Officiële steen voor nieuw horecapand -EIND AAN BEHELPEN EN VERHELPEN- In het vorige nummer van Vers van 't Vat las u over de bouwactiviteiten van het horecagebied West-Brabant/ Zeeland in Breda. Op 6 mei jongstleden vond de officiële eerste steenlegging plaats door de burgemeester van Breda, ir. W.J.L.J. Merkx. De steenlegging door burgemeester Merkx In het hartje van de Bourgondische stad Breda verzamelden de geno digden, onder wie vertegenwoordi gers van de gemeente Breda, de aanne mers, de architect, het managementte am en de Onderdeelscommissie van de Ondernemingsraad Horecagebieden. Voorafgegaan door de Heineken bran dweerwagen reed het gezelschap on der politie-escorte per bus naar de bouwplaats op het industrieterrein in Breda-oost. In een druilerig regentje, waartegen de gasten werden be schermd met kleurige Heineken en Amstel paraplu's, werden de nationale vlag, de stadsvlag en de concernvlag- gen gehesen en legde Breda's eerste burger de eerste steen. In 't Voske, "het horeca pied-a-terre van Heineken in Breda" zoals hoofd van het horecagebied de heer L. de Jonge dit sfeervolle etablissement noemde, werd daarna het glas geheven op de voorspoedige bouw en de nieuwe toekomst die Heineken in Breda tege moet gaat. In zijn speech sprak de heer De Jonge over een periode van behel pen en verhelpen waar nu een eind aan gaat komen. De oude behuizing was al lang te klein, vooral toen "moeder" Heineken eind 1979 bij "dochter" drankenhandel in kwam wonen. De heer De Jonge verzekerde zijn gehoor dat het positieve denken, ondanks alle moeilijke omstandigheden, over heerst. Hij refereerde aan de slechte economische situatie en het feit dat ge opereerd wordt in een gebied waar een van de collega-brouwers zo nadrukke lijk een stempel heeft gezet. "We zijn optimistisch omdat wij vertrouwen hebben in onze eigen mensen, hun ent housiasme en inzet, in ons produkten- pakket, de kwaliteit en de merkbe kendheid daarvan en in de service en ondersteuning, die ons concern haar afnemers kan bieden", betoogde het hoofd van het horecagebied. Als be wijs van het vertrouwen in de toekomst noemde hij het nieuwe pand waarin ruim 2'/2 miljoen gulden wordt geïnves teerd. 80 medewerkers van commer cie, administratie, commercieel techni sche dienst, Horeca Tap Service en drankenhandel zullen vanuit de nieu we behuizing hun werkzaamheden ver richten. "Wij denken vanuit deze cen trale plaats als drankenhandel op een efficiënte wijze onze afnemers te kun nen beleveren en deze te voorzien van alle mogelijke service. Dat geldt niet alleen voor Breda en omgeving, ook de commerciële- en service-activiteiten in de rest van West-Brabant en Zeeland worden vanuit het nieuwe kantoor ge stuurd en begeleid! Aan het slot van zijn speech overhandigde de heer De Jonge een tennisracket, voor de gele genheid "bespannen" met een Heineken en Amstel biervilt, aan de burgemeester, die zijn tennis-outfit verder gecompleteerd zag met een Heineken badlaken en dito sporttas. In zijn antwoord stond de burgemeester stil bij een stukje geschiedenis van Heineken in Breda. Immers, zeven jaar geleden verrichtte hij de opening van de huidige drankenhandel aan de Overemer in Breda. Burgemeester Merkx overhandigde aan dr. B.Q.A. Enneking van Medisch Centrum De Klokkenberg in Breda een gift van Heineken, bedoeld voor de aanschaf van speeltoestellen voor het kinder- psychotherapeutisch centrum De Mark. De overhandiging van het tennisracket met links de burgemeester en rechts de heer De Jonge. In het midden directeur commercie bier, drs. P. C. Schop 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 7