheid A. Boer Afscheid J.H. Burger Afscheid F.C.W. Niël Afscheid C. Zijderveld a mm mmmmm zfzfxzzzxzizzzz Den Bosch- Omdat de heer Boer per 1 november gebruik heeft gemaakt van de Overbruggingsregeling, werd hij op 28 oktober met zijn echtgenote ontvangen door de heer Schel- tema. Tijdens de receptie in de overvolle Cambrinuskelder kreeg de heer Van Hoorn het woord. Hij stelde vast dat het een merkwaardige dag was, omdat de heer Boer -wiens naam een begrip was voor grote werklust en inzet- plotseling aankondigde: '28 oktober neem ik afscheid en ga ik de VUT in'Hij memoreerde verder dat de heer Boer 20 j aar geleden bij Heineken in dienst kwam. 19 daarvan was hij werkzaam in het centraal magazijn. De laatste jaren oefende hij de functie uit van magazijnmeester. Zo trad hij onder andere op als 'verbindingsofficier' tussen het centraal magazijn en het kantoor. Daarbij vielen vooral de goede persoonlijke contacten op. De heer Boer was in menig opzicht een voor beeld voor vele jongeren. Na zijn waardering uitgesproken te hebben voor de wijze waarop mevrouw Boer haar man had bijgestaan en de familie nog vele gelukkige jaren toege wenst te hebben, liet hij het personeelscadeau in de vorm van een sportfiets binnenbrengen. Na een ererondje sprak de heer Boer aan allen zijn dank uit. Rotterdam- Op 7 december sloot de heer Burger zijn loop baan bij Heineken na 37V2 jaar af als adjunct-directeur bij de export transport afdeling. In de Raadskelder waren, naast een aantal oud-gedienden, vele belangstellenden uit de talrijke geledingen die Heineken kent, aanwezig. Er ont stond een zeer geanimeerde reünie. Na de hartelijke en waarderende woorden van de heren Drost en Draijer tot de heer en mevrouw Burger, bood de Zweedse relatie, de heer Lars Walling, een prachtige ets als herinnering aan de goede contacten aan. De heer Burger nam vervolgens op de hem zo typerende wijze het woord en blikte op amusante en on derhoudende wijze op zijn carrière terug. Na de oorlog be gonnen bij de boekhouding werd export al snel de afdeling waar een zeer succesvolle werkkring ontstond. Een ware bloemlezing van voorvallen in binnen- en buitenland, van vele ontmoetingen met typerende personen, werd de aan wezigen voorgeschoteld. Na een dankwoord aan de heer 't Hardt voor de goede verzorging van de buitenlandse gasten in de Raadskelder, besloot de heer Burger op pakkende wij ze zijn toespraak. Zoeterwoude- Op vrijdag 9 december nam de heer F.C. W. Niël na een dienstverband van ruim 25 jaar, afscheid van de brouwerij. Vergezeld door zijn echtgenote, dochter, zoon en schoondochter werd de heer Niël allereerst ontvangen door de heren Schop en Combée. In ontvangstgebouw De Hooiberg, waar een groot aantal belangstellenden aanwezig was, sprak de heer Haverlag de heer Niël (die werkzaam is bij centrale dienst thuisverbruik bier) toe. Op geestige wijze karakteriseerde hij de persoon Niël. Daarbij kwamen de grote inzet van de heer Niël en zijn kalmte en rust, die hij onder moeilijke omstandigheden wist te bewaren, naar vo ren. Uit de woorden van de heer Haverlag sprak vooral dat de heer Niël een loyale en consciëntieuze man is met hart voor het bedrijf. Na de toespraak kreeg de heer Niël enkele cadeaus overhandigd. Dit waren een wereldontvanger om dat hij graag reist en een grote visparaplu, vanwege zijn lief de voor het vissen. Vervolgens sprak de heer Niël zijn dank woord. Na dit officiële gedeelte werd de receptie in een ont spannen en gezellige sfeer voortgezet. Zoeterwoude- Op 12 december werd in Zoeterwoude af scheid genomen van de heer C. Zijderveld. Hij had name lijk de wens te kennen gegeven van de Wachtgeldregeling gebruik te maken. De scheidende medewerker van de me chanische werkplaats was tevens jubilaris, want hij was op die dag exact 45 jaar in dienst, wat beslist bijzonder is. Op de receptie werd op verzoek van de heer Zijderveld, wiens zoon en schoondochter ook aanwezig waren, niet al te lang gesproken. Aan dit verzoek werd door de drie sprekers, de heren Welmers, Hilgers en Breda, dan ook gehoor gegeven. Toch ging het aanbieden van het personeelscadeau verge zeld van enige woorden van dank voor alle fijne jaren bij de brouwerij. Om zich nóg intensiever met zijn grote hobby - puzzelen- bezig te kunnen houdenwerd hem de 'Dikke van Dale' aangeboden. 'Niet alleen een groot puzzelaar in en buiten zijn werk, maar ook een verwoed klaverjasser in de schafttijd', waren de laatste woorden van de heer Breda. De heer Zijderveld sprak op zijn beurt een kort maar krachtig dankwoord, waarna het informele gedeelte van de receptie kon aanvangen. Velen, ook oud-gedienden van de Rotter damse brouwerijmaakten van de gelegenheid gebruik el kaar weer eens te begroeten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24