Afdelingsoverleg ingevoerd bij Verpakken Den Bosch TERUG IN DE TIJD Reeds in de j aren 1979 en 1980 begon het in de Bos sche brouwerij steeds duidelijker te worden, dat overleg (zowel horizontaal als verticaal) niet alleen een behoefte was maar ook een noodzaak. Op een zeer grote luidruchtige afdeling Verpakken, die ook nog in een 3-ploegendienst functi oneert, is de mogelijkheid om op redelijke wijze met elkaar contact te onderhou den uitermate moeilijk. Het is dan ook niet vreemd, dat op de afdeling Verpakken de bereidheid groot was om mee te doen aan enigerlei vorm van overleg. Eind 1981 is het overleg binnen de afdeling Verpakken opge start en is er op plezierige en constructieve wijze samen gewerkt. Tijdens een evalu atiegesprek bleek echter dat men eigenlijk de voorkeur gaf aan een gekozen overleg groep. Vanaf dat moment is alles in het werk gesteld om tot gekozen overleg te komen en is deO.R. gevraagd haar instemming en medewerking te verle nen. De verkiezingen kostten nogal wat voorberei dingen omdat bijvoorbeeld alle zieken ook in de gele genheid gesteld zijn om hun keuze kenbaar te maken Deze verkiezingen die gehouden zijn op 26 en 27 april jlwaren bestemd voor een nieuwe vorm van overleg, n.l. het ploegover- leg. De opkomst daarbij was bijna 100%. Op vrij dag 6 mei zij n vervol gens alle gekozen leden van hetploegoverlegbij elkaar gekomen om uit hun midden de leden voor het afdelings overleg te kiezen. Tevens werden die dag in aanwezig heid van mevrouw M.E. van Eekert (personeelszaken produktie Den Bosch) en bedrijfsleider C. Scheltema, de overleggroepen geïnstal leerd en werden de leden van het oude "niet gekozen" afdelingsoverleg bedankt voor hun inzet en samenwer king. Het voorzitterschap van het ploegoverleg berust bij de wachtchef van de desbetref fende ploeg, terwijl het afdelingsoverleg wordt voorgezeten door de chef van de afdeling Verpakken de heerJ. Peet. In een korte toespraak wenste de heer Scheltema de overleggroepen succes toe en zei hun functioneren met belangstelling te zullen volgen. Op de foto alle leden van het ploeg- en afdelingsoverleg. 1958 Van Ir. C. Bremer ontvingen wij dit kranteknipsel uit De Gelderlander van donderdag 7augus tus 1958. Het is dus bijna 25 jaar geleden dat deze 'catastrofe' plaatsvond op de brug bij Zalt- bommel. Onwaarschijnlijk is dat de intrigerende tekst in het kader boven de foto ("Produkt- schap laat zich niet kisten") iets te maken heeft met de over de grond gezaaide flesjes bier. v f' 9- Pt»' TFTV?. LO-Jta TOBOV'N 110c JRG MJHECO' ARNBKM APBLOOORX dokiwihk» U'Ï* 6BOISW.O 055 TIKI. No. 183 PONOERBAC, 7 V ;t STC? 1938 blTr .n.V»nlrW ?.m «i kisten Vu.At ""IA-U .tal-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11