Afscheid J.R. Weegink Afscheid J.G.A. de Jongh Afscheid C. van Kerkwijk Afscheid L. Hof Zoeterwoude- Op 18 september nam de heer J.G.A. de Jongh afscheid van de brouwerij in verband met het gebruik maken van de Overbruggingsregeling. Na een Heineken- dienstverband van 44 jaar achtte hij de tijd rijp om zijn werkzaamheden te beeïndigen. De scheidende functionaris werd hiertoe met zijn familie in de Hooiberg ontvangen, alwaar op verzoek van de heer De Jongh niet teveel gesproken mocht worden. Dit gebeurde dan ook niet, zij het dat de heren Hilgers en Breda een kort woord van dank en waardering vergezeld lieten gaan van de personeelscadeaus. De heer De Jongh ontving een levens grote pen - ook te gebruiken als centerpunt - en een fraaie houtschaaf van zijn collega's. De heer De Jongh dankte tot slot de vele aanwezigen voor hun komst en de cadeaus en sprak de wens uit dat een ieder nog gezellig een glaasje ten afscheid zou blijven drinken. Uiteraard werd gewillig aan deze wens gehoor gegeven en bleef het dus nog een uurtje gezellig vertoeven in de Hooiberg. Amsterdam- Op 30 september nam de heer Van Kerkwijk, vergezeld van zijn echtgenote, zoons en schoondochter, afscheid van Heineken in verband met zijn gebruikmaking van de Wachtgeldregeling. Tijdens de drukbezochte recep tie werd de heer Van Kerkwijk ontvangen door mevrouw Van Kooten en de heren Pels Rijcken en Regnault. Deze laatste belichtte de loopbaan van de heer Van Kerkwijk en overhandigde hem een Workmate, het cadeau van zijn col lega's. Na het dankwoord kwamen de heren Molenaar en Sinkeldam voor het voetlicht. Zij hadden een wel zeer bij zondere uitgave gemaakt van het "Handboek P.Z." Alle gasten hadden namelijk bij binnenkomst een vel papier ont vangen met daarop een afbeelding van een hand. In die hand kon eenieder een wens of groet schrijven. Alle 'han den' werden verzameld en in een groot boek samengevat. Zo konden beide heren dus de heer Van Kerkwijk een "Hand...boek P.Z." aanbieden. Hierna werd de receptie in de Kuiperij in geanimeerde stemming voortgezet. s-Hertogenbosch- De heer J.R. Weegink nam op 28 sep tember j 1afscheid van Heinekenna ruim 43 j aar werkzaam tezijngeweest bij ons concern, de laatste 13 jaar als debiteu reninformant voor het zuiden van het land. De heer Wee gink, een begrip bij vele collega's, met name bij de vertegen woordigers, maar zeker niet op de laatste plaats bij onze afnemers, dankte met naam en toenaam al diegenen waar mee hij de afgelopen jaren prettig had samengewerkt. Aan gezien de heer Weegink geen officiële toespraken wenste, verliep het formele deel dan ook vrij snel, waarna het tijd was voor de vele aanwezigen om de heer Weegink en zijn gezin persoonlijk de hand te drukken. Hij was erg verguld met deze drukte en stelde het met name op prijs, dat oud (gepensioneerde) collega's helemaal uit het oosten van het land kwamen om bij zijn afscheid aanwezig te kunnen zijn. Al met al was het een zeer gezellige en geanimeerde receptie waar met name vele oud Amstel-werknemers elkaar weer eens ontmoetten. Zoeterwoude- Op vrijdag 7 oktober jl. heeft de Zoeter- woudse brouwerij afscheid genomen van de heer L. Hof, die de wens te kennen had gegeven van de Wacht geldregeling gebruik te maken. Dat het hier een informeel afscheid betrof moge blijken uit het feit dat de scheidende functionaris, zo kort na zijn 25-jarig jubi leum, geen toespraken wenste. De enige die echter niet aan deze wens gehoor gaf was een dochter van de heer Hof, die in vogelvlucht haar vaders carrière binnen Heineken belichtte. Hierop voelde de heer Hof zich uiteraard geroepen toch een enkel woord van dank tot de gasten te richten. Hij dankte hen voor de grote opkomst, vooral van de vele oud-gedienden uit diverse ves tigingen. Verder memoreerde de heer Hof de tweeledige betekenis van zijn afscheid, namelijk het afscheid van Hei neken en het afscheid van "Holland"dit in verband met zijn vertrek naar Friesland. Zoals reeds vermeld lag het zwaarte punt van de receptie op het informele gedeelte, hetgeen dan ook resulteerde in een gezellig en geanimeerd afscheid. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27