Evenals twee jaar geleden heeft de heer A. Natuurlijk verbinden wij aan de puzzel weer Hulzebos van de afdeling Beheer Administra- een klein wedstrijdelement. Daarvoor kunt u tieve Systemen in Zoeterwoude voor u weer uw oplossing voor 20 j anuari 1984 zenden aan een geweldig cryptogram bedacht. Voor de (per interne post) Redactie Vers van 't Vat, trouwe puzzelaars behoeft uiteraard de heer kamer 2.345, Z/Wou öf per externe post aan: Hulzebos niet nader geïntroduceerd te wor- Heineken Nederland BV.Redactie Vers den. Ongetwijfeld weet eenieder dat puzzel- van 't Vat, Postbus 530,2380 BD Zoeterwou- plezier (en vele hoofdbrekens) verzekerd zal de. zijn. Wij wensen u bij het oplossen van de De juiste oplossing zullen wij publiceren in puzzel in ieder geval veel succes en genoegen nummer 1 van 1984, de namen van de drie toe. En de heer Hulzebos, die op 16 december prijswinnaars die allen een cadeaubon van afscheid nam van de brouwerijdanken wij f 25,- tegemoet kunnen zien, in nummer 2. hartelij k voor zij n j arenlange puzzelbij dragen 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 30