"VOOR MIJ BESTAAN W RJ.W. 11 Liefde voor de natuur en het opzetten van vlinders lij kt te i om de natuur een handje te helpen. Door kweken beh enkele exemplaren draagt ertoe bij zij Panorama-lezers hebben onlangs kennis kunnen maken met Broe der Frans Melkert, die vlinders vangt, kweekt en opzet. Hij is niet de enige in ons land die dit doet. Paul Kreyger, werkzaam bij de elektrotechnische dienst verpakken in Den Bosch, houdt zich hier ook intensief mee bezig. Broeder Frans is ook degene geweest die Paul Kreyger het kweken heeft geleerd. Regelmatig onderhouden bei den dan ook contact met elkaar over de bereikte resultaten. Niet zielig 'Wat zielig' zeggen de mensen meestal als ze horen dat ik vlinders opzet"zegt Kreyger. "Maar ze vinden het niet erg om een rups dood te trap pen omdat ze hem vies of eng vinden. Men staat er dan niet bij stil dat er door die handelwijze weer een vlinder min der in de natuur komt." Snel sprekend vervolgt hij zijn woorden om, hetgeen hij ongetwijfeld al zo vaak heeft gedaan, duidelijk te maken dat wat hij doet helemaal niet zielig is. Integen deel zelfs, hij helpt de natuur een handje om het vlinderbestand in ons land op peil te houden. "Als men de vlinders vangt en opzet voor commer cieel gebruik, keur ik dat af. Je ziet ze vaak: opgezet en in een mooi glazen lijstje. Maar dat is juist schadelijk voor de natuur èn voor de vlinders. Want na een tijdje verbleken de vlinders omdat ze teveel aan daglicht bloot staan. Als je dan toch iets wilt verzamelen, kun je beter postzegels sparenHet kweken is nodig. Dat blijkt wel uit het feit dat sommige soorten, die enige jaren gele den nog schadelij k werden geacht voor de fruitbomen, nu bijna verdwenen zijn door al het landbouwgif en de milieuvervuiling. Goede ruil Wie zijn huiskamer binnenkomt, ziet wel dat Paul geen hekel heeft aan die ren. In een groot terrarium loopt en zwemt een aantal waterschildpadden rond, terwijl daar boven vogels vrolijk in hun kooi fluiten. Niet direct in het oog vallend zijn de rupsen die zich in hun glazen stolp verdekt tussen het groen hebben opgesteld. Toch vormen zij het belangrijkste onderdeel van Paul Kreygers hobby: het kweken van vlinders. "Een vlinder legt zo'n hon derd eitjes. In de natuur zullen daar van slechts enkele een vlinder worden. De rest wordt opgegeten door vogels, spinnen of sluipwespen. Van de hon derd eitjes die bij mij thuis door een vlinder worden gelegd, komen er doorgaans tachtig vlinders tot ontwik keling. Enkele vlinders, die heel mooi of juist heel afwijkend van vorm en kleur zijn, houd ik. De andere laat ik weer los. Zo krijgt de natuur meer vlin ders terug dan ik haar afneem." Het kweken van vlinders vergt veel tijd. Soms zo'n vier a vijf uur per dag. De rupsen moeten gevoed worden en de bakken dienen te worden schoonge maakt. Uiteraard moet Paul ook letten op het ontwikkelingsstadium van rups tot pop en van pop tot vlinder. Na een selectie van die exemplaren die hij wil houden, worden deze gedurende een uur in een afgesloten glazen pot gehou den. Door azij nether op een dot wat ten sterven zijNu moet de vlinder een maand drogen op een spanplank. Om de vleugels in een wijde positie te bren gen worden zij met droog papier over spannen dat aan de uiteinden aan het hout wordt vastgeplakt. Is de vlinder eenmaal goed droog, dan kan hij des noods eeuwenlang goed geconser veerd blijven. Vervolgens wordt met een speciale insektenspeld door het borststuk de vlinder goed op zijn plaats gehouden in een houten lade. Deze is van boven geheel afgedekt met glas, zodat het idee van een kleurrijke vitrine ontstaat. Keurig naar soort gerangschikt en voorzien van gegevens over de vlinder, liggen circa 400 ver schillende soorten in deze bakken. Lade boven lade zijn zij voorzichtig weggeborgen in een afgesloten kast. Zo lijden zij geen schade door daglicht en -als er tenminste motteballen in de laden zijn gedaan- van de veelverwoes- tende museumkever. Liefde voor de natuur Uit het bovenstaande zult u begrijpen dat er veel tijd in deze hobby gaat zit ten. Paul vindt dat geen enkel pro bleem. "Ik denk dat de liefde voor de natuur mij aangeboren is. Ik heb het in ieder geval niet van mijn ouders. Maar op de lagere school kwam de tuinman met libelles, rupsen en allerlei andere insekten naar Paultje toe. Als kind hebben velen wel eens een rups in een potje gestopt om te wachten tot er een vlinder uitkwam. Ik ook natuurlijk. De echte belangstelling voor deze insekten kwam bij mij op mijn twaalfde jaar, toen ik voor het eerst een opgezette vlinder zag." Dat Paul zich zeer goed in deze materie heeft verdiept sinds zijn kinderjaren, blijkt direct. Zijn theoretische kennis is zeer groot. "Het meeste weet ik ook uit de boeken", geeft hij toe. "Maar langza merhand is het ook een stuk ervaring gewordenDie ervaring in het vangen en kweken van vlinders heeft hij vooral het afgelopen jaar gekregen. Want sinds vorig jaar heeft hij zich echt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 16