Oude garde op pad In een tijdsbestek van veertien dagen hebben de oud-medewerkers van al onze vestigingen deelgenomen aan de jaarlijk se bustocht. Den Bosch opende de rij Ditmaal zonder degenen uit de Invalidi- teitsregeling, die in augustus gaan, vertrok men op 25 mei. Oud-medewerkers van de vestigingen Rotterdam, Zoeterwoude, Zoetermeer en van de horecagebieden Rotterdam en Den Haag volgden op 30 mei. Als hekkesluiter fungeerden de oud medewerkers van de vestigingen Amsterdam (Amstel en Heineken) en Bunnik. Zij gingen, gezien de grootte van het gezelschap, verdeeld over drie dagen, op 12 of 3 j uni op pad De reactie van mevrouw Bv.d. Vegt, oud-medewerkster van de Rotterdamse brouwerijspreekt voor zich "Oh, wat is tante Bep toch blij Met de Heineken aanhaar zij. Nu al zeven en dertig jaar Staan ze iederjaar weer klaar Om een dagje uit te be denken En de bejaarden vreugde te schenken. Even bijpraten op een bankje in Berg en Bos op 30 mei Om ons niet te verlie zen in eindeloze opsommingen van koffiestops, lunches en diners-dansant, willen wij ons dit jaar beperken tot een korte foto-impressie van de tochten. Wat zijn de beweeg redenen om mee te gaan van de mensen die vaak al jarenlang wegzijn bij ons bedrijf? Veelal is de reden dat zij meegeholpen hebben de onderneming op te bouwenDe band met de brouwerij is groot. Dagen nacht hebben zij gedurende een groot aantal jaren (vaak hun hele werkzame leven) voor de brouwerij gewerkt. Het met elkaar gewerkt hebben tijdens de crisisjaren heeft een sterke onderlinge band geschapen. Iederjaar, en dat wordt door alle organisatoren bevestigd, ziet men echt naar de tocht uit. Er zijn er zelfs al enkelen geweest die nu al hebben geïnformeerd wanneer volgend j aar de tocht wordt georganiseerd. Opvallendis overigens voor een buiten staander dat er niet veel herinneringen worden uitgewisseld in de trant van 'weet je nog wel..'door degenen die al een tiental jaren geleden afscheid genomen hebben van het bedrijf. Vaak ook is de reden hiervoor gelegen in het feit dat juist die groep, die al een respectabele leeftijd heeft bereikt, niet zoveel collega's meer heeft om mee te praten. Deze 80- en 90-j arigen beleven de dag in hoofdzaak als een uitje een gelegenheid om op een goed georganiseerde manier iets van het land te zienHet is logisch dat dan zo'n bus tocht, die zo georganiseerd is dat er voor elk wat wils is, een evenement betekent waarnaar al maanden van tevoren wordt uitgezien. Alle organisatoren en begeleiders kunnen hierover meepratenDe vele voorbe reidingen die getroffen moeten worden, zijn op slag vergeten als men ziet hoe de oud-medewerkers genieten van het gebodene en daar na afloop uitvoerig voor bedan ken. Natuurlijk wordt er ook wel eens gemopperd op zo'n dag. Men had liever dit gehad of dat gedaan.Dat de soep niet zo heet gegeten wordtals zij wordt opge diend, mag wel blijken uit het feit dat iedereen zonder uitzondering zich telkens opgeeft voor de volgende maalEn dat is wel een complimentje waard aan allen die dit mogelijk maken. Het programma voor de oud-medewerkers uit Amsterdam en Bunnik op 1,2 en 3 juni was identiek. Hier gaat de groep van de eerste dag aan boord vooreen tocht over het Veluwemeer Dat is bij haar zeer wel gelukt Ieder uitstapje is zij weer verrukt. Het vele werk van het organiseren Blijven wij bijzonder waarderen. Tante Bepvan92jaar wenstdeHeinekensuocesvoor... n.og zeker 100 jaar!"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6