Warmte/kracht installatie in Zoeterwoude Wat is nu precies warmte/kracht-koppeling? Op 6 juli jl. is een contract gete kend door Heineken Nederland B.V. en Shell Nederland B.V. voor de bouw van een warmte/ kracht-installatie op het brouwerij- terrein te Zoeterwoude. Door toepassing van het systeem van de gecombineerde opwekking van elektriciteit ('kracht') en stoom ('warmte')zal de Zoeterwoudse vestiging zelf de benodigde hoe veelheid elektriciteit gaan produ ceren met gebruikmaking van min der aardgas dan de openbare elek triciteitscentrales nodig zouden hebben. De besparing aan gas zal daardoor naar verwachting onge veer 11 miljoen kubieke meter per jaarbedragen. De installatie zal worden opgesteld in een nog niet gebruikt deel van het bestaande machinekamer/ ketelhuiscomplex op het brouwerijter rein. De warmte/kracht-installatie zal bestaan uit een combinatie van gastur bines en generatoren die gezamenlijk een vermogen van 11 megawatt opwekken. Uiteraard zal de installatie, die eind 1984 gereed moet zijn, aan de gestelde milieu-eisen voldoen. Gezamenlijk project Op gelijke basis zullen Heineken en Shell deelnemen in de financiering en exploitatie van het project, dat begroot is op ruim twintig miljoen gulden. Voor de totstandkoming van de warmte/ kracht-installatie is gebruik gemaakt van de kennis en er varing die Shell bij gelijksoortige instal laties heeft opge daan. De begeleiding van de bouw komt in handen van Shell Industrial Energy Manage ment B.V. Dit bedrijf is opge zet ten behoeve van industriële samen werking op energie- ge bied. Ondertekening van het contract door drs. A. C. Helfrich President Directeur Shell Nederland B. V.) rechts en Algemeen Directeur Bier van Hei neken Nederland B.V., drs. P. P. Snoep. Om dat uit te leggen, moeten we eerst teruggaan naar de elektriciteitsopwek king, zoals dat gebeurt in de openbare centrales. In principe zien elektrici teitscentrales er uit zoals op de schema tische voorstelling. De warmte die vrij komt bij de verbranding van aardgas, olie of steenkool, wordt in de stoomke tel gebruikt voor de verhitting van water tot stoom. De stoom wordt naar een stoomturbine gevoerd en brengt die in een draaiende beweging. De tur bine drijft vervolgens een generator aan, waardoor de elektriciteit wordt opgewekt waarmee het openbare net wordt gevoed. Doordat de stoom een groot deel van zijn energie aan de tur bine heeft afgegevenis die stoom sterk in druk en temperatuur gedaald. Energieverlies In deze vorm is de stoom echter onge schikt om weer naar de stoomketel te worden teruggevoerd. Daarvoor dient de stoom eerst te worden afgekoeld tot het weer water is geworden. Dit proces noemen we condenseren. Pas daarna kan het water terug naar de ketel. Bij het condenseren komt nogal wat warmte vrij die met het koelwater moet worden afgevoerd. Bijvoorbeeld naar een kanaal, een rivier of in de lucht via een koeltoren. De elektriciteitsopwek king in zo'n centrale gaat dus gepaard met een aanzienlijk energieverlies Ander systeem In enkele centrales is er een ander sys teem. Daar worden de generatoren aangedreven door gasturbines. Derge lijke turbines worden zelf aangedreven door gassen die met zeer grote kracht en op zeer hoge temperatuur uit een verbrandingskamer komen. Bij het verlaten van de gasturbine zijn de gas sen nog zo heet, dat ze nog gebruikt kunnen worden om water te verhitten tot stoomDit gebeurt in een zogenoem - deafgassenketel, omdat het immers de hete gassen uit een gasturbine zijn die de stoomketel verhitten. Deze stoom kan men dan weer gebruiken voor de aandrijving van een stoomturbine die via een tweede generator ook elektrici teit opwekt. Ook hier vindt condensa tie plaats van de stoom die uit de tur bine komt, voordat het als water wordt teruggevoerd naar de stoomketel. Warmte/kracht Het is nu mogelijk om de stoom uit de afgassenketel niet te gebruiken voor het aandrijven van de stoomturbine met de tweede generator, maar bij voorbeeld voor stadsverwarming of om de stoombehoefte van een bedrijf te dekken. De stoom hoeft dan niet meer gecondenseerd te worden voor de elek triciteitsopwekking en er zijn dan niet zulke grote warmteverliezen. Dit sys teem noemen we 'warmte/kracht-kop peling' en dit is wat we nu ook gaan doen bij Heineken in Zoeterwoude. Gasturbines drijven elektrische gene ratoren aan en met de hete gassen uit de gasturbines wordt met behulp van afgassenketels stoom gemaakt voor de brouwerij. Dus de opwekking van kracht (elektriciteit) wordt aan die van warmte (stoom) gekoppeld. Energiebesparend Bij deze elektriciteitsopwekking is het verlies aan energie veel minder dan bij de elektrische centrales, omdat con denseren niet nodig is. Dat spaart het land ongeveer 11 miljoen m gas per jaar uit. Daarom kunnen we die elek triciteit voor onszelf veel goedkoper maken dan de ingekochte elektriciteit van voorheen. Dit is dan ook onze energiekostenbesparing. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12