LEEUWARDEN begonnen. De resultaten van zo'n onderzoek maken het mogelijk ook kleinschalige aanpassingen uit te voe ren en er voor te zorgen dat er geen energie wordt verkwist. Een energie boekhouding is nu ingevoerd om het energieverbruik na de aanpassingen - goed te kunnen beoordelen en op (energie)norm te kunnen produceren. In voorbereiding is ook een actie om het personeel meer te betrekken bij de energiebesparing. Verder wordt over wogen om de hele destillatiestraat (veruit de grootste energieverbruiker) nog eens aan een nauwkeurig energie onderzoek te onderwerpen De specifieke energieverbruikscijfers over de laatste jaren zien er uit als op het onderstaande staatje is aangege ven. De cijfers zijn gebaseerd op hl's 100% alcohol. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat 1980 het jaar was waarin de alcoholbrande rij voor het eerst operationeel werd. w De verlichting is bij Bokma 3,5 meter naar beneden gehaald. Het gevolg met gebruikmaking van minder stroom is meer licht 1980 1981 1982 Specifiek gasverbruik m3/hl 121,6 101,3 100,3 Specifiek elektriciteitsverbruik kWh/hl 216,7 151,7 145,9 In Leeuwarden, bij Bokma, treft men een bedrijfssituatie aan die uit energie oogpunt sterk afwijkt van Zoeter- meer. Meer is de situatie vergelijkbaar met Vrumona, zij het op kleinere schaal. De bedrijfsgrootte maakte het interes sant om contact op te nemen met de Stichting Voorlichting Energiebespa ring Nederland (SVEN). Dit is een instantie die ingesteld is door de cen trale overheid speciaal ter voorlichting van particulieren, bedrijven en klei nere industrie├źn. De SVEN heeft de beschikking over twee zogenoemde energiebussen die zijn voorzien van alle mogelijke meetapparatuur en computers om een bedrijf op energie gebied helemaal door te kunnen lich ten. Maatregelen Dit is ook bij Bokma gebeurd, zodat ook hier, evenals bij al onze andere bedrijven in Nederland, een energie- verbruiks-'plaatje' op tafel kwam. De energiebesparende maatregelen kon den nu op een rijtje worden gezet. Een verkorte opsomming van wat is uitge voerd volgt hieronder. - Maatregelen om te voorkomen dat onnodig warmte uit de bedrijfsgebou wen wegstroomt: automatisch werkende buitendeuren, tochtsluizen, deurdrangers. - Verlichtingsregeling ingesteld op daglicht en aanpassing van armaturen en armatuurhoogte. - In het centrale magazijn zijn de brandleidingen en brandblushaspels drooggelegd met behulp van een beveiligingsbesturing. Hierdoor hoefde deze ruimte niet langer ver warmd te wordenhetgeen een interes sante maatregel genoemd kan worden. - In de andere magazijnen en de expe ditieruimte is de temperatuur enigszins verlaagd. - De persluchtleidingdruk werd ver laagd van 10 naar 7 bar. Maar boven dien is het persluchtsysteem in de bot telarij, na bedrijfstijd, drukloos. Resultaat: aanzienlijk minder lucht- lekkages. Nadeel Een nadeel is, dat het gasverbruik nu onder de 170.000 m per jaar is gedaald. Dit is de grens van grootver bruik naar kleinverbruik en dit brengt per kubieke meter gasafname hogere kosten met zich mee. Alleen resolute verdere verlaging van het gasverbruik komt dan nog in aanmerking om de kosten te drukken. Leeuwarden heeft dit gevonden door de ruimteverwar ming te decentraliseren. Vanaf januari 1983 is overgegaan op direct gestookte ruimteverwarmingsinstallaties en drie traditionele C.V.-ketels in plaats van de stoomverwarming. De verwachting is, dat minstens 20% gas bespaard zal worden ten opzichte van 1982. Ook bij Bokma zeggen ze dus: Bedenk watje doet, energiebesparen moet. Vroeger werd voor de kantoorverwar ming in Leeuwarden de grote ketel (links) gebruiktnu de kleine unit (rechts), die veel minder energie gebruikt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15