Werkmaatschappijen zelfstandig; personeel naar 'nieuwe' werkgever - AFRONDING REORGANISATIE - Verzelfstandiging is het sleutelwoord geweest bij de reorganisatie die in 1980 werd aangekondigd. De Neder landse activiteiten in de drie verschillende produktgroe- pen bier, fris en gedistilleerd en wijn, kregen een eigen profiel in een zelfstandige werkmaatschappij In de oude situatie hield Heineken Brouwerijen B.V. zich bezig met de licentieverlening van de mer ken en met het beheer van de produk- tiemiddelen en gebouwen. Tevens was deze B.V. juridisch werkgever van al het Heineken personeel. In het kader van de verzelfstandiging was het logisch om de produktie- en verkoop activiteiten van bier in één vennoot schap samen te voegen. Om allerlei praktische redenen, zo staan alle con tracten met afnemers op naam van Heineken Nederland B.V., is gekozen voor Heineken Nederland B.V. Hei neken Brouwerij en BVis nu een con cerndochter die zich bezighoudt met de licentieverlening en de exportactivi teiten. Personeel Deze wijzigingen vroegen om een oplossing ten aanzien van de vraag welke vennootschap juridisch als werkgever voor het Heineken perso neel moest optreden. Op die vraag konden verschillende antwoorden worden gegeven. Na intensief overleg met de Centrale Ondernemingsraad en de werknemersorganisaties is geko zen voor het onderbrengen van het personeel in Heineken Nederlands Beheer B.V. Bij het maken van die keuze heeft de overweging van de Cen trale Ondernemingsraad om eenheid in het sociaal beleid te handhaven, een belangrijke rol gespeeld. Immers op het niveau van Heineken Nederlands Beheer B.V. heeft Personeelszaken een directie-zetel waarmee de eenheid van het sociaal beleid gewaarborgd is. Verder is deze constructie logisch, omdat op het niveau van Heineken Nederlands Beheer B.V. ook de Raad van Commissarissen alswel de Cen trale Ondernemingsraad opereert. De reorganisatie heeft geen wijziging gebracht in de vermogenspositie van Heineken Nederlands Beheer B.V. Met andere woorden: Nederlands ver mogen is in Nederland gebleven. Ook Vrumona B.V. en de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. functione ren als zelfstandige werkmaatschap pijen met een eigen directie. Tot voor kort waren deze beide B.V.'s juridisch ondergeschikt aan Heineken Neder land B.V. Ook dat verandert in de nieuwe opzet: Heineken Nederland B.V. draagt haar aandelenbezit in de beide B.V.'s over aan Heineken Nederlands Beheer B.V. Vrumona en de GW.N. hadden de produktiemidde- len al binnen hun B.V. geconcen treerd. Per 1 augustus is de nieuwe structuur in werking getreden, nadat de Centrale Ondernemingsraad positief advies over deze voorstellen had uitgebracht. OUDE STRUCTUUR HEINEKEN N.V. HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN NEDERLAND B.V. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V. AMSTEL BROUWERIJ B.V. G&W.G.N. B.V. VRUMONA B.V. JIEUWE STRUCTUUR HEINEKEN N.V. AMSTEL BROUWERIJ B.V. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V. G.&W.G.N. B.V. HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN NEDERLAND B.V. (bier) VRUMONA B.V. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3