In memoriam F. STTKKELORUM In memoriam M.F. TINNENBROEK In memoriam P. AANEN In memoriam A.V.M. ELSENDOORN Mede namens mijn echtgenote wil ik langs deze weg de directie en in het bijzonder mevrouw Van Kooten bedanken voor het prachtige bloemstuk en het drankenpakket, dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. B. Bosch OVERLEDEN Op 27 september jongstleden is Frans Stikkelorum plotseling van ons heen gegaan. Hij is slechts 37 jaar geworden. Frans kwam op 15 augustus 1971 in dienst van Heineken als product mana ger voor de gedistilleerd produkten. Vervolgens werd hij senior product manager bij Vrumona en sinds juli 1981 maakte hij deel uit van de Con cern Marketing afdeling. Door zijn vakmanschap was hij een ideale ge sprekspartner. Vooral ook omdat hij de zakelijke problemen met een lichte ironie kon benaderen. Zijn innemende persoonlijkheid maakte hem veelmeer een vriend dan een collega. Frans laat dan ook een grote leegte achter. Een leegte die zijn vrouw en kinderen nog meer moet treffen. Onze gedachten zijn bij hen in de hoop ze een klein beetje te kunnen steunen om dit af schuwelijke verlies te dragen. Met verslagenheid nam de Bossche brouwerijgemeenschap kennis van het plotselinge overlijden op 55-jarige leef tijd van de heer M.F. Tinnenbroek op 23 oktober 1983. De heer Tinnenbroek kwam op 1 oktober 1979 in onze dienst als hulpmonteur in de garage werk plaats, nadat hij daarvoor reeds 33 jaar bij Shell Nederland Verkoopmij. in dienst was geweest. Zijn overgang van Shell naar Heineken was het gevolg van de aankoop van het Shell-terrein door Heineken en de sluiting van het Shell-depót. In de Heineken periode heeft iedereen, die met hem in aanra king kwam, hem leren kennen als een vriendelijke bescheiden man die voor iedereen klaarstond. Dat zovelen hem op zijn tocht naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid, moge voor zijn echt genote en kinderen een troost en steun zijnWij houden de herinnering levend aan een goed collega en vriend van velen. Hij ruste in vrede. Na een korte, ongelijke strijd overleed op 11 november 1983,61jaar oud, Piet Aanen, hoofd administratie op de Ex port Transport Afdeling te Rotterdam dam. Groot was de verslagenheid. Gedurende 36 jaar heeft hij de belan gen van Heineken gediend als gold het zijn eigen onderneming. Als medewer ker van het eerste uur was hij intens betrokken bij de onstuimige groei van onze export en heeft daarbij een inzet getoond, die groot respect afdwong. Nimmer was hem iets te veel en altijd was hij bereid anderen met raad en daad terzijde te staan. Hij was een man van de oude stempel met een groot ver antwoordelijkheidsgevoel, nauwge zet, consciëntieus en kostenbewust. Zijn optreden kenmerkte zich door stijl, humaniteit en collegialiteit. Hij was een integer en oprecht mens, die een ieder in zijn waarde liet. Het begrip rechtvaardigheid stond hoog in zijn vaandel geschreven zowel op het zake lijke als persoonlijke vlak. Wij verlie zen in hem een zeer sympathieke en gewaardeerde medewerker. Wij wensen mevrouw Aanen en haar zoon veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Groot was de verslagenheid toen op woensdag 23 november j.l. het droeve nieuws bekend werd dat geheel onver wacht was overleden de heer A.V.M. Elsendoom op de leeftijd van 59 jaar. In de veertien jaar dat Albert bij het concern in dienst was heeft hij bij Vru mona meerdere functies bekleed. De laatste jaren was hij werkzaam als groepsleider, tevens waarnemend wachtchef bij de afdeling intern trans port. Degenen met wie hij in die jaren heeft samengewerkt hebben hem leren ken nen als een fijne hulpvaardige collega die zich volledig inzette voor de taak waarvoor hij zich gesteld wist. Zijn plotselinge heengaan laat bij Vru mona een grote leegte achter. Wij wensen zijn echtgenote en kinde ren alle sterkte toe om dit verlies te dra gen en het verdriet te verwerken. Moge hij rusten in vrede. Op 22 augustus is de heer J.J. VAN OORT- MERSSEN (75) overleden. De heer Van Oortmerssen was aanvankelijk werkzaam bij de Van Vollenhoven's brouwerijNa de over name in 1949 werd hij Heineken vertegen woordiger. Eerst in Amsterdam, later in Gro ningen en Zwolle. ljuli 1973 ging de heer Van Oortmerssen met pensioen. De heer J.P. RIJNBENDE (75) is op 5 sep tember overleden. De heer Rijnbende trad op 15 februari 1946 in dienst bij de Amstel brouwerij. De heer Rijnbende is achtereen volgens horecavertegenwoordiger, hoofdin specteur van het filiaal te Den Haag en assis tent-verkoopleider geweest. Tot zijn pensio nering op 1 april 1973 is de heer Rijnbende ja renlang als de enige Cadi-vertegenwoordiger werkzaam geweest. De heer G.NANNING A (92) is overleden op 8 september. De heer Nanninga trad op 4 no vember 1907 in dienst bij de Amstel Brouwe rij, waar hij werkzaam was in de kelders. Op 9 mei 1952 ging de heer Nanninga met pen sioen. Op 18 september is de heer J.C. VAN DE WATER (72) overleden. Op4augustus 1941 trad de heer Van de Water in dienst van de Heineken brouwerij in Rotterdam, waar hij werkzaam was in de garage als doorsmeerder. Vanaf 1960 tot zijn pensionering op 1 novem ber 1975 was de heer Van de Water automon teur. De heer W. SPEL (67) overleed op 22 sep tember. Op 26 mei 1930 trad de heer Spel in dienst van de Amstel brouwerij waar hij werkzaam was op de afdeling plaatselijke ad ministratie. De heer Spel ging op 1 maart 1981 met pensioen. Op 6 oktober overleed de heer H.E. VAN WA VEREN (87). Sinds 25 februari 1921 was de heer Van Waveren in dienst van de Heine ken brouwerij te Amsterdam, ruim twintig jaar als koetsier en sinds 1947 als bijrijder. Op 1 december 1960 werd de heer Van Waveren gepensioneerd. De heer M.J. BROEKHUIZEN (79) is over leden op 8 oktober. De heer Broekhuizen trad op 28 maart 1963 in dienst bij Vrumona. Tot aan zijn pensionering op 1 november 1969 was hij werkzaam in de bottelarij De heer W.D. FORTMEIER (42) is op 17 oktober overleden. Sinds 19 april 1971 was de heer Fortmeier werkzaam bij de brouwerij aan de Amsterdamse Mauritskade bij de af deling kelders en in de bottelarij tot hij op 1 september 1978 in de Heineken Invaliditeits Regeling werd opgenomen. De heer C. A. VAN ROOYEN (79) is overle den op 17 oktober. 1 november 1927 kwam de heer Van Rooyen in dienst bij de brouwerij in Amsterdam als vertegenwoordiger in de ho- recasector. Van 1961 tot 1967 was hij districts verkoopleider voor Amsterdam en de agent schappen Aalsmeer en Zaandam, waarna de heer Van Rooyen belast werd met bijzondere opdrachten, waaronder het investeringson- derzoek. 1 maart 1969 ging hij met pensioen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 22