In Memoriam Mw. M.W.Th. Shiji- Van de Gevel echtgenote uit Kaduna met verlof gekomen. Zij zullen tot 3 september hier blijven. Uit Lagos is de heer P. M. H. F. Sassen met verlof gekomen op 2 julihelaas net te laat om de geboorte van zijn dochter dd. 30 juni mee te maken. Op 19 augustus zal hij weer vertrekken. Uit Lagos kwam eveneens de familie J. G. P. Twaalfhoven met verlof, dat duurt van 4 juli tot 26 september. Uit Ibadan kwamen de families W. M. Th. Warmerdam en J. G. van Dalen per 4 juli definitief terug naar Nederland. De familie Verwey is 11 juli naar Kaduna teruggekeerd na verlof. Brasserie de Brazzaville S.A. BRAZZAVILLE De heer W. de Vries is 10 juli met zijn echtgenote vertrokken naar Brazzaville om daar (opnieuw) de functie van Coordinateur Service Technique op zich te nemen. Bralima S.A.R.L. ZAIRE De familie M. C. Diels is 2 juni naar Mban- daka vertrokken, waar de heer Diels de functie vervult van Chef de Service Technolo- gique. Ook de heer Th. A.M. Krebbeks is op 2 juni vertrokken, naar Bandundu om daar tijdelijk de functie van Chef de Production te vervul len. Familie F.J. Snieders is uit Boma met verlof gekomen van 4 juni tot 4 augustus. De familie H. F. M. van Grinsven is 22 j uni vertrokken uit Kinshasa en zal 5 augustus per boot weer terugkeren. De familie W. Meyer is met verlof gekomen op 26 juni en de heer Meyer zal 6 augustus weer terug gaan naar Kinshasa, terwijl zijn gezin hem op 2 september zal volgen. De familie H. Rodenburg heeft het verlof geplanned van 4 juli tot 30 augustus en de familie T.B. Heybroek van 1 juli tot 22 augustus. De families C.A.C.F. Wijnen en IV'. R. Snoek zijn 7 juli met verlof gekomen en zullen respectievelijk 6 september en 22 augustus weer vertrekken. Uit Zaire komt de familie R.A. Wille met verlof van 10 juli tot 8 september. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA Op 31 mei was de familie M. W. F. Boreel met verlof gekomen. Zij zijn inmiddels weer vertrokken en wel op 17 juni. De familie AA. Droop is ook met verlof gekomen op 24 juni en gaat op 12 augustus weer retour naar Gisenyi. Nocal S.A.R.L./E.K.A. S.A.R.L. ANGOLA De heer B. C. Vink is op 5 juni met verlof gekomen uit Luanda. De heer J. P. M. de Deyn is na het doorbren gen van zijn verlof in België 2 juli weer vertrokken naar Dondo. De heer R. van Vlijmen is 23 juli weer vertrokken naar Luanda na genoten verlof. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD De families K. KluteenA.N. Ninck Blok zijn na genoten verlof weer teruggekeerd. Antilliaanse Brouwerij B.V. CURASAO De heer B. Brugman en zijn gezin zijn met verlof gekomen van 7 juni tot 5 juli en de familie L. Mengoli is van plan het verlof door te brengen van 10 juni tot 15 augustus. Windward and Leeward Brewery Ltd. ST. LUCIA De familie K. van Dalen is sinds 8 juli met verlof in Nederland, dat 8 augustus zal eindigen. Cerveceria Taquina S.A. BOLIVIA De familie J. W. C. Loeff is definitief terugge keerd uit Bolivia op 31 mei. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De familie J.J. Commissaris heeft haar verlof genoten van 11 juni tot 17 juli. De heer J.J. van Essen is op 25 juni naar Medan vertrokken. Zijn functie aldaar wordt Installation Manager. De heer B. W. Sarre en gezin zij n op 25 juni uit Surabaya in Nederland voor verlof aangeko men. Zij zijn op 24 juli naar Kuala Lumpur gegaan, waar de heer Sarre de functie van Brewery Manager zal vervullen. Malayan Breweries Pte. Ltd. SINGAPORE De familie J. Cremer is met verlof gegaan op 23 juni en had het voornemen op 1 augustus terug te keren. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinderen, schoondochters en schoonzoon willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belang stelling bij mijn jubileum. Die dag was voor ons allen onvergetelijk. Tevens wil ik de heren Dikken en De Geus nog bedanken voor het opnemen van de videoband. P. Hoogendoorn Aan allen die hebben bijgedragen de dag van mijn 40-j arig j ubileum tot een onvergetelijke dag te maken, zeg ik mede namens mijn familie hartelijk dank. De wijze waarop u van uw belangstelling heeft blijk gegeven was voor mij overweldigend. L. de Jonge Allen die aan mijn afscheidsdag hun bijdrage hebben geleverd wil ikmede namens mijn echtgenote en kinderen, hartelijk dank zeggen. De aanwezigheid van velen van u bij mijn receptie, de telegrammen en de mooie