OOK GUNSTIGE VERWACHTINGEN VOOR TWEEDE HALF JAAR Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari -30 juni 1983 (in 1983 1982 Opbrengst verkopen 2.237.199 1.914.095 Diverse inkomsten 38.514 28.733 Omzet 2.275.713 1.942.828 Grondstoffen, materialen en diensten 1.085.946 960.058 Accijns 500.102 373.388 Salarissen en sociale kosten 384.534 356.960 Afschrijvingen 130.411 122.605 2.100.993 1.813.011 Bedrijfsresultaat 174.720 129.817 Rente 14.297 18.733 160.423 111.084 Buitengewone lasten 1.806 Winst voor belasting 158.617 111.084 Belasting op de winst 67.448 52.469 91.169 58.615 Dividend deelnemingen 105 6.347 Groepswinst 91.274 64.962 Aandeel van derden 3.636 1.286 Netto winst 87.638 63.676 Winst stijgt in eerste halfjaar 1983 Op 2 september jongstleden publi ceerde Heineken N.V. het bericht over de financiële gang van zaken in de eerste zes maanden van 1983. In deze periode waren de bierverkopen in Nederland belangrijk hoger in verge lijking tot de eerste zes maanden van 1982, toen de afzet nadelig werd beïn vloed door de accijnsverhoging per 1 januari '82. In het bericht van de Raad van Bestuur worden met name Grie kenland en Indonesië genoemd als lan den waar eveneens de verkopen ste gen. De afzet op ander voor ons belangrijke markten, met name de Verenigde Staten, Frankrijk en Italië, nam enigermate toe. Deze ontwikke lingen resulteerden in een winststijging van ruim 37%. In de eerste zes maan den van 1982 werd een winst behaald van ruim f 63 miljoen, terwijl de netto winst over het eerste halfjaar van 1983 ruim 87 miljoen gulden bedroeg. De Raad van Bestuur verwacht dat de gunstige gang van zaken, zoals die zich sinds medio 1982 heeft ontwikkeld, in de resterende maanden van dit jaar zal aanhouden. Daarbij is de verwachting dat het stijgingspercentage van het eer ste halfjaar zich niet geheel zal kunnen handhaven. duizenden guldens) 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3