M.W. Peeters H.J. van Geene P.A. v.d Akker C.J. Onderwater rti™ Den Bosch- Op 2 september werd het 25-jarig jubi- ■gr Tj leum van de heer Peeters gevierd. De heer Peeters, fcffliaP vergezeld van zijn echtgenote en twee kinderen, werd op deze dag door de heer Scheltema in het gouden zon netje gezet. Een overvolle Cambrinuskelder verwelkomde het gezelschap na de officiële ontvangst. De heer Van Bavel nam hier het woord maar hield het kort, omdat er twee brouwketels waren opgesteld, die konden praten. Zij zou den de loopbaan van de jubilaris eens onder de loupe nemen. Uit dit gesprek bleek, dat de heer Peeters begonnen is in de oude boenplaats van de bottelarij maar kort daarop naar het brouwhuis ging, Verder werden alle bijzondere gebeurtenissen met de jubilaris als middelpunt geken schetst. Ook bleek nog, dat hij na zijn dagelijkse werk niet los komt van Heineken, want al jarenlang blaast hij een goede partij op zijn hoorn in de Heineken Fanfare. De twee brouwketels in de personen van de heren Brancart en Van der Bruggen overhandigden de heer Peeters het personeels- cadeau, terwijl de heer Van Bavel hem een zelf vervaar digde keramiek van brouwketels aanbood. De jubilaris sprak zelf een dankwoord uit, waarna alle belangstellenden hem en zijn familie geluk konden wensen. De carnavals band De Jeppers begeleidde tot slot het gezellig samenzijn éFJ 8™ Den Bosch- Op vrij dag 30 september j 1werd het feit gr Tj herdacht, dat de heer Van Geene als bewaker op 1 Saai# oktober 1958 in dienst trad bij Heineken. De heer Scheltema ontving hem, vergezeld van zijn echtgenote, ter uitreiking van de gouden speld. De heer Veen, afdelings chef Interne dienst, sprak de jubilaris toe. Hij begon met te stellen dat we blij mochten zijn, dat wij dit jubileum konden vieren, want reeds in het begin van zijn diensttijd zat de heer Van Geene tijdens een controleronde opgesloten in een lift. Begonnen in een tijd met vreemde bewakers en honden, beviel het bewaken de jubilaris wel, want na een vrij korte tijd werd hij hoofdbewaker, oftewel groepsleider beveili gingsdienst. Zelfs oefent hij al jarenlang de functie van Opperhofbewaker van Prins Carnaval op Carnavalsdinsdag uit. De heer Veen roemde verder zijn grote betrouwbaar heid en tactvol optreden in de afgelopen 25 jaar, waarbij hij altijd een grote werklust aan de dag legde. De heer Veen besloot zijn toespraak met een bos bloemen voor mevrouw Van Geene en enveloppen met inhoud voor de jubilaris namens de afdeling en alle medewerkers. De heer Duijnstee sprak hierna namens het Horecagebied Midden-Brabant zijn waardering uit voor de wijze waarop de jubilaris in de weekenden de klachten van klanten opving en liet dit verge zeld gaan van enige geschenken. gfj g™ Den Bosch- Op woensdag 14 september jl.een dag 8*1 eerder dan de officiële datum, werd de heer Van den iaa 1# Akker, in bijzijn van zijn echtgenote en 2 zoons, het goud opgespeld door de heer Scheltema voor zijn 25-jarig dienstjubileum. De heer Bonthuis heette de familie Van den Akker en de vele belangstellenden van harte welkom in de Cambrinuskelder en stelde vast dat brouwen een bourgon- disch vak is en dat hij daarom een beschouwing van de loop baan van de jubilaris liever aan de monniken overliet. Daarop verschenen er 6 broeders en een non, die middels gezangen in gregoriaanse stijl het doen en laten van de jubi laris belichtten, waarbij zijn "zware zonden" hem vergeven werden. Als koolzuurspecialist begonnen, werd hij via ver schillende functies in het brouwhuis in 1963 voorman lager- kelder, om vervolgens in 1970 tot onderchef van dezelfde afdeling benoemd te worden. In 1973 werd hij aangesteld in de functie van wachtchef brouwen, in welke hoedanigheid hij alle kanten van de afdeling brouwen heeft bekeken. Na het kerkelijke optreden van zijn collega's volgde de over handiging van de cadeaus en de enveloppen met inhoud. De heer Van den Akker nam zelf plaats op het spreekgestoelte om iedereen, die deze dag voor hem onvergetelijk hebben gemaakt, te bedanken. fll IF Zoeterwoude- Op 1 oktober was het exact 25 jaar ge- leden dat de heer C.J. Onderwater in dienst trad bij HshIbP Heineken. Hiertoe werd een receptie gehouden in de Hooiberg. De heer Welmers belichtte in zijn toespraak chronologisch de loopbaan van de jubilaris binnen Heine ken. Zo is ir. Onderwater begonnen op de Rotterdamse brouwerij als chef van de onderhoudsdienst en later als hoofd van de technische dienst Rotterdam. Na "de stad" kwam ook voor de heer Onderwater "de polder". Reeds in een vroeg stadium namelijk werd hij overgeplaatst naar Zoeterwoude teneinde zich aldaar met de nieuwbouw te be lasten. 1 Oktober was om nog een andere reden een mijlpaal in de carrière van de heer Onderwater, want na 25 jaarplaat- selijk geopereerd te hebben, gaat hij vanaf genoemde da tum de landelij ke functie van coördinator van milieu- en vei ligheidszaken vervullen. Tenslotte bedankte de heer Wel mers de heer Onderwater voor diens inzet en collegialiteit. Op zij n beurt sprak de heer Onderwater een dankwoord uit waarbij hij zich met name richtte tot de directie en zijn naas te collega's, met wie hij - zij het in een andere functie - nog jaren hoopt samen te werken. De jubilaris eindigde met eenieder te bedanken voor het personeelscadeau, waarna de receptie op informele wijze werd voortgezet. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 28