G. Verbogt Afscheid F.J.M. de Haan I. Tuhumuiy J.G. Doncker iSSSSSSSSH IfHHHSS iiiiiiiiiiilj. '•My* Amsterdam- Op 1 juni sloot de heer De Haan zijn loop baan bij Heineken af als hoofd distributie en technische dienst van het horecagebied Amsterdam/Utrecht. Met zijn vrouw en gezinsleden werd hij allereerst door de heer Folmer ontvangen. Daarna volgde onder grote belangstelling het officiële afscheid. De heer Tromer memoreerde in zijn toespraak het feit dat het pas IV2 jaar geleden was dat hij de heer De Haan had mogen toespreken i.v.m. zijn jubileum. Ondanks deze korte tijd, zijn er toch belangrijke zaken uitgewerkt zoals de overplaatsing naar Hoofddorp en de Heineken Tap Service, waaraan de heer De Haan het nodige heeft bijgedragen. Thans kan hij zich bezig houden met zijn hobby's. Daarvoor kreeg hij van zijn collega's diverse cadeaus aangeboden. In zijn dankwoord betrok de heer De Haan zijn directe collega's en alle aanwezigen voor de fijne en prettige samenwerking die hij met hen bij het concern heeft gehad. Tot slot merkte hij op dat zijn jubileum op een wat hoger niveau had plaatsgevonden, namelijk in het op de 6e etage gelegen Roeischip, dan nu zijn afscheid. Dit vond namelijk plaats in de Kuiperij (op de begane grond) en veel dichter bij de uitgang. |f| IP® Zoeterwoude- Op 6 juni werd het 25-jarig jubi- jF S8! leum gevierd van de heer Tuhumury, die 25 Saai# jaar geleden bij de brouwerij in Rotterdam is begonnen als schouwer in de bottelarij. De heer Welmers memoreerde de vele veranderingen die de heer Tuhumury meegemaakt heeft voor zijn overplaat sing naar Zoeterwoude. Hier werkt hij nu bij de afde ling verpakken. De heer Welmers was de jubilaris zeer erkentelijk voor zijn inzet en bedankte hem daarvoor uitvoerig. Vervolgens speldde hij hem het gouden insigne op en overhandigde de enveloppeAls volgende sprak de heer De Gans. Ook hij stond even stil bij de situatie in de brouwerij van 25 jaar geleden. Hij noemde de jubilaris een man van heel weinig woorden maar van veel daden. Na de heer Tuhumury geprezen te hebben voor zijn verantwoordelijkheidsgevoel, bood hij hem het afdelingscadeau aan. Namens haar man sprak mevrouw Tuhumury enige dankwoorden. Alvo rens iedereen in de gelegenheid werd gesteld de jubila ris geluk te wensen, kreeg de heer Satumplay nog het woord. Hij feliciteerde zijn neef met het jubileum en bedankte de directie van Heineken voor het geweldige feest. #1 SP® Rotterdam- Op 2 juni vond de viering plaats van JF™g het 25-jarig jubileum van de heer G. Verbogt. Baai# Na de ontvangst begaf de heer Verbogt, beter bekend als Gerard, zich met zijn echtgenote en kinde ren naar de Raadskelder waar zich inmiddels ook vele oud-Rotterdammers uit Zoeterwoude bevonden. Met een luid en hartelijk applaus werd hij begroet. De heer Redelé memoreerde enige opvallende gebeurtenissen uit de afwisselende carrière van de jubilaris. Begonnen als bijrijder en als hulp in het biermagazijn beleefde hij een enerverende tijd als chauffeur in de Maasstad en het buitenland en deed zich kennen als een zeer geziene, opgewekte en hulpvaardige medewerker. Thans vervult hij de functie van hoofd van de postka mer. Ook mevrouw Verbogt werd in de toespraak betrokken als oud-Heineken medewerkster. De jubila ris ontving de gouden speld, een enveloppe met inhoud en een modelbouwdoos voor een geweldige zeilboot. Nadat de heer Kregel als voormalig hoofd van de post kamer nog enkele waarderende woorden had gespro ken, sprak de heer Verbogt een kort dankwoord. Daarna werd de receptie op gezellige wijze voortgezet. |f||™ Amsterdam- Op 13 juni vond in de Kuiperij te j it™ Amsterciarn (je receptie plaats ter gelegenheid IsffiisPvan het 25-jarig jubileum van de heer J.G. Doncker. Voorafgaande daaraan vond een officiële ontvangst plaats. Daarbij overhandigde de heer Tromer de gouden speld en de gebruikelijke gratificatie aan de heer Doncker, die in het gezelschap was van zijn echtgenote, zoon en diens verloofde. Tijdens de recep tie sprak vervolgens de heer Kloppert de jubilaris toe. Deze liet de loopbaan van de heer Doncker de revue passerenDe heer Doncker begon in 1958 als chauffeur/ verkoper bij Seven-Up en was daarna route-chef rayon Amsterdam voordat hij in 1968 bij Vrumona werkzaam was als vertegenwoordiger in de horecasector. De laat ste jaren is de heer Doncker vertegenwoordiger in het horecagebied Amsterdam/Utrecht. Nadat de heer Doncker een geschenk onder couvert aangeboden kreeg als personeelscadeau, trad de heer Pijtak naar voren. Hij memoreerde met name de eerste periode bij Seven-Up van de heer Doncker, die destijds door de spreker in dienst is genomen. Een dankwoord van de jubilaris besloot tenslotte het officiële gedeelte, waarna de receptie op informele wijze werd voortgezet. ÜHHIilHIi A U\ A t V Vl.T. 11 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25