HiiHIHHHH S gjffiHH® Afscheid P.G. de Rijk/W.M. de Rooij/ C.G. Stoiy Afscheid C.A. Akkerman mm» HHiHHHHH Hi Zoetermeer- Collega's en vrienden van binnen en buiten de gedistilleerdgroep waren op 22 september naar de ont vangstruimte te Zoetermeer gekomen om afscheid te nemen van drie G.W.N.- medewerkers: de heren P.G. de Rijk, W.M. de Rooij en C.G. Story. Eerder op de middag waren de heren De Rijk, De Rooij en Story, vergezeld van hun familieleden, ontvangen door de heren Lintvelt, Van der Kolk, Vledder, Le Poole en Van Giessen. Tijdens de officiële afscheidsreceptie, die hierna in de ontvangstruimte volgde, sprak de heer Van der Zee de heren toe. Hij belichtte de loopbaan en de persoon De Rijk, die aan vankelijk vertegenwoordiger Thuisverbruik-bier en sinds 1976 vertegenwoordiger gedistilleerd was. Hij dankte hem voor al zijn inzet en de nauwgezetheid, waarmee hij steeds de belangen van Heineken heeft gediend. Vele jaren een goede gezondheid en ontspanning na de 32 jaar inspanning is de heer De Rijk van harte toegewenst, aldus de heer Van der Zee. De enveloppe met personeelsbijdragen werd ver volgens op geestige wijze door de heer Vledder overhan digd. Ook de heer De Rooij werd toegesproken door de directeur van de G. W.N. Deze memoreerde hoe de heer De Rooij op 1 oktober 1964 als assistent-etaleur bij Coebergh's Distil leerderij in dienst was getreden. Sinds 1967 heeft hij als eta leur de belangen van Coebergh B.V. en later van de G. W.N. in de thuisverbruik sector steeds optimaal gediend. Serviceverlening heeft steeds hoog in het vaandel van De Rooij gestaan. Overigens hebben de wijzigingen in de markt ook het etaleursvak geweld aangedaan: de fraaie etalages moesten vaak plaats maken voor allerlei soorten displays. Toch kan de heer De Rooij terugzien op een fijne en afwis selende werkperiode zowel bij Coebergh, waar het de slijte rijen van Otto en Jansen betrof, als bij de G.W.N. Namens De heer en mevrouw De Rijk. De heer en mevrouw De Rooij. De heer en mevrouw Story. het personeel kreeg de heer De Rooij door de heer Vledder een cadeau onder couvert overhandigd. Op 22 september sloot ook de heer Story zijn loopbaan bij Heineken af, na op 1 december 1937 als "reiziger" bij de Coebergh's Distilleerderij te zijn begonnen. Zoals de heer Van der Zee ondermeer opmerkte, werd afscheid genomen van 46 jaar verkoopervaring. Hoewel de heer Story, evenals de heer De Rijk, eigenlijk geen toespraken wenste, meende de heer Van der Zee hierop een uitzondering te moeten maken, omdat de drie scheidenden samen een totaal van 97 jaar ervaring hebben. Hij zei dat de heer Story kan terugzien op een periode waarbinnen de verkoop van gedistilleerd aan de vertegenwoordiger hoge eisen heeft gesteld. Vooral door de sterk veranderde markt en het steeds hierop moeten inspelen. Al met al geen sinecure. Het concern is de heer Story dan ook veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet en plichtsbetrachting, aldus de heer Van der Zee. Namens collegae en bekenden overhandigde de heer Vledder op ori ginele wijze het cadeau onder couvert. Tot slot werd de receptie op informele wijze gezellig voortgezet, waarbij nog menige herinnering werd opgehaald. Rotterdam- Op 13 september nam de heer C.A. Akkerman in gezelschap van zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleindochter afscheid van zijn vele goede vrienden en bekenden bij Heineken. Aan het boek "Cees de jongen, in veertig jaar van schildersgezel naar hoofdportier", werd in de Rotterdamse Raadskelder een feestelijk einde gebrou wen! In '36 begonnen als gezel verdwijnt "Akkie" in '38 om zich elders in het vak te bekwamen. De oorlog verlengt de afwezigheid van de inmiddels "baas" geworden Akkerman. Vanaf '45 wordt er in dienst van Heineken heel wat afge schilderd aan de Crooswijksesingel en in vele Maasstede- lijke bierlokalen. Vanaf 1970 ontpopt de heer Akkerman zich als een tactvolle, serieuze gastheer in de functie van hoofdportier, die iedereen de juiste weg wijst. De sprekers, de heren Redelé, Combée, 't Hardt en Litzau spraken in gloedvolle bewoordingen en naar het hart van de grote schare aanwezigen. Cees sloot de rij van sprekers zelf. Als ervaren causeur haalde hij enige hoogtepunten aan uit zijn "Heineken memoires" tot groot genoegen van de luiste raars. Na een pakkend dankwoord begon de zeer geani meerde receptie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 24