Personeelsblad van Heineken HET LEZEN WAARD 2 Inhoud en colofon 3 Subsidieregeling voor personeelsverenigingen 4 De energiebesparing bij 6 Bustochten oud medewerkers 8 Berichten uit het buitenland met o. m 10 Bedrijfsnieuws met: Gekozen overleg in Den Bosch; KantoorhalZAVou voorzien van brouwers attributen 12 Zoeterwoude krijgt een warmtekrachtinstallatie. 13t/m20 Bier is al 21 Ideeënbus 22 Verenigingsactiviteiten 24 Brouwerswagen in actie door Rotterdam 25 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Eén uit 6-duizend: 31 Vatvaria Pils, een biersoort waar velen van ons dagelijks mee bezig zijn. Met name in de zomermaanden is het een veelbe sproken -en graag gedronken- pro- dukt. Iedereen kent het wel, dat goud gele biertje met z'n blonde schuim kraag. Het is ook de meest favoriete biersoort op de Nederlandse bier markt, waarin ons Heineken, Amstel en Ridder bier een belangrijke plaats innemen. Welke zorg eraan wordt gegeven om zulke kwaliteitsproduk- ten te brouwen, kunt u lezen op de pagina's A»3t/mmAj 34e jaargang nr. 6 Augustus 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Vrumona Bokma op de Duitse markt; Inwijding bottellijn Indonesië; Eerste paal afvalwater zuiveringsinstallatie Surabaya Op deze pagina een korte beschrijving van de werking van zo'n installatie eeuwen een Dat geldt ook voor ons Heineken, Amstel en Ridder bier. Met welke zorg deze bieren worden gebrouwen, leest u op deze pagina's. F.K.M. Spoelstrauit Den Bosch Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietcrt Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Bij de voorpagina: Een scene uit de nieuwe diaserie die het brouwpro- ces in beeld brengt. De brouwer in zijn vertrouwde omgeving aan het werk Bij de achterpagina: Zoals tegenwoordig onze brouwerswagen bij tal van evenementen wordt inge zet, gebeurde dat vroeger met een bierslede. Links de heer DSchimmel en rechts de heer Dvan der Matten van Brouwerij "De Sleutel" t.g.v. de opening van de Zwijndrechtse brug in 1936. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 8/83 dienen uiterlijk 19 augustus en voor 9/8316 september a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2