lllllllilliSI» Afscheid M. Roth Afscheid J.J.C. Goos Afscheid M.G. Loos Afscheid S. van der Schouw Amsterdam - Vele vrienden en collega's van binnen en bui ten de brouwerij waren op 30 juni naar de Kuiperij gekomen om van de heer Loos afscheid te nemen. De heer Loos, ho- recavertegenwoordiger in het horecagebied Amsterdam/ Utrecht, ging namelijk met pensioen. Eerder op de middag werd de heer Loos door de heren Tromer, Kloppert, Kraak, Mak en mevrouw Van der Steen ontvangen. Bij deze infor mele ontvangst werd hij in het kort door de heren Tromer en Kloppert toegesproken. Hierna volgde de officiële af scheidsreceptie in de sfeervolle KuiperijDe heer Mak heet te eenieder welkom, waarna hij enkele gelukstelegrammen van in het buitenland verkerende collega's voorlas. Op ver zoek van de heer Loos werd hij tijdens het officiële gedeelte niet toegesproken. Zelf dankte hij zijn collega's voor de fij ne wijze van samenwerken, welke hij gedurende zijn 28 jaar bij Heineken heeft ondervonden. Verder bedankte hij alle aanwezigen voor hun getoonde belangstelling bij zijn af scheid. Vervolgens werd de receptie op informele wijze ge zellig voortgezet. Middelburg - Op 17 juni nam de heer Roth afscheid wegens zij n gebruikmaking van de Overbruggingsregeling per 1 j uli De heer Roth was vanaf 18 januari 1955 eerst als vertegen woordiger in dienst van Drankenhandel De Vlieger-Ver- donk B.V. en na de overname van deze drankenhandel bij Heineken. Hij heeft steeds in hetzelfde rayon geopereerd, n.l. Walcheren met uitzondering van Vlissingen en omge ving. Tijdens de afscheidsreceptie, waarbij ook zijn vrouw en kinderen aanwezig waren, werd de heer Roth toegespro ken door de heren De Jonge, De Vliegeren Agema. Een uit de verkoop speciaal voor deze gelegenheid samengestelde zanggroep bracht onder grote hilariteit een lied ten gehore. Daarin werd zijn levenswandel bezongen en werd een miniatuur fietsje aangeboden. Tegelijkertijd fietste collega Roosdorp het gezamenlijk cadeau naar binnen. Door het uitstekende zomerweer, de heerlijke hapjes en ons heldere bier, maar vooral door de aanwezigenheerste er een ouder wets gezellige sfeer. Op zijn geheel eigen wijze met zijn schaterende lach en anekdotes, sloot de heer Roth het offi ciële gedeelte af. Tot slot werd een toevallig passerende band naar binnengeroepen om voor de muzikale afsluiting te zorgen. Zoetermeer - Tot verbazing van de aanwezigenkwam op 28 juni een aan één zijde geopende Bokma-vrachtwagen aan rijden, waarin het echtpaar Goos gemoedelijk in tuinstoelen onder een Paradisi-parasol zat. Met behulp van een heftruck werd beiden de gelegenheid gegeven de feestelijk versierde ontvangstruimte te betreden. Wat een feest. Niet zozeer vanwege het vieren van een afscheid, maar omdat het hier een toch wel bijzonder markant figuur betrof, die in het zoeklicht werd geplaatst: Koos Goos. Glunderend nam hij alle blijken van symphatie en achting in ontvangst van de honderden belangstellenden die naar Zoetermeer waren ge komen om afscheid van hem te nemen en hem alle goeds toe te wensen voor de toekomst. In alle toonaarden werd de heer Goos bejubeld en bedankt voor al hetgeen hij voor Heineken, maar met name voor de Gedistilleerd en Wijn- groep, heeft gedaan en betekend. Sprekers waren de heren Van der Zee, Bruning en Siemens van Bokma. Bij de vele cadeaus, die de scheidende in ontvangst mocht nemen, ont brak uiteraard het bekende Van Eek-portret niet, dat de heer Goos uitbeeldde in al zijn facetten van produktiemana- ger. Zoeterwoude- Op 17 juni nam de heer S. van der Schouw afscheid van Heineken in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Ruim 25 jaar was de heer Van der Schouw werkzaam bij Heineken en het grootste gedeelte van die tijd was hij adviseur voor de concern drankenhandels en vrije agenten. In zijn laatste funktie als hoofd Centrale Inkoop Horeca heeft hij zich vooral ingezet voor de niet-concern produkten voor de drankenhandels. Dit onderstreepte hij voor 't laatst tijdens de receptie, door te zorgen dat er voor alle bezoekers kleine "monsterzakjes" superchips waren. Na het welkomstwoord van de heer Bakx memoreerde de heer Folmer de profetische blik van de heer Van der Schouw door een artikel, door Van der Schouw in 1964 geschreven, voor te lezen. Met de woorden: "een hoofd Inkoop weet zelf 't best hoe iets gekocht moet worden", overhandigde de heer Timmermans 'onder couvert' een fiets. Als laatste kwam de heer Derksen (van de fa. Ditmeyer) aan 't woord. Hij deed dit op ludieke wijze, namelijk door een klassiek (vinger)fluitconcert. In zijn afscheidswoord deed de heer Van der Schouw voor het laatst een beroep op de verkoop organisaties, met het verzoek veel aandacht te besteden aan het assortiment van de drankenhandels.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 24