J.H. Schipper: Winnaar van de Gouden Loupe •««ff SS hhimihh Kffffffifffi r.y.'.i J We si L vim» Op vele plaatsen en bij vele gelegen heden kunt u reclamedrukwerk voor onze produkten aantreffen. Als medewerker of medewerkster van ons concern zal u dat ongetwijfeld -mis schien wel onbewust- opvallen. Koos Schipper is bij de afdeling reclame inkoop (een onderafdeling van cen trale inkoop) te Zoeterwoude de inko per van dit drukwerk. Voor het bege leiden van zo'n drukwerkproject, vanaf de opdracht aan een (externe) drukker via het corrigeren van de proe ven tot en met de uiteindelijke levering van de materialen, is hij verantwoor delijk. Daarvoor is uiteraard vakken nis vereist. Dat deze vakmanschap wel degelijk aanwezig is, is onlangs nog eens bevestigd, toen Koos Schipper door een onafhankelijke deskundige jury werd uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Loupe van de maand juni. Voor ons een reden om eens met hem te praten. Op de goede weg Het eerste dat opvalt in een gesprek met de heer Schipper, is dat hij nauwe lijks over zichzelf spreekt, maar steeds over 'wij'. "Met 'wij' bedoel ik de afde ling", is zijn verklaring daarvoor. "Ik doe niets alleen, ik mag helpen". Een bescheiden opstelling voor iemand die net een dergelijke prijs heeft gewon nen Een prijs die bovendien voor deze toekenning pas dertien keer is uitge reikt, en na Schipper nog slechts één maal zal worden uitgeloofd. Dit om de exclusiviteit van de Gouden Loupe te waarborgen. "Het is voor mij een erkenning dat ik op de goede weg zit", antwoordt Koos op de vraag wat deze prijs voor hem betekent. "Binnen Hei neken heeft men er zeer enthousiast op gereageerd en ook door externe rela ties ben ik er mee gefeliciteerd. Maar of het een pré zou zijn als ik bij een ander bedrijf zou gaan solliciteren, is weer wat anders. Het feit dat je bij Heineken hebt gewerkt, zegt veel meer, denk ik. Iedereen weet dat wij hoge eisen stellen aan kwaliteit, lever tijd en service. De kwaliteit en met name de planning -want tijd is een heel belangrijke factor bij reclame- moet scherp in de gaten worden gehouden. Vooral als we met meerdere leveranciers tegelijk werken, vind ik het een sport om één team te vormen, zodat alles op tijd gereed is en het er perfect uitziet." Alles kan Als inkoper reclamedrukwerk ver zorgt Koos Schipper het drukwerk voor de drie Nederlandse werkmaat schappijen en voor internationaal. "Ais er voor een bepaald produkt drukwerk vervaardigd moet worden, neemt de reclamechef van de desbe treffende groep contact, met ons op. De ene keer zegt hij 'bedenk zelf maar iets', de andere keer heeft hij al een aantal wensen en eisen. In vele geval len, maken wij het plan voor een ont werp. Die ideeën bespreken wij dan met de externe firma's. Wij staan op het standpunt dat alles moet kunnen. Maar je moet je bijvoorbeeld wel goed realiseren welke handling een ont werp met zich meebrengt. Iets kan wel licht van gewicht zijn, maar qua omvang veel plaats in beslag nemen. Dat betekent dat je rekening moet houden met de beschikbare opslag ruimte." Onduidelijke functie Een van de meest succesvolle ontwer pen van de afdeling reclame inkoop was het Amstel mini-kratje. "Dat was een leuke actie. Het was ook voor het eerst sinds ik bij Heineken werk -en dat is nu zeven jaar- dat we compli mentjes kregen van vertegenwoordi gers. Meestal heeft men geen idee wat je eigenlijk doet. Ze zien je vaak met een grote enveloppe onder de arm door het gebouw lopen, maar waar je je nu eigenlijk mee bezighoudt. Koos geeft ook toe dat het moeilijk uit te leggen is: "Je bent van minuut tot minuut met iets anders bezig. Dat vind ik het leukste van dit werk: 's ochtends 22 weet je nog niet wat je die dag gaat doen. Moeilijk is dat je steeds iets moet bedenken dat nog nooit eerder is bedacht." Je blijft leren Het ene idee voor een campagne ver loopt uiteraard sneller dan het andere. Soms krijgt Schipper 's nachts ineens een inval, die dan ook onmiddellijk wordt genoteerd. Niet alle ideeën zijn echter uitvoerbaar. "Wat de premiums betreft, worden wij enigszins beperkt door de Wet op het Cadeaustelsel. Het 'cadeautje' moet betrekking hebben op het produkt waarbij het cadeau wordt gegeven. Tevens is er een maxi maal bedrag vastgesteld voor elk 'weg gevertje'." Heeft een bepaald ontwerp alle goedkeuringsfases doorstaan, dan gaat Koos Schipper naar de drukker toe om de laatste proef te zien, als het om een redelijk groot object gaat. "Dat vind ik voor mijzelf belangrijk. Ik moet in de gaten houden wat er technisch nodig is om iets te vervaardi gen. Natuurlijk streven wij ernaar om het elke keer op de beste manier te doen. Toch leer je van elk project." Een kwestie van smaak In zijn herinnering kan Koos niets vin den dat totaal fout is gegaan. "In de loop der jaren verandert je smaak, dus er zijn wel dingen die ik nu niet meer zo zou doenEr zij n ook reclame-uitin gen die ik persoonlijk niet zo aardig vind. Onze affiches zijn bijvoorbeeld stuk voor stuk mooi. Maar als je aan mij vraagt 'zijn dat affiches?', dan zeg ik nee. Het zijn mooie reclameplaten, maar geen affiches. Daarvoor zijn zij in vergelijking met affiches van andere bedrijven niet opvallend genoeg. Dat is echter een kwestie van persoonlijke smaak." Büjkens de pas toegekende prijs, belemmert persoonlijke smaak Koos Schipper zeker niet bij zijn opvatting dat de begeleiding van een drukwerk project zo perfect mogelijk moet wor den uitgevoerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 22