Uniformiteit door Richtlijn subsidiebeleid personeelsverenigingen Het verenigingsleven floreert bij Heineken. Vele medewerkers en medewerksters zijn lid van een (of meerdere) van de onderafdelingen van de plaatselijke personeelsverenigingen. Het verenigingsleven wordt, o.a. in de vorm van subsidies, door de onderneming ondersteund. Bij nadere beschouwing van dit subsidie-beleid, is vastgesteld dat niet altijd dezelfde normen werden gehanteerd. Sinds vorig jaar is daarom een richtlijn van kracht geworden die zich met name toespitst op het subsidiebeleid ten aanzien van die personeels verenigingen. Uitgangspunt is daarbij geweest dat de te verstrekken subsidie zoveel mogelijk per lid van de P. V. en/of onderafdeling met eenzelfde activiteit gelijk moest zijn. Ook moest de door een lid te betalen contributie in verhouding zijn met de contributie die betaald zou moeten worden indien eenzelfde activiteit in een vereniging buiten Heineken zou worden gedaan. Uiteraard is deze richtlijn bedoeld voor het bestuur van de verenigin gen. Toch zult ook u als lid in vele gevallen met het effect van de invoering worden geconfronteerd. Herverdeling In verband met de herverde ling van de beschikbare subsidie is reeds in maart '79 op verzoek van de directie door personeelszaken Nederland een voorstel gemaakt voor een richtlijn subsidiebeleid. In dit kader zijn ook de kosten van de personeelsfeesten bekeken Destij ds iszoals u zich wel zult herinneren, besloten de personeelsfeesten niet meer jaarlijks te laten plaatsvin den maar eens in de twee jaar. Bij de besluitvorming hieromtrent is nadrukkelij k bepaald dat de subsidie ten aanzien van de activiteiten voor oud-medewerkers en het Sinterklaasfeest niet zou worden verminderd. Het personeelsfeest, de bustocht vooroud-medewerkers, het Sinterklaasfeest voor de kinderen zijn specifieke activiteiten die namens de onderneming door een P.V. worden georganiseerd in opdracht van de Raad van Bestuur/Directie Heineken Nederlands BeheerB.V. Voor het deelnemen hieraan is uiteraard geen lidmaat schap van een personeels vereniging verplicht, wel voor de deelname aan de 'normale' activiteiten die op het gebied van cultuur, sport en spel worden georgani seerd in verenigingsver band. Voorwaarden Omdat Heineken bereid is deze gezamenlijke ontspan ning door de mede werksters in zekere mate te stimulerenverleent zij materiële en financiële steun aan de P.V.'s. Om te zorgen dat op elke vestiging de mogelijkheden tot ont spanning dezelfde zijn (onder voorbehoud van specifieke lokale omstandig heden) is een aantal voor waarden gesteld waaraan de P.V.'s en hun onderafdelin gen moeten voldoen en waaraan zij zich dienen te houden. Een daarvan is dat er voldoende belangstelling bestaat voor een vereniging. Met andere woorden: het aantal actieve leden moet groot genoegzijn. Tevens dienen de leden bereid te zijn een financiële bijdrage te leveren in de vorm van contributie. Uiteraard kan die contributie per vereni ging en per vestiging ver schillen. Dit is afhankelijk van het aantal leden, het aantal activiteiten en de wijze van organiseren daarvan. Het systeem van subsidietoewijzing is uni form. Zelfde administratie Belangrijke punten in de richtlijnen zijnook: de wijze van het afleggen van verant woording over de financiën en het indienen (en beoorde len) van een begroting. Dank zij de richtlij n gebeurt de financiële administratie nu ook door elke vereniging op dezelfde manier. Voorts is bepaald dat alleen mede werksters en oud-mede- werk(st)ers met hun levens partners en inwonende gezinsleden lid mogen zijn van een Heineken vereni ging- Geleidelijk Het voert te ver alle punten te vermelden die als aanbe veling zij n gedaan in de rapporten van de in 1980 ingestelde stuur- en werk groep voorde richtlijn, waarmee de P.V.'s vorig jaar juni accoord zijn gegaan. Voor de leden zullen de gevolgen evenwel pas het volgende verenigingsjaar (van 1 januari t/m 31 decem ber 1984) enigszins merk baar zij nDan is de subsidie per lid gekoppeld aan de contributie en kan deze niet hoger zij n dan die contribu tie per lid. Dat houdt in vele gevallen een contributiever hoging in. Voor sommige onderafdelingen zal de consequentie zelfs zijn dat de contributie zodanig aangepast moet worden om te blijven bestaandat de contributie op den duur even hoog wordt als bij een externe vereniging. Dit zal echter niet eerder het geval zijn dan in 1986. De komende twee jaar (de seizoenen '84 en '85) kunnen de verenigingen nog reke nen op een budget dat ligt boven de nu gestelde norm. Daarna staan zij voor de keuze de contributie te verhogen of een deel van de activiteiten af te bouwen. Voorlopig kunt u dus zonder al te veel zorgen naar harte lust blijven tennissen, voetballen, biljarten, foto graferen, klaverjassen of wat u ook doet in vereni gingsverband. Wanneer u echter om een hogere lidmaatschapsbijdrage gevraagd wordt dan voor heen het geval was, weet u wat de achtergronden zij n

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3