ken aan het wassen en steriel maken van de flessen. Nazorg buiten de brouwerij Zoals uit het voorgaande blijkt dus een uitgebreid takenpakket voor onze kwa liteitsdiensten. Maar na tuurlijk wil Heineken er ook zeker van zijn dat het bier zijn goede kwaliteit blijft behouden nadat het de brouwerij heeft verlaten. Dit is vaak het moeilijkste aspect van de kwaliteitsbe waking. Er zijn diverse afde lingen binnen ons bedrijf die tot taak hebben dat de aan dacht van winkeliers, hore- ca-ondernemers en consu menten gevestigd wordt op de bierverzorging. Zo zijn er de Commercieel Technische Dienst en de Horeca Tap Service. Deze laatste onderhoudt de tapin stallaties van onze horeca ondernemers. Je zou kun nen zeggen dat zij preventief werk verrichten. Want bier dat getapt wordt uit een goed onderhouden, schone installatie smaakt 't best. Bovendien voorkomen de regelmatige controles op de tapinstallatie storingen. Een medewerker van de Horeca Tap Service heeft eveneens een voorlichtingsfunctie doordat men hem ook de meest uiteenlopende techni sche vragen zal stellen. Op de meeste weet hij wel het antwoord, mocht het al te moeilijk worden dan is er de Commercieel Technische Dienst. Zij verhelpen ern stige storingen maar dat niet alleen. De C.T.D. is de afdeling die er voor zorgt dat de horeca-exploitant een uitstekend werkende instal latie in zijn zaak heeft, zij leggen de installaties aan en bij eventuele verbouwingen passen zij ook de tapinstalla tie aan. Het is ook de afde ling die de nazorg heeft over de kelderbierinstallaties. U weet wel: kelderbier, het nieuwste systeem voor per fect tapbier. Dank zij de speciale kelderbierwagens, die de vaten in de horecabe drijven afvullen, bevindt het bier zich vanaf het afvullen in de brouwkeldcr tot en met de tap onder een con stante druk en temperatuur. Daardoor blijft het bier in dezelfde conditie als waarin het de brouwerij verlaat. De zorg voor de kwaliteitsbe waking van ons bier gaat nog verder, 's Zomers en 's win ters controleren en advise ren onze buitendienstmede werkers onze afnemers betreffende de opslag van hun voorraad, opdat het bier niet wordt blootgesteld aan sterke temperatuurswis selingen en zonlicht. Bier verzorging houdt ook glas behandeling in. Wij geven als brouwerij adviezen aan zowel de horeca-onderne- mer als aan de consument. Daarom staat er op het ach teretiket van onze flesjes hoe het bier het best tot z'n recht komt. Daarom vertel len onze medewerkers van de Horeca Tap Service en de Commercieel Technische Dienst en onze vertegen woordigers aan al onze afne mers hoe het bier getapt moet worden en in welk glas. Daarom geeft de brou werij instructiekaarten uit voor het horeca-personeel waarop zij precies kunnen zien hoe de glazen en de spoelbak verzorgd moeten worden. Daarom wijst de afdeling Public Relations Nederland in haar lessen aan het horeca-onderwijs de aankomende ondernemers er op hoe belangrij k bierver zorging is. Ook vragen van afnemers en consumenten over de kwaliteit of de smaak van ons bier, nadat zij het hebben gekocht, wor den zorgvuldig behandeld en beantwoord door het bureau Klantenservice in Zoeterwoude. Zorg, zorg en nog eens zorg om de goede naam die ons bier over de gehele wereld heeft, te behouden. Hef 'gezicht' van ons bier Al is het bier van een uitste kende kwaliteit, wanneer de verpakking dat niet is, doet dat afbreuk aan het beeld dat de consument van ons merk heeft. Ook hier ligt een taak van de kwaliteits dienst. Zij controleren daarom al het nieuwe emballage-materiaal zoals dozen, etiketten, flessen en kroonkurken. Ook nadat de flesjes gevuld zijn, worden ze gecontroleerd. Dan wor den er steekproeven geno men bijvoorbeeld om te controleren of de etiketten niet scheef geplakt zijn. De afdeling voortgangscontrole van de centrale kwaliteits dienst tenslotte bezoekt regelmatig onze leveran ciers om de voorraden aan Heineken te leveren goede ren te controleren. Als de controleur de goederen in orde bevindt, kunnen ze verzonden worden. Wat betreft het retouremballage materiaal, blijven de Neder landse brouwerijen op dit moment helaas nog kampen met het probleem dat de retourflesjes veelal aan de buitenzijde beschadigd zijn door veelvuldig gebruik. Uiteraard wordt de grootst mogelijke aandachtgeschon- panels doen diverse tests, bijvoorbeeld om bier van onze verschillende brouwe rijvestigingen met elkaar te vergelijken of om te verge lijken of het bier van dezelfde kwaliteit en smaak blijft. Deze panels worden opgeleid door de kwaliteits dienst die de proevers traint door opzettelijk afwijkingen in de proefmonsters aan te brengen. Het toekomstige panel krijgt dan bier met een 'bijsmaakje' voorgezet en moet proberen dat te ont dekken. Behalve in smaak testen wordt het bier door middel van laboratorium analyses gecontroleerd. Om na te gaan of de laboratoria hun werk correct uitvoeren, worden zogenaamde ringa- nalyses uitgevoerd. Dit betekent dat eenzelfde monster door meerdere laboratoria wordt onder zocht, waarna de resultaten systematisch worden verge leken. Alle onderzoeken moeten dus dezelfde uitslag hebben. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20