Varend jaarfeest voor horecagebied Gelderland/Overijssel Heineken voetballers in nationaal team Triomfantelijk toont de aanvoerder van het Nederlandse team de Heineken Challenge Cupdie hij uit handen van de heerA. T.G.R. Muyres (export manager Duty Freeheeft ontvangen, aan het publiek. Nederland heeft dit jaar het internationale voetbaltoer nooi gewonnen dat jaarlijks gespeeld wordt tussen de nationale teams van Scheepsleveranciers uit België, Engeland, Frankrijk en natuurlij k Nederland Het toernooi werd gespeeld in het zeer fraaie Dulwich Hamlet Stadion in Londen en werd georganiseerd door de Duty Free Trade Division van de Whitbreadbrouwerij- en. Inzet was de Heineken Challenge Cup, die door onze Duty Free-afdeling beschikbaar is gesteld. De barre weersomstandigheden die het toernooi teisterden, waren ongetwijfeld in het voordeel van onze geharde nationale ploeg. Dit Neder landse team werd overigens versterkt door drie Heine ken medewerkers, en wel de heren P. A. van Baarle (personeeldienst ZAVou), O. Tuhumury (Extern Transport Afdeling, Rotter dam) en R. van der Sman (eveneensE.T.A.). Zij spelen normaliter in het Heineken voetbalteam dat deelneemt aan de Duty Free competitie in eigen land, waaruit het nationale team wordt gerecruteerd. De belangstelling voor het toernooi om de Heineken Challenge Cup is groot in de wereld. Dit blijkt uit het feit dat voor volgend j aar naast de reeds genoemde landen ook Italië, Noorwegen en West-Duitsland belangstel ling hebben getoond, terwijl de Verenigde Staten voor een vooralsnog eenmalige deelname hebben ingeschre ven. Na gedegen voorbereidin gen door het energieke bestuur van de personeels vereniging Heineken Arn hem van haar eerste j aar- feest, was dan uiteindelijk de grote dag aangebroken. Eigenlijk de grote avond, want het feest zou in de avonduren worden gehou denEn wat voor een feest Op vrijdag lOjuni scheepten bijna200personen (perso neelsleden van het horeca gebied Gelderland/Overijs sel met hun introducé(e)'s) zich in op een fraaie witte salonboot. Omstreeks acht uur werden de trossen losgegooid van het ms "Nicoline", dat aan de Rijnkade in Arnhem lag. Begunstigd door mooi zomer weer voer het schip stroomafwaarts tot voorbij de stad Wageningen, alwaar tegen half tien de steven werd gekeerd voor de terugtocht. Kort na het vertrek van de "Nicoline" heette voorzitter W. Stolte alle opvarenden van harte welkom en wenste hij iedereen een zeer plezierige avond toe. Een avond die men zélf moest makenDat bleek achteraf bezien niet zo moeilijk. De ingrediënten daarvoor waren immers ruimschoots voorhanden twee gezellig ingerichte salons, een mooi zonnedek, een knusse bar, voor ieder een handvol consumptie penningen, een aardige verlichte dansvloer, een gevarieerd muziekje van het Metro-kwintet èn een werkelijk magnifiek oog- en tongstrelend koud buffet. Schitterend om naar te ki j kenheerli j k om van te smullen. Dat de varende feestvierders, die al snel na het vertrek in een opper beste stemming warener met al die ingrediënten een fantastische avond van hebben gemaakt, behoeft nauwelijks betoog. De overige bestuursledenmet name secretaresse mevrouw J. van Raalte, penningmees ter BHoekstra en de leden K. Schipperen mevrouwN. Riemslag, kunnen dan ook met hun voorzitter terugzien op een volkomen geslaagd j aarfeestdat in deze opzet zondermeer uniek mag worden genoemd. Verder mag niet onvermeld blijven dat de heerJ. Schulenberg als aftredend en niet herkies baar bestuurslid uit handen van de heer Stolte een bijzonder fraaie foto in ontvangst mocht nemen waarop hij als wad-loper is afgebeeldDit als dank voor zijn inzet bij het personeels- verenigingswerk, voorna melijk verricht ten tij de dat de P. V. Heineken Zwolle nog bestondMet dit blij k van waardering was de héér Schulenberg erg in zijn schik. Een half uur na middernacht tenslotte meerde de varende feestzaal met opgetogen passagiers keurig af en behoorde dit ludieke jaar feest tot het verleden 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18