7 weldigend. Duidelijk is gebleken dat de activiteiten op donderdag- en vrijdag avond, alsmede de lovende verslagen van de plaatse lijke pers, het bezoek in aan zienlijke mate hebben gesti muleerd. Men had wel op een talrijk publiek gerekend maar niet op zo'n toeloop. Voor de Harbour Jazzclub bevond zich constant een rij wachtenden van ruim veer tig meter lengte. Het Hilton bleek zelfs te klein voor zo'n grote schare belangstellen den. Tijdens dit festival tra den verschillende nationale en internationale grootheden op het gebied van de j azz op onder andere Archie Shepp, George Coleman, Karin Krog/John Surman, Art Farmer, de Midgetown Jazz Band, Sami Swoy (Poolse big band), de Green River Jazz Band. Een werkelijk hartverwarmend optreden verzorgde de jazz-zangeres Ellyna Tatum met La Vida Jazzband 's avonds in de jazzclub en op straat met de Silver Leaf Brassband. Wat een spirit, wat een enthou siasme ook bij het publiek, wat een verbroedering, saamhorigheid! Getuige de enthousiaste bewoordingen van de Rot terdamse pers: "Festival komt terug" "Jazz is weer entertainment" "Rotterdam was even een andere stad", mag het eerste Heineken Jazzfestival zeker geslaagd genoemd worden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 7