Biljarters houden eigen toernooi Van Hulsen beker vindt bestemming Cm Op 14 oktober opende Bokma het winterseizoen met een bowlingavond. Veertig personeelsleden streden daarbij om de Van Hulsen wisselbeker, die al twee keer eerder door de heer R. van Asperen was gewonnen. Op de acht banen deed men erg zijn best om zo hoog mogelijk te scoren. Men kon wel mer ken dat het voor de meesten niet de eerste keer was, want er werd aardig hoog gegooid. Na het eerste uur spandedeheerVanAsperen eigenlijk al de kroon met een tussenscore van 212 punten. Dat drukte de stemming echter in het geheel niet. Nadat in de pauze de dorst was gelest, toog men weer met veel plezier aan de tweede ronde. Toen om half twaalf de punten bij elkaar werden geteld, bleek al gauw dat de heer Van Asperen wederom met de eer ging strijken. In totaal had hij 388 punten gescoord2e werd de heer P Peul met 326 punten en 3e de heer J. van Asperen sr. met 305 punten. Voor de dames waren er ook prijzen te winnen. Die gingen naar de dames G. van Olst (283 punten), R. van Asperen met 253 punten en R. Brik met 247 punten. Hoewel de beker nu definitief in het bezit is gekomen van de heer Van Asperen, hoopt de personeelsvereniging dat er weer een wisselbeker komt. Al met al was het een zeer geslaagde avond, die onder het genot van een drankje tot in de kleine uurtjes werd voortgezet. Op de foto de heer R. van Asperen. ttx HilttflillHif XXX xxxxxxxxxxxxxxx Mevrouw Siertsema verricht de trekking voor het gemid delde. Links de heer Kop. Vorig jaar bleek dat het vrijwel onmogelijk is op één dag en op één vestiging een concernsportdag voor alle sporten te houden. Als alternatief voor die concern sportdag hebben de bestu ren van de biljartverenigin gen van Amsterdam, Bun- nik, Den Bosch en Zoeter- woude onlangs een eigen toernooi georganiseerd. Nadat in onderling overleg een reglement was samenge steld, kon op de zaterdagen 8 en 22 oktober 1983 dit sportevenement plaatsvin den in het Heineken Ont- spannings Centrum te Den Bosch. Per team konden per dag minimaal 6 spelers meedoen, eventueel aange vuld met reservespelers. Gespeeld werd op vier biljarts. Er was evenwel een handicap ingebouwd voor hen die boven het opgege ven gemiddelde zouden spelen. Dit zou betekenen dat elke speler die boven een te trekken gemiddelde zou spelen 1 strafpunt (of zoals dit door een der deelnemers werd genoemd 'erepunt') zou krijgen. Op de laatste dag van het toernooi zou uit één van drie van tevoren vastgestelde gemiddeldes in enveloppen, het voor het gehele toernooi geldende gemiddelde worden getrokken. Onder grote belangstelling was het mevrouw Siertsema die deze zware verantwoording op zich nam. Het door haar getrokken percentage bleek 150% te zijn. Voor de statistieken dient vermeld te worden dat de overige twee gemiddeldes 155 en 160% V.l.n.r. de heren André uit Bunnik, Both uit Amsterdam, Kamermans uit Zoeterwoude en Van Doremalen van de Bos sche vestiging. waren. De getrokken enveloppe bevatte derhalve het voor de biljarters meest ongunstige (nl. het laagste) percentage. Na 8 oktober was de stand als volgt: Bunnik en Den Bosch (beide 20 punten) deelden gezamenlijk de eerste plaats. Amsterdam volgde met 18 punten en tot slot kwam Zoeterwoude met 14 punten. Dat er op 22 okto ber hard is gestreden blijkt wel uit de uiteindelijke stand: Na afloop van het toernooi nam voorzitter N. Kop van de Bossche vestiging het woord waarbij hij allereerst dank bracht aan de wed strijdleiders, de heren Van Doremalen en Wittens. Daarna prees hij de spelers zelf die zich uitstekend van hun taak hebben gekweten in een ongedwongen en pret tige sfeer. Directeur perso neelszaken, mr. J. Siertse ma, bleek enthousiast over de uitnodiging de ereprijzen te mogen overhandigen. Te- 1Bunnik 48 punten 2) Den Bosch 33 punten 3) Zoeterwoude 32 punten 4) Amsterdam 31 punten -3 strafpunten =45 punten -1 strafpunt 32 punten -1 strafpunt =31 punten -2 strafpunten 29 punten vens gaven bij dit toernooi ir. C. Scheltema en ir. L.A.Ch. Rottier met echtge note en dochter blijk van hun belangstelling. Blijkens de vele felicitaties en be dankjes aan het bestuur en de organisatoren, was eenie der de mening toegedaan dat een dergelijk toernooi voor herhaling vatbaar is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 13