Kratten bekennen weer kleur Nieuwe dranken voor personeel Turken hielpen moederland Door middel van het Personeelbulletin 14/83 bent u geïnformeerd over wijzigingen in het drankenassorti ment voor het personeel per 1 januari 1984. Voor een omschrijving van de nieuwe wijnen verwijzen wij u naar de Vatvaria-pagina's in dit nummer. Op zondag 29 oktober van het afgelopen jaar deed zich in het oostelijk gedeelte van Turkije een aardbeving voor. Als gevolg hiervan vielen vele slachtoffers en wer den duizenden mensen dakloos. Vooral de stad Erzu- rum moest het ontgeldenHoewel gelukkig geen famili- leden van Turkse medewerkers van de afdeling Ver pakken in Zoeterwoude bij deze ramp betrokken wa ren, besloten zij toch spontaan de helpende hand te bie den. Onder leiding van de heer S. Karaca werd een ra zendsnelle inzameling gehouden. Zo kon reeds een week later een bedrag van f 2.000,- worden overge maakt naar de speciaal voor deze actie geopende reke ning van het Rode Kruis. Een prima initiatief! iS ESIHHSHH %ÜHijiim Bij het constant waken over de kwaliteit van onze produkten neemt ook de bewaking van het verpak kingsmateriaal een grote plaats in. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de Heineken en Amstel kratten. Al geruime tijd was de ver vuiling van de kratten ons een doorn in het oog. De krattenwasmachines die al jaren bij de brouwerij in gebruik zijn, spuiten de kratten met een groot aantal krachtige waterstralen af. Door deze methode wordt het grootste gedeelte van het aanhangende grof vuil verwijderd. Viltstift, stickers èn een 'grauwsluier'die ontstaat door zeer fijn vuil, blijven helaas op de krat aanwezig. Het heldere geel en frisse rood van de nieuwe Heineken en Amstel kratten verandert derhalve geleide lijk in grauwe kleuren. Experiment In 1981 werd daarom in de brouwerij te Den Bosch als experiment een 'ultra-sono re' krattenwasmachine van Engels fabrikaat geplaatst. In deze machine werd de krat eerst afgespoten en vervolgens in een warmwa terbad gedompeld. In dit bad werd een reinigingsmid del gedoseerd en bovendien werd het bad in een hoog frequente (ultra-sonore) trilling gebracht door een aantal in de bodem geplaat ste elementen. De combina tie van hoog frequente trilling, reinigingsmiddel en warm water leidde ertoe dat alle vuildeeltjes, groot en heel klein, werden losgetrild van het kratoppervlak. De vervuilde badvloeistof werd over een reinigingscentri fuge gepompt en vervolgens weer aan het bad toege voegd. De aldus bewerkte krat werd uit het bad gehaald en met schoon water afge spoeld, waarmee het reini gingsproces klaar was. Tijdens de proefnemingen met deze machine bleek, dat het resultaat op de kratten duidelijk zichtbaar was: al het grof Vuil en de grauw sluier verdwenen. Helaas had de ultra-sonore werking geen effect op de meeste stickers en de viltstiftbe schrijving, omdat de inkt in de kunststof trekt. Deze machine had ook een aantal nadelen. Na enkele maan den besloot men dan ook dat de machine op deze wijze niet binnen de brouwe rij kon worden toegepast. Eigen ontwerp Een onderzoek gaf aan dat het beter was een nieuwe machine te bouwen dan de bestaande aan te passen. Technici en technologen van de Bossche brouwerij ontwierpen daarom een processchema van een nieuwe krattenwasmachine. Deze moest in staat zijn in een continu proces en met gunstig gebruik van energie, water en reinigingsmiddel de kratten met behulp van ultra-sonore trillingen te reinigen. Een plaatselijke machinefabriek, de firma Van Uitert, meende het een en ander technisch te kunnen realiseren. Vanwege mogelijke internationale toepassingen werd ook H.T.B. ingeschakeld. Met gezamenlijke inspanning construeerde en bouwde men een machine, die direct in een van de produktielij- nen van Den Bosch is geïnstalleerd. Beter resultaat, lagere kosten De machine is zowel tech nisch als technologisch een succes gebleken. Door toepassing van een separator wordt het bad, dat in hoog frequente trilling is, goed schoon gehouden. De kratten worden omgekeerd door de machine gevoerd, zodat ook de reiniging aan de binnenzijde van de krat is gewaarborgd. Ondanks het gebruik van het reinigings middel, zijn de kosten van de nieuwe machine toch 30% lager dan bij de 'gewo ne' krattenwasmachine. Dit komt doordat het waterver bruik drastisch is terugge bracht en door het bedui dend lagere energiever bruik.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18