Prijs ingesteld voor beste D.G.M. verkopers Meekma, een echte Friesche Beerenburg Duncan, Gilbey Mathe- son te Londen is een volle dochter van Heineken, met vestigingen over de gehele wereld. Op de Horecava in januari 1981 is een aantal D.G.M. merken in Neder land geïntroduceerd: Glen- mark Scotch Whisky, Glenmark Premium Scotch Whisky 12 years old, Dun can's London Dry Gin, Krimskaya Vodka en Ron-d'Oro Rum. Met deze introductie is het assortiment van G.W.N, aangevuld tot een volledig gedistilleerd pakket met kwalitatief hoogwaardige produkten. Vooralsnog wordt het buitenlands gedistilleerd pakket uitslui tend aan de horeca ver kocht, via concerndranken handels en Heineken en Amstel agenten. De verkoop wordt bevor derd en ondersteund door de Horeca Verkooporgani satie. Er bestaat een inten sieve samenwerking tussen D.G.M. en D.T.I. (Distilled Trading International, die zich bezig houdt met export van Nederlands gedistil leerd). Salesman of the year Om het belang van goede promotionele activiteiten nog eens te benadrukken, waren in juni de heren F.J.C. Mollerus (General Manager D.G.M. en D.T.I.) en R. van der Hall (Commercial Manager D.T.I.) naar Nederland gekomen om een presentatie te houden over de buiten lands gedistilleerd activitei ten. Bij deze gelegenheid gaf de heer Mollerus aan Hoofd Horeca Nederland, de heer Y.H.M.N. Folmer, een "Salesman of the Year" award in bewaring. Deze prijs zal aan die Nederlandse verkoopgroep worden uitgereikt, die de beste verkoopresultaten boekt op het gebied van het Duncan, Gilbey Matheson assorti ment. Op 1 augustus is de Gedistil leerd en Wijngroep Neder land gestart met de uitleve ring van een beerenburg onder het merk Meekma in een nieuwe uitmonstering. Beerenburg is een kruiden bitter dat vooral in het noorden van ons land zeer bekendis. Na jonge jenever, vieux en bessenjenever, neemt het qua omvang de vierde plaats in op de binnenlands gedistilleerd- markt. Van de totale bee- renburgomzet bedraagt de omzet in de drie noordelijke provincies circa 80%Na jonge jenever staat het produkt daar op de tweede plaats. Meekma is geen onbekende naam voor de beerenburg-liefhebbers. Deze 'Echte Friesche Beerenburg' werd namelijk, voordat dit bedrijf in de zeventigerjaren door Coebergh werd overgeno men, op de markt gebracht door Meekma Distillateurs Drachten. Gezien de sterke regionale binding zal de G.W.N. de Meekma-activi- teiten in het horeca- en thuisverbruikkanaal voorna melijk richten op onze noordelijke provincies. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11