B.Z.B.-medailles voor Den Bosch Brandweerlieden onderscheiden xxx 523> J «*-!!-' Op donderdag 8 december jl. decoreerde de burgemeester van 's-Hertogenbosch, mr. B. van Zwieten, 67 leden van 8 bedrijfszelfbeschermingen op het Bossche stadhuis. Onder deze 67 leden bevonden zich 24 vrijwilligers van Heineken Den Bosch, die ieder persoonlijk de hun toekomende onderscheiding in ontvangst mochten nemen. De gedecoreerden van Heineken waren: BRANDWEER 25 jaar: C. v.d. Heyden (T.D. Brouwen en Energie), P.J. Kappen (Mechanische Werkplaats), W.F. v.d. Luur (Technische Dienst); 20 jaar: W.L. Huysmans (Mechanische Werkplaats), A.M. de Kruyf (Mechanische Werkplaats), W.H. Schuurmans (T.D. Verpakken en Opslag), J.B. Timmers (Mechanische Werkplaats); 15 jaar: H.W.M.J. v.d. Biggelaar (Verpakken), J.G.A. Elands (Technische Dienst), M. Venrooy (Mechanische Werkplaats); 10 jaar: J. Craane (T.D. Verpakken en Opslag), A. Mulder (Mechanische Werkplaats), H.M.M. Sommers (Verpakken), E. v.d. Thillart (Verpakken), T.J.M. Verboort (T.D. Verpakken en Opslag); E.H.B.O. 25 jaar: H.J. van Geene (Interne Dienst), W.J. Geertsema (Interne Dienst); 20 jaar: L.L.M. Engelbert (Intern Transport), H. van Leeuwen (Interne Dienst); 10 jaar: F.T.M. Dumoulin (Intern Transport), L.J. Grunderbeek (Interne Dienst), J. Kornaat (Technische Dienst), H. Steen (Interne Dienst), F.T. Vinclair (Interne Dienst). Omstreeks september 1972 werd bij Vrumona begonnen met het recruteren en opleiden van een aantal medewerkers tot bedrijfsbrandwacht, zodat in geval van brand direct des kundig eigen personeel ter plaatse kon zijn om een brand in het beginstadium te bestrijden om erger te voorkomen. Een juiste datum van oprichting is, helaas, niet aan te geven. Wel was het 25-jarig jubileum van de bedrijfsbrandweer van de vestiging Den Bosch aanleiding om eens na te gaan hoe lang de bedrijfsbrandweer van Vrumona reeds bestond; waarbij zoals vermeld september 1972 steeds als meest markante pe riode naar voren kwam. Bij deze naspeuringen bleek tevens dat een achttal leden van het huidige bedrijfsbrandweer korps reeds vanaf die beginperiode deel van dat korps uit maakte. Voor de bedrijfsleiding was dit aanleiding om het bedrijfsbrandweerkorps en speciaal die leden die vanaf het 'eerste uur' hun medewerking hadden verleend, eens in het zonnetje te zetten. Op donderdag 10 november j.l. was daartoe het volledige korps uitgenodigd om in de ontvangstruimte van het kan toorgebouw de uitreiking van behaalde diploma's bij te wo nen zoals de uitnodiging letterlijk luidde. Om de ware aan leiding zo lang mogelijk geheim te houden, was een waar rookgordijn gelegd waarbij het zelfs de betrokken brand weerlieden niet lukte de vuurhaard te ontdekken, al voelden enkelen wel nattigheid. Het gevoel dat er iets speciaals stond te gebeuren werd versterkt door de komst van de heer drs. J.V.M. Steegmans, burgemeester van de Gemeente Bun- nik. Nadat de heer J. Hirt, chef interne dienst van Vrumona, de behaalde diploma's had uitgereikt was het woord aan de heer K. Keereweer (produktiemanager van Vrumona) die de burgemeester officieel welkom heette en aan de overige aanwezigen het doel van diens komst toelichtte. De burge meester wees in zijn toespraak op de steeds zwaarder wor dende taak van de brandweer in onze samenleving waarbij brandbestrijding al lang niet meer de hoofdtaak is. Bij de brandweeropleiding wordt steeds meer naast brandbestrij ding de hulpverlening als belangrijke aanvulling van het ta kenpakket betrokken. Dat in een bedrijf een aantal mede werkers zich geheel op vrijwillige basis bereid verklaart om - vaak in eigen tij d - opleidingen te volgenexamens af te leg gen en oefeningen bij te wonen om het geleerde toe te pas sen in de eigen (werk)omgeving was volgens hem een ver heugende ontwikkeling. Het feit dat een aantal mensen dit zolang had volgehouden, verdiende volgens hem dan ook alle lof. Na zijn toespraak verleende hij als blijk van waarde ring namens Hare Majesteit de Koningin de Vrijwilligers- medaille en oorkonde voor de wijze waarop gedurende (ruim) tien jaar de verplichtingen als vrijwilliger waren na gekomen aan de acht brandweerlieden. Na deze plechtig heid was er gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. Op bijgaande foto v.l.n.r. de heren Udink, Aalbertsberg, Prak, V.d. Heuvel, Van Lunsen, Steegmans, Van Werven, Van Dijk en Broedelet. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14