Een buitenbeentje in de Heineken organisatie of een volgroeide tak aan de concern-boom? Feit is dat de Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland B.V. in Zoetermeer er van buiten in ieder geval heel anders uitziet dan onze andere vestigingen. En een gesprek met algemeen directeur J. van der Zee leert dat ook van 'binnen' de G. W.N. er wat anders uitziet dan een brouwerij medewerker wellicht zou verwachten. Gedistilleerd en Wijngroep: sterk in een moeilijke markt Uniek "In vergelijking met de brouwerijen zijn wij een klein bedrijf maar in wezen is de G.W.N. uniek en hyper modern. Het is een schitterende ervaring dat ik dit mee heb mogen helpen bouwen." Algemeen directeur van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. (kortweg G.W.N.) zegt het met groot enthousiasme. Sinds 1976 staat hij aan het hoofd van de G.W.N., waartoe ook de Bokma vestiging in Leeuwarden, de Henne- kens distilleerderij in Beek (Limburg) en het Wijnhuis Reuchlin behoren. Met zo'n 270 mensen worden ±400 eigen gedistilleerd produkten gemaakt en verpakt en ±600 verschillende produkten geïmporteerd. "In vergelijking met een brouwerij zij n wij een heel ander type bedrij fEr wordt een enorm assortiment ver kocht. Sommige produkten in grote hoeveelheden, andere in heel kleine volumes." In de gedistilleerdmarkt in Nederland bezet de G.W.N. een tweede plaats met een aandeel van 23%In de bewerking van de markt moet daarmee rekening worden gehouden. De nu doorgevoerde verzelfstandiging van de werkmaat schappijen biedt daartoe mogelijkhe den die binnen de G.W.N. zoveel mogelijk benut worden. Leven "Sinds anderhalf jaar zij wij bezig om onze personeelsbezetting wat meer in overeenstemming te brengen met de activiteiten die wij als zelfstandig bedrijf ondernemen. Dat vindt z'n oorzaak vooral in marktsituaties: de totale gedistilleerdmarkt is mede onder invloed van de accijnsverhogin gen in de afgelopen jaren gedaald. Het spreekt voor zichzelf dat in zo'n situatie de organisatie aanpassing behoeft." "Dat hebben we gedaan door met de managers en de afdelingschefs bij elkaar te gaan zitten en alle zaken scherp te bekijken. Daarbij hebben we zowel onze produktie- als marke ting- en verkooporganisatie betrok ken. En de leidraad was steeds: we moeten èn kwaliteit leveren èn prak tisch werken. En dan zie je dat wan neer er leven in de organisatie zit, er van binnenuit ontzettend veel prima ideeën naar boven komen", vertelt de heer Van der Zee. Na de sluiting van de vestiging Hattem werd in Leeuwarden een nieuwe hal gebouwd waarin de produktie van advocaat werd ondergebrachtVerder wordt in Leeuwarden vanzelfsprekend de nadruk gelegd op Bokma jenever en daarnaast de exportprodukten. Zoetermeer zal zich vooral bezig houden met alle andere produkten en de produktie van graanalcohol. Zo wordt een optimale afstemming tussen de twee produktievestigingen gevon den. "Maar ook onze marketing- en ver kooporganisatie hebben we aangepast aan de behoefte in de markt." Daar vloeide een andere werkwijze uit voort die de heer Van der Zee typeert met 'lekker knokken'.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12