cadeaus hebben ons goed gedaanNogmaals welbedankt. H. van Houweninge Gaarne wil ik iedereen bedanken die mijn afscheidsreceptie op 31 maart 1983 voor mijn gezin en mij tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Hartelijk dank voorde grote belangstelling, de vriendelijke woorden, de cadeaus, de brieven en telegrammen en zeker niet in de laatste plaats dank aan diegenen die dit afscheid hebben georganiseerd. Ik wens u allen het allerbeste toe. J. van der Pol Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik hiermee uitdrukking geven aan mijn grote dank voor de ondervonden hartelijke belangstelling, van wie en in welke vorm ook bij het vervroegd beëindigen van mijn actieve dienst bij Heinekenop29apriljl. in Arnhem. Het is een in alle opzichten onvergetelijk afscheid geworden, waaraan ik de plezierigste herinneringen zal bewaren F.J. van Rhijn Hierbij willen mijn vrouw en ik de directie hartelij k danken voor de vele verrassingen en het cadeau onder couvert die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Ook dank aan de heer Kregel, die ons persoonlij k kwam gelukwensen op onze receptie onder aanbieding van de cadeaus. Wij hebben dit alles zeer op prijs gesteld. A. Breeman en echtgenote Wij hebben op 2 mei jl. een heerlijk feest gehad met onze kinderen en kleinkinderen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijks feest. Wij werden door mevrouw Van Kooten en de heer Kregel namens Heineken verrast met geschenken en willen onze dankbaarheid betuigen over zoveel medeleven en belang stelling voor oud-medewerkers. Moge door Heineken dit sociaal contact ook in de toekomst mogelijk worden gemaakt. J.P. Rijnbende en S.J.C. Rijnbende-Bender OVERLEDEN Op 3 juli jl. overleed toch nog vrij on verwachts op 38-jarige leeftijd me vrouw M.W.Th. Shiji-Van de Gevel. Marianne Shiji was sedert 16 januari 1978 in dienst van Heineken en was werkzaam op de afdeling Loopbaan ontwikkeling in Zoeterwoude. Na een aanvankelijk geslaagde operatie her vatte zij vol goede moed en enthousias me haar werkzaamheden, doch reeds enkele maanden later bleek dit niet meer mogelijk. Met alle kracht heeft Marianne getracht de ongelijke strijd aan te gaan om haar ziekte te overwin nen. Tot het laatst bleef Marianne gro te belangstelling tonen voor haar werk en haar collega's. Veel dank zijn wij verschuldigd voor haar hechte vriend schap, hartelijkheid en haar vaak moe derlijke zorg voor de jongere mede werkers. Onze gedachten gaan uit naar haar echtgenoot. Zij moge rusten in vrede. Op 11 mei is de heer L.F.W. Dijkema (73) overleden. De heer Dijkema trad op 19 okto ber 1932 in dienst bij Heineken in Rotterdam op de afdeling speciale opdrachten. Vanaf januari 1965 was hij werkzaam als hoofdana list op het fysisch laboratorium. Op 1 novem ber 1972 trad hij toe tot de wachtgeldregeling waarna hij op 1 augustus 1974 werd gepensio neerd. De heer J.P. Struys (81) overleed op 12 mei. Vanaf zijn indiensttreding op 1 oktober 1946 tot aan zijn pensionering op 1 november 1966 is de heer Struys vertegenwoordiger geweest voorde Amstel Brouwerij. De heer A. Lakerveld (87) is op 12 mei overle den. Hij trad op 23 mei 1912 in dienst van de brouwerij in Rotterdam als voorman in het biermagazijn. Hij ging op 1 juni 1960 met pen sioen. Op 14 mei overleed de heer H.A. de Bas (84). De heer De Bas trad op 23 augustus 1920 in dienst van de Amstel Brouwerij. Tot aan zijn pensionering op 1 maart 1964 is hij werkzaam geweest op de afdeling expeditie-export. De heer A. van der Togt (71) is op 26 mei overleden. Hij trad op 11 april 1932 in dienst bij de afdeling boekhouding van de brouwerij in Amsterdam. Vanaf 11 juni 1940 verrichtte hij vele commerciële werkzaamheden. Op 1 oktober 1953 werd hij aangesteld op de afde ling public relations om vervolgens in 1969 belast te worden met externe commerciële contacten op de afdeling commerciële divisie. De heer Van der Togt was van 1 juli 1971 tot aan de datum van zijn pensionering, 1 juni 1976, werkzaam bij het travel department van de divisie internationaal. Op 2 juni overleed de heer A.H.M. Verhoof (74). Vanaf 4 juli 1960 was hij werkzaam als schilder op de brouwerij in Den Bosch. Op 1 maart 1971 werd de heer Verhoof opgenomen in de Heineken Invaliditeits Regeling en op 1 november 1973 werd hij gepensioneerd. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27