gflf e schreven het al: bier 3/1f is een natuurprodukt, mm gemaakt van natuur lijke grondstoffen. Daarom zijn we bijvoorbeeld wat ons mout betreft afhankelijk van de gerstoogst. Boven dien wordt ons bier gebrou wen in diverse landen die allemaal een verschillend klimaat hebben. En hoe warmer de plaats is waar de brouwerij staat, hoe moeilij ker het is bier te brouwen dat steeds dezelfde kwaliteit heeft. Alhoewel het niet altijd even gemakkelijk is, is het toch mogelijk. Dank zij de kwaliteitsdienst die nauwlettend over de kwali teit van ons bier waakt. Hoge eisen Hoe bewaak je die kwali teit? Door voortdurend monsters te nemen en te controleren of zij voldoen aan de door ons gestelde eisen. Daarom hebben al onze brouwerijen in binnen- en buitenland een kwali teitsdienst die wordt geassis teerd door de concern kwali teitsdienst in Zoeterwoude. De monsters, die tijdens alle fasen van het produktiepro- ces worden genomen, wor den op verschillende aspec ten geanalyseerd. Zo wordt het monster uit de wortketel onder andere gecontroleerd op kleur en bitterheidsge halte en het monster uit de gisttank op stamwortgehal- te, afname suikergehalte en kleur. Volledige analyses worden gemaakt van de monsters uit de lager- en helderbiertanks. Omdat de laatstgenoemde tanks het gerede produkt bevatten moeten de hieruit genomen monsters aan alle eisen voor het eindprodukt voldoen Om simpelweg te stellen dat bier een bepaalde smaak, een bepaalde kleur en een bepaald alcoholpercentage moet hebben om aan de door ons gestelde eisen te voldoen, is te eenvoudig. Al vanaf het begin van het pro- duktieproces moet het maken van een kwaliteits- produkt voorop staan. Daarom ook vaardigt Hei- neken normen uit waaraan onze grondstoffen moeten voldoen. Ook de controle van de grondstoffen wordt door de kwaliteitsdienst uit gevoerd. Het water, dat veelal eerst nog een voorbe handeling ondergaat voor dat het geschikt is als brouw- water, wordt zowel vöör als na deze behandeling gecon troleerd. Het mout wordt gecontroleerd vanaf de binnenkomst. Uit elke vrachtwagen wordt een monster genomen dat ondermeer wordt gecontro leerd op vocht, kleur, eiwit- en extractgehalte. Controle geschiedt op alle binnenko mende grondstoffen. Niet alleen om na te gaan van welke kwaliteit de stoffen zijn maar vooral ook om na te gaan of onze leveranciers zich aan onze kwaliteitsaf spraken houden. De smaak van bier Uit onze beschrijving van het brouwproces blijkt wel dat elk bier naar eigen receptuur wordt gebrou wen. Hierdoor heeft elk bier zijn eigen karakteristieke eigenschappen en moet daarom ook altijd dezelfde smaak hebben. En hoewel het brouwen van bier tegen woordig door de meest inge wikkelde en specialistische apparatuur wordt begeleid, kan alleen de mens de smaak van het bier beoorde len. Al onze brouwerijen heb ben smaaktestpanels. Deze opgeleide "proevers" heb ben bewezen veel beter de karakteristieke smaken van het bier te kunnen identifi ceren dan dat apparatuur dat kan. Wanneer het bier door een proever afwijkend van smaak wordt bevonden, wordt de apparatuur in het laboratorium te hulp geroe pen en probeert men vast te stellen wat hiervan de oor zaak kan zijn en hoe het kan worden verholpen. Het proeven van het bier begint eigenlijk al tijdens het produktieproces. De al eerder genoemde monsters uit de helderbiertanks wor den namelijk ook geproefd. Dit doen de wachtchefs, die ook nog een monster proe ven van het bier voordat het de bottelarij verlaat. De HftiM ever onze kwaliteit 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19