de, tevreden over zijn: 'We hebben natuurlijk wel de nodige problemen gehad en er moesten onverwachte struikelblokken worden overwonnen, maar we draaien nu, na de proefpe riode volgens schema en leveren kwali tatief een uitstekende mout.' De goede gerst De mouterij in Ruisbroek ligt aan het zeekanaal dat Brussel met de Schelde verbindt. Dat is een uitgelezen plaats omdat vrijwel alle gerst per schip wordt aangevoerd. Coasters tot een grootte van 3500 ton kunnen aan de kade van de mouterij afmeren en hun lading lossen. De voor het bierbrou- wen geschikte gerst wordt vooral uit Frankrijk, Engeland, Schotland en Denemarken geïmporteerd. Ook uit Nederland wordt goede brouwgerst betrokken. Vooral Zeeland en de Rijks IJsselmeer Polders hebben op dat gebied een naam hoog te houden. De per schip aangeleverde gerst wordt eerst opgeslagen in de gerstsilo en wordt na gereinigd te zijn overge bracht naar enkele buffersilo's die zich in het moutsilocomplex bevinden, naast de eigenlijke mouterij. De heer Hendrikx over gerst: 'De inkoop van de gerst doet Heineken zelf. Het is daarbij belangrijk dat er een goede relatie wordt opgebouwd met een geschikte leverancier. Bovendien is een rechtstreeks contact met de land bouw noodzakelijk. Kwaliteit van de grond, de bewerkingswijze van de grond, de weersomstandigheden in een jaar, het zijn alle belangrijke facto ren voor de uiteindelijke kwaliteit van de gerst.' Mouterij Albert produceert alleen mout ten behoeve van pilsener bier van onze eigen merken. Andere bieren als bok en stout vragen om een donkerder mout. Vanwege de relatief kleine hoeveelheden die daarvan nodig zijn, beperkt men zich in Ruis broek tot de grootschalige produktie van het pils-mout. Overigens: Moute rij Albert behoort tot de grootste mou terijen van Europa. Wat er precies in de mouterij gebeurt, hoe er van gerst mout wordt gemaakt kunt u lezen en zien in onderstaand beeldverhaal. De geweekte gerst wordt nu naar de kiem- kasten getransporteerd. Reusachtige bak ken, zestig meter lang en negen breed, wor den in drie uur tijds gevuld. De aankomen de mout brengt in deze bakken de langste tijd door: zeven dagen. Voor een goede kwaliteit mout is het van belang dat de ge weekte gerst voldoende tijd krijgt om te kie men. In die fase worden de enzymen ge vormd en ook een deel van het zetmeel in de gerstkorrel afgebroken. Na deze zeven dagen heet de gerst: 'groenmout'. De eerste stap. De gerst wordt ingeweekt in zoge naamde weekkuipen. Tijdens dit deel van het weekproces, dat 24 uur duurt, neemt het vochtge halte van de gerst toe tot circa 38%. Die vochtop- name is nodig om de gerst in de volgende fase te la ten ontkiemen. Na het kiemen gaat de groenmout naar de eest. Daar vindt het eesten of drogen plaats. In Mouterij Albert is in een cirkelvorm een eest gebouwd die uit twee vloeren bestaat. Twee geperforeerde plateaus zijn boven elkaar geplaatst, elk met een diameter van 32 meter!, en gedurende twee maal 24 uur wordt de groenmout geëest. Eerst op het bovenste plateau, daarna op het onderste. Dat is voordelig in energiegebruik: bij de verwarming van de onderste vloer kan de bovenste portie meteen mee profiteren. De foto toont de onderzijde van de bovenste vloer. Gerst is mout geworden. De gerst op het land, de korrel gerst, de gekiemde gerst (groenmout) en het uiteindelijke resultaat: de mout. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 21