1979 1980 1981 1982 Elektriciteit kWh/hl Totaal gas m Vhl Water 1/1 5,24 3,34 6,23 5,34 3.18 5,52 4.92 2.36 4,71 4,80 2,07 4,89 Alleen voor het produktiebcdrijf is het gasverbruikexelruimteverwarming: Gas m3/hl 2,79 2,43 1,82 1,54 Als streefgetal heeft men voor het gas verbruik in de produktie een getal van 1,2 m3gas/hl voor ogen. En voor het totale elektriciteits- en waterverbruik een verhouding van 1:4. Op stapel staan nog de volgende projec ten: rookgascondensor voor stoomketel 2 energieterugwinning bij de koeltun- nel van colonne 6 installatie van een energieloze pers- luchtdroger motiveringsacties voor het perso neel Vrumona kan terugzien op een periode met gunstige energiebesparingsresulta ten. Daarbij wordt hen veel succes gewenst bij de komende acties. Hoe de resultaten bij de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland zijn, zullen we in het volgende nummer behande len. hogere lichtopbrengst en besparing aan elektriciteitsverbruik Flessen die van schroefdoppen zijn voorzien, moeten veelal bij terugkomst "ontdopt" worden. Dit gebeurde vroe ger door de doppen eerst elektrisch op te warmen waarna ze door wrijving tegen een band losgeschroefd werden. Het ontdoppen gebeurt nu mechanisch zonder elektrische verwarming, het geen veel goedkoper is. Het resultaat van al deze acties is natuurlijk in de verbruikscijfers terug te vinden. Per eenheid ziet het staatje er voor het gehele bedrijf, dus inclusief kantoor, als volgt uit: Igffi IT "s'i jsgfs»; Tm ijSUür - ff' ff i 'fl li !ïf. ipe ff. !T If BH ff l™ |jfc- &C j Aft W IT ff IT fffe ITT "f lp wv w w WH f cl T Jl T» 1 -I NKt- Sluizen door de muur naar de laad- en losplaats voorkomen warmteverlies Daar waar de banen van de laadbor- den door de muur van het gebouw gaan naar de laad- en losplaats, zijn sluizen aangebracht. Hierdoor wordt het warmteverlies van de ruimteverwar ming beperkt. De ruimteverwarming zelf heeft een weekendschakeling gekregen, dus een soort optimalisatie regeling zoals in de kantoren 's-Herto- genbosch en Zoeterwoude. Verder is een grote schuifdeur, die altijd open stond, geautomatiseerd. Naast en door warmtebesparende maatregelen, is ook een aanzienlijke waterbesparing bereikt. En dit is weer van invloed op de hoeveelheid af te voeren rioolwater. De temperatuur van dit afgevoerde rioolwater is inmid dels gedaald van ca. 40°C naar ca. 20°C. De thermische verontreiniging van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsin stallatie is hierdoor aanzienlijk vermin derd. Ook op elektriciteitsgebied zijn bespa rende acties gevoerd: Het doppentransport van de liter flessen gebeurt nu met behulp van een ventilator in plaats van dure perslucht. De installatie die de rietjes uit de retourflessen moet halen, is voorzien van speciale luchtejectoren, waardoor het persluchtverbruik hier 90% omlaag is gebracht. De bottelarij heeft een geheel nieuwe verlichtingsinstallatie gekregen met hoge druk natriumlampen (zgn. Son-T lampen) in plaats van TL-bui- zen. Het resultaat is een aanzienlijk Mechanisch ontdoppen van de retourflessen Verwijderen van rietjes uit retourflesjes met behulp van speciale luchtejectoren

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 5