A In Memoriam J.L. HYLKEMA In Memoriam P.J.K. HOEBEKE Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De families R. Bech en H. Steehouwer hebben hun verlof gepland van 9 augustus tot 4 oktober. Zij komen respectievelijk uit Kigali en Gisenyi. Brarudi S.A.R.L. BURUNDI De familie S. Sikkema is 1 augustus met verlof gekomen. Zij zullen 14 september weer vertrekken. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA De heer Kvan de Rest en zijn echtgenote zij n definitief teruggekeerd uit Toronto op 17 juli. Brasserie Lorraine S.A. MARTINIQUE Op 24 juli is de familie P. C. Meertens, uit Fort de France, met verlof gegaan. Dit duurde tot 28 augustus. Antilliaanse Brouwerij B.V. CURAQAO De familie W. B.J. van der Breggen is op 14 juli vertrokken naar Willemstad. De heer Van der Breggen vervult daar de functie van Commercial Manager. De heer A. B. Rutgers is op 15 augustus vertrokken. Zijn gezin volgde hem later. De heer Rutgers zal de functie van Brewery Manager vervullen. Surinaamse Brouwerij N.V. SURINAME De familie H. Kluyver is uit Paramaribo op 22 juli met verlof gegaan. De heer Kluyver vertrok op 2 september uit Nederland, terwijl zijn verlof op 13 september ten einde zal zijn. Jordan Brewery Co Ltd. JORDANIË De heer H. van Schaik en zijn echtgenote hebben van 23 juli tot 1 september verlof gehad. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De familie F. Stikkelorum is definitief uit Jakarta teruggekeerd op 11 juli. Uit Medan is de familie L. E. Schilling met verlof geweest van 18 juli tot 24 augustus. Malayan Breweries MALEISIE De familie F.H. Schermers is voor verlof op 6 augustus naar Nederland gekomen. Zij blijven hier tot 19 september. Oriental Brewery ZUID KOREA De familie Th.A. de Man was met verlof van 2 augustus tot 29 augustus. Heineken Australia Pty Ltd. AUSTRALIË Uit Sydney was de familie L.P.D. van der Minne met verlof en wel van 10 juni tot 10 augustus. Heineken Oceania Pte. Ltd. SINGAPORE Het verlof van de heer A.F. Kiljan van Heuven is gepland van 22 augustus tot 23 september. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik hiermede allen hartelijk die mijn 25-jarig jubileum tot een groots feest maakten. G. Verbogt Iedereen hartelijk bedankt voor de geweldig leuke manier waarop 17 juni jl. mijn afscheid is gevierd. Het is onvergetelijk voor mij en mijn gezin. Nogmaals bedankt en het gaat u allen goed. M. Roth Gaarne zou ik iedereen willen bedanken voor de getoonde belangstelling, die ik mocht ontvangen i.v.m. mijn 25-jarig jubileum. J. Doncker De viering van mijn 25-jarig dienstjubileum is een ouderwets Heineken familiefeest geworden. Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, mijn welgemeen de dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen. L. Hof Mijn vrouw, kinderen en ik waren aangenaam verrast, dat nog zoveel collega's, vrienden en kennissen de hitte op 5 juli wilden trotseren en naar mijn jubileumreceptie gekomen waren. Door uw aanwezigheid kan deze dag voor mij tot een van de hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar gerekend worden. Namens ons allen wil ik eenieder hartelijk danken voor zowel de persoonlijke als de schriftelijke felicitaties, de ontvangen cadeaus en overige attenties. J. Kern Aan de directie van het Heineken concern willen wij onze hartelijke dank overbrengen voor de belangstelling en de attenties die wij in ontvangst hebben mogen nemen ter herinnering aan ons 50-jarige echtverbintenis. A.J. MerksenJ.L. Merks-Kardinaal Op 31 mei mochten wij ons 50-jarig huwelijk herdenken in goede gezondheid met onze kinderen en kleinkinderen en overige familie. Wij willen de directie heel hartelijk danken voor de grote fruitmand, het gedistilleerd en het geschenk onder couvert. Familie A.J. Backer