wondering voor slagvaardigheid Heineken organisatie BURGEMEESTER DE BOER BIJ OPENING HOOFDDORP: In eerdere nummers heeft u al kunnen lezen over de bouw en de eerste steenlegging van de nieuwe horecage- biedsvestiging in Breda. Op 9 en 10 september was het zover dat respectie- velijk commerciële relaties en mede werkers van de vestiging werden uitgenodigd om kennis te maken met het nieuwe pand. Vooral de middag voor het personeel en hun familieleden verliep zeer feestelij k en in organisato risch opzicht prima. Met name omdat er tal van attracties waren georgani seerd om de kinderen bezig te houden terwijl vader en moeder met collega's spraken in de ontvangstruimte of de gezellig aangeklede ruimte die van het magazijn was afgescheiden. Zo kon eenieder zich vermaken. Dat men dit deed, lijdt geen twijfel. De drankjes van de diverse buffetten en de smake- lij ke hapjes vonden gretig aftrek. Voor de jeugd was er een mini-racebaan, een hindernisbaan die op stelten, skippy-bal of in een zak moest worden afgelegd, een kinder-bingo en tot slot een grabbelton. Het kostte de ouders dan ook vaak moeite hun kroost in de oude Heineken T-Ford (uit 1922) te krijgen, opdat er een familieportret kon worden gemaakt ter herinnering aan deze dag. Hoogtepunt van de middag was zonder enige twijfel voor de jeugd (maar zeker ook voor de ouderen) de aankondiging dat de patat- annex ijswagen op het terrein was gearriveerd. Als ooit het begrip personeels'feest' op z'n plaats was, dan was het wel het geval op 10 september in Breda! Eurgemeester HA de Boer van de gemeente Haarlem mermeer stak zijn bewonde ring niet onder stoelen of banken. Vlak voordat hij de officiële openingshandeling voor het nieuwe gebouw van het horecagebied Amster dam/Utrecht op 27 septem ber j.l. verrichtte, trok hij de vergelijking tussen de centrale overheid en Heine ken. Met wat zijn toehoor ders herkenden als een lichte teleurstelling in zijn stem, beschreef Haarlem- mermeer's eerste burger de moeite die het de overheid kost om te decentraliseren: om macht en middelen naar de lagere overheden als provincies en gemeenten over te brengen. Hij beschreef dat als een uiter mate moeizaam proces waar vele jaren overheen gaan. Bewondering bestond er dan ook bij burgemeester De Boer voor de slagvaar digheid van de Heineken organisatie die de horeca- activiteiten in een paar jaar tijd verzelfstandigd heeft. Schuim Voorafgaande aan de toespraak van de burge meester had de heer V.F. Burgemeester H.A. de Boer:..slagvaardig. V. F Tromer:logische plaats. Tromer, hoofd van het i horecagebied Amsterdam/ Utrecht, de genodigden uitgelegd waarom Hoofd- i dorp een logische vestigings- i plaats was. Hij wees op de j centrale ligging in het gebied, de goede bereik baarheid en de ideale behuizing die men in Hoofd- dorp had kunnen vinden. De heer Tromer stelde de burgemeester een cheque i ter beschikking waarvan een plaatselijke kunstenaar in de gelegenheid kan worden 1 gesteld een kunst-object voor de burgerzaal in het nieuwe gemeentehuis te vervaardigen. Burgemeester De Boer reageerde daarop later met een anekdote: "Uit de geschiedenisboeken leren wij dat na de inpoldering van de Haarlemmermeer zich 'het schuim der natie' in het nieuw verworven land vestigde. Het schuim dat zich hier vandaag vestigt mag niet meer dan twee vingers breed zij nzo betoogde hij De burgemeester verrichtte de openingshandeling door een zilveren bierpul te vullen en die voor een feestdronk te heffen. De genodigden werden onder leiding van de mede werkers van het horecage bied door het nieuwe 'huis' rondgeleid. Tijdens de drie dagen volgend op de officiële opening werd er 'open huis' gehouden voor alle klanten en relaties. Met een geslaagde feestavond wijdde het personeel de nieuwe behuizing in. Bij die gelegenheid werd een klok aangeboden die inmiddels de hal van het kantoor siert. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9