Bossche brouwerij viert 25 jarig bestaan - VAN BIERVERWERKINGSBEDRIJF TOT COMPLETE BROUWERIJ - Al enige malen hebben wij in de rubriek "Terug in de tijd" geschre ven over de bouw van onze brouwerij in Den Bosch. Op 4 sep tember jl. was het precies 25 jaar geleden dat deze brouwerij- vestiging officieel werd geopend door ZKH Prins Bernhard. Inmiddels behoort de Bossche vestiging met circa 1.200 medewer kers en een produktie van ongeveer 4 milj oen hectoliter bier, samen met Zoeterwoude tot de grootste brouwerijen in Nederland. Alle reden dus om enige aandacht te schenken aan dit jubileum. Na de Tweede Wereldoorlog noopte de stijgende export van Nederlands bier en de stijgen de consumptie in eigen land tot uitbrei ding van de toenmalige capaciteit. Toen alle mogelijkheden tot capaci teitsuitbreiding in de Amsterdamse en Rotterdamse brouwerij maximaal wa ren benut, gaf de directie de opdracht een ontwerp te maken voor een bier verwerkingsbedrijf. In dit bedrijf zou het jonge bier dat in Amsterdam en Rotterdam was gebrouwen, verder worden 'verwerkt', dat wil zeggen ge lagerd, gebotteld en verpakt. In het Meteen druk op de knop, die in een miniatuur fust je was aangebracht, stelde ZKH Prins Bernhard de bottelarij in werking onder het geloei van sirenes en stoomfluiten. Daarmee was de brouwerij officieel geopend. ontwerp moest evenwel de mogelijk heid zijn opgenomen dat het bierver werkingsbedrijf uitgebreid en gecom pleteerd kon worden tot een volledige brouwerijDe keuze viel op Den Bosch, dat over een groot industrieter rein beschikte. Daar werd op 20 de cember 1955 de eerste paal geslagen voor het bierverwerkingsbedrijf. Toen de bouw voor dit bedrijf afge Een toost op de nieuwe brouwerij door dr. heer A.H. Heineken. H. P. Heineken, Prins Bernhard en de rond was, verzorgde de biertanker "De Gerritje" meer dan twee jaar het vervoer van het jonge bier vanaf de brouwerijen naar Den Bosch. Nog steeds steeg echter de bierverkoop in binnen- en buitenland. Om die reden besloot de directie dan ook het bierver werkingsbedrijf uit te breiden tot een complete brouwerijNa aanvang van de bouwwerkzaamheden, verrees al spoedig het ene na het andere gebouw op het Bossche industrieterrein, totdat op 4 september 1958 de bouw dermate was gevorderd, dat de brouwerij offi cieel kon worden geopend. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan vonden in de eerste week van september van dit jaar diverse ont vangsten plaats op onze vestiging in Den Bosch. Voor het personeel was er op zaterdag 3 september een instuif in het Heineken Ontspannings Centrum nabij de brouwerij, waar diverse in Den Bosch bekende artiesten voor een afwisselend programma zorgden. Uiteraard werden ook onze horeca- en thuisverbruikafnemers en onze agen ten bij de viering betrokken. Zij waren in deze week op de brouwerij te gast. En ook voor de Bossche bevolking had de brouwerij nog een aardige verras sing in petto. In een volgend nummer zullen wij terugkomen op de festivitei ten die zich rond het 25-jarig bestaan van onze Bossche brouwerij hebben afgespeeld. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 7