Mede namens mijn vrouw wil ik eenieder bedanken voor de overweldigende belangstel ling en attenties die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en mijn herstelperiode thuis. Jan Moesbergen, Bunnik Onlangs kwam na een lange tijd van ziekte en de daarop volgende periode van herstel mijn man weer thuis. Tijdens deze periode hebben wij erg veel reacties gehad in velerlei vorm. Het heeft ons goed gedaan. Mede namens mijn man en kinderen hartelijk dank. Riet van Amsterdam OVERLEDEN Op 6 juni is onze vriend en medewerker, de heer J.L. Hylkema na een moedig ge dragen ziekte op 56-jarige leeftijd over leden. Jan was sedert ITO in dienst van Heineken. Na zijn werk bij de Techni sche Dienst 'Mauritskade', heeft hij de laatste tijd bij de Technische Dienst in de Van der Helststraat gewerkt. We zullen Jan zeker missen. De manier waarop hij zijn werk verrichtte en zijn collegialiteit zal bij ons in dankbare herinnering blij ven. Wij denken daarbij ook aan zijn vrouw en kinderen, die hem zo dapper hebben bijgestaan, en wensen hen de kracht toe om dit grote verlies te dragen. Met verslagenheid ontvingen wij het bericht dat aan de vooravond van zijn vakantie door een noodlottig ongeval op 38-jarige leeftijd onze medewerker, collega en vriend P J.K. Hoebeke, ho- recavertegenwoordiger in Zeeuws- Vlaanderen, was overleden. De heer Hoebeke was sedert 1 februari 1975 in onze dienst. Daarvoor was hij gedu rende drie jaar werkzaam bij het toen malige Heineken agentschap van zijn schoonvader. Ieder die de heer Hoebe ke heeft gekend en met hem heeft mo gen samenwerken, zal zich hem herin neren als een loyaal, integer en humor vol collega die ook extern uitstekende contacten wist te onderhouden. Wij kunnen nauwelijks beseffen wat dit plotselinge, veel te vroege, verlies voor zijn echtgenote, kinderen en verdere familieleden moet betekenen. Wij wensen hen alle sterkte toe en hopen dat zij zich gesterkt weten door de overtuiging dat hij tijdens zijn leven voor velen veel heeft betekend. Op 10 juni is de heer L. BELS (66) overleden. De heer Bels kwam op 16 september 1945 in dienst als assistent bedrijfsleider bij Heineken Rotterdam. In 1948 werd hij voor de eerste maal uitgezonden naar Surabaya als plaats vervangend brouwmeester. Na in Singapore en Lagos werkzaam te zijn geweest, vervulde de heer Bels vanaf 1952 tot aan zijn pensione ring op 18 juli 1974 achtereenvolgens de func ties van Chef laboratorium en Technical Manager in Singapore. De heer C. KAMSTRA (70) is overleden op 21 juni. De heer Kamstra trad op 7 juni 1960 in dienst van de Amstel Brouwerij als bottela rijmedewerker. Op 1 december 1977 werd hij opgenomen in de invaliditeitsregeling, waarna de heer Kamstra op 1 juni 1978 met pensioen ging. De heer W.G. HARMSE (84) is op 24 juni overleden. Vanaf 1 juni 1906 was de heer Harmse in dienst van de Amstel Brouwerij. Hij was ondermeer belast met het afrekenen met de koetsiers. Sinds 1932 was hij werk zaam als archivaris. 1 januari 1950 ging de heer Harmse met pensioen. Op 30 juni is de heer A. VAN 'T HOFT (67) overleden. Sinds zijn indiensttreding op 30 juli 1956 bij de Heineken brouwerij in Rotter dam, heeft de heer Van 't Hoft diverse func ties vervuld in de bottelarij tot 1 april 1972. 1 april 1981 ging de heer Van 't Hoft met pen sioen. Op 21 juni is overleden de heer E.J. VEEN- HOF (63). De heer Veenhof trad in 1952 in dienst van onze vennootschap als Assistent van het Hoofd Winkelverkoop. Van eind 1953 tot oktober 1967 was hij werkzaam als Districtsverkoopleider. Per 1 oktober 1967 werd de heer Veenhof benoemd tot Hoofd Reclame Service, welke functie hij tot de op name in de Wachtgeldregeling (1 oktober 1982), heeft vervuld. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27