apan jubileum ii. hensel Het 25-jarig jubileum van de heer H. Hensel werd op donderdagavond 28 april gevierd in de Tangerang brouwe rij van onze Indonesische groep P.T. Multi Bintang Indonesia. Voor dit feest was de zogenaamde Boardroom gezellig ingericht en tevens was er 'live music'. Behalve bezoekers van het hoofdkantoor in Jakarta en van de Tangerang brouwerij (circa 10 km ten westen van Jakarta), waren leden van de bedrijfsleiding van de brouwerijen te Surabaya en Medan aanwezig. Het jubileum van de heer Hensel in een overzeese brouwerij past goed bij zijn loopbaan bij Heineken, omdat hij na functies in Nederland, Afrika, Singa pore en wederom Nederland nu werk zaam is als technisch directeur van P.T. Multi Bintang Indonesia. De gouden speld werd uitgereikt door de general manager, de heer Tanri Abeng. Voorts bood de heer Tanri Abeng de gebruikelijke enveloppe aan en een vrije dag, mits op zondag genomen. Mevrouw Murniaty (secretaresse in Tangerang) en de heer Ferdinandus boden de heer Hensel als geschenk van het personeel een nieuwe radio/cas- sette-installatie aan, aangezien zijn vorige installatie op nog niet opgehel derde wijze enige maanden geleden uit zijn huis verdwenen is. Een heerlijke rijsttafel en de muziek zorgden er ver der voor dat dit jubileum in de tropen een geslaagd feest werd. Op de foto v.l.n.r. general manager Tanri Abeng, brewery manager J. Mahulete en de jubilaris, H. Hensel. Met de (vrij uit het Portugees vertaal de) slagzin "Een tikje magie in een nieuwe frisdrank" is enige tijd geleden Green SANDS Shandy in Portugal geïntroduceerd. Green SANDS wordt onder licentie geproduceerd bij Cen tral de Cervejas, de grootste brouwe rijgroep in Portugal. Tevens is het con cern met Pepsi-Cola en Schweppes een van de grotere frisdrankenbedrijven. Voorafgaande aan de introductie wer den in april door het gehele land pre sentaties aan de agenten en verkoop organisaties verzorgd. Ter ondersteu ning van de introductie zijn schapkaar- ten, displaymateriaal, posters, televi sie- en radiocommercials ontwikkeld. Deze promotionele campagnes zijn gericht op de jonge volwassene. Deze doelgroep wordt gewezen op de verf rissende, dorstlessende smaak van Green SANDS. Tot de introductie van Green SANDS was een shandy-ach- tige drank geheel onbekend in Portu gal. Op grond van een gehouden marktonderzoek was echter de ver wachting dat een combinatie van bier en frisdrank goed zou worden ontvan gen. En blijkens de eerste verkoopcij fers hebben al velen gehoor gegeven aan de uitdaging die in de reclame doorklinkt om zelf te ontdekken wat het geheim is van Green SANDS. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21