Geslaagde dagtocht ex-medewerkers Den Bosch Verse lucht in bottelarij Jank zij voormalige Amstel ventilatoren Voor de eerste maal is dit jaar speciaal voor de ex- medewerkers van de Bos sche vestiging uit de Heine- ken Invaliditeitsregeling een dagtocht georganiseerd. Het programma was gelijk aan dat van de tocht voor de Bossche gepensioneerden in de maand mei van dit jaar. Zo vertrokken op dinsdag 23 augustus bij zeer goed weer vier bussen, inclusief een speciaal busje voor rolstoelen, richting strand bad Nulde. Na de koffie aldaar kwam men om half iwaalf aan bij de Flevohof, waar men alle gelegenheid had de Flevohof te bezichti gen. Tevens werd hier de lunch gebruikt. Met het gebruikelijke afscheidsdiner in Café-Restaurant Metro- pole te 's-Hertogenbosch besloot men tenslotte deze dag, die zeer geslaagd was. es igtf ijk VOc - Di s d; t 'er lol. ar- ;rd ïd< isi- In het kader van de arbeids omstandigheden is begin juli een aanmerkelijke verbete ring aangebracht in het ventilatiesysteem in de bottelarij aan de Van der Helststraat te Amsterdam. Hiervoor zijn twee grote inblaasunits in de bottelarij geïnstalleerd, die afkomstig zijn uit de voormalige Amstel Brouwerij aan de Mauritskade. De installatie omvat twee inblaasventila- toren, elk met een capaciteit van 40.000 m 3 per uur. De beide units blazen de gefil treerde buitenlucht via twee kanalen in dat gedeelte van de bottelarij waar de beide warmte-producerende machines staan, de flessen- wasmachine en de pasteur. Door de grote hoeveelheid lucht die wordt ingeblazen, wordt de ruimte circa acht keer per uur van verse buitenlucht voorzien. Hierdoor wordt de vochtige lucht die altijd aanwezig is, zeer snel met de verse lucht gemengd, waardoor de luchtvochtigheid thans tot een redelijke waarde is teruggebracht. Gedurende de winter zal de ingeblazen lucht op de juiste tempera tuur worden verwarmd. Afzuigventilatoren in het dak zorgen ervoor dat de ingeblazen lucht zo hoog mogelijk wordt afgezogen. Door deze installatie is het werkklimaat voor het bottelarij personeel aanmer kelijk verbeterd. De kli maatsverbetering geldt tevens voor de zeer vele bezoekers die vanaf het bordes de bottelarij bekij ken De beide foto's laten de installatie zien zoals deze op het dak van de bottelarij is geïnstalleerd en de beide inblaaskanalen in de bottela rij-